19. Vypracovať a zverejniť indikatívny okruh dotknutých subjektov, ktorých stanoviská je potrebné doložiť so zreteľom na charakter stavby v stavebnom konaní

Určenie okruhu dotknutých subjektov

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.20

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ
 

Gestor a spolugestori

MDV SR

 

Znenie opatrenia:

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle MDV SR a SÚ indikatívny okruh dotknutých subjektov, ktorých stanoviská je potrebné doložiť so zreteľom na charakter stavby v stavebnom konaní.

Špecifikovať, v ktorých situáciách sa daný dotknutý subjekt vyjadruje. 

 

Súčasný stav

Na základe písomnej žiadosti stavebníka, stavebný úrad začne konanie o zmene v užívaní stavby. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene v užívaní stavby. Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 85 stavebného zákona.

Na účel podania žiadosti o zmene v užívaní stavby stavebník získava stanoviská dotknutých orgánov.

Popis záťaže

So zmenou účelu užívania stavby súvisí povinnosť podnikateľa podať žiadosť o začatie konania. Spolu so žiadosťou stavebník prikladá projektovú dokumentáciu stavebnému úradu a túto následne v papierovej podobe prikladá aj jednotlivým dotknutým orgánom. V aplikačnej praxi dochádza k situáciám, v ktorých stavebník nesprávne identifikuje okruh dotknutých orgánov. Stavebný úrad dožiada chýbajúce stanoviská, čím sa celý proces zmeny účelu stavby a uvedenia do prevádzky neúmerne časovo predlžuje, jednotlivé orgány nemajú prepojenú evidenciu a doklady je potrebné predkladať každému orgánu jednotlivo. Zároveň dochádza k situáciám kedy stavebník v rámci jedného konania niekoľkokrát s totožnou dokumentáciou oslovuje ten istý orgán so žiadosťou o stanovisko. Časť oslovovaných orgánov považuje svoje zapojenie za nadbytočné.

Náklady

So zmenou účelu stavby, ktorá súvisí s uvedením priestoru do prevádzky, vznikajú podnikateľom nasledovné náklady:

  • Priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 30 eur.
  • Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti a predkladaním celého radu príloh, v zmysle zákonných požiadaviek.
  • Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr. prenájom priestorov minimálne po dobu 30 dní, kým SÚ vydá rozhodnutie (v praxi SÚ potvrdzujú, že tieto konania spravidla trvajú oveľa dlhšie). Pred týmto momentom nemôže podnikateľ začať s prevádzkovaním zamýšľanej podnikateľskej činnosti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Plnením opatrenia MDV SR v závislosti od typu konania prípadne charakteru stavby posúdi indikatívny okruh dotknutých orgánov, čím sa odstránia neodôvodnené rozdiely v regiónoch a súčasne sa prehodnotí opodstatnenosť dokladania niektorých stanovísk.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

MDV SR vypracovalo a na svojej internetovej stránke zverejnilo indikatívny okruh dotknutých orgánov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/statna-stavebna-sprava/dotknute-organy

 

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 85)

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 21)

Prínos

Odstránenie duplicitných resp. triplicitných posudzovaní tej istej prevádzky. Zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov. Hospodárnosť konania. Väčšia prepojenosť a súčinnosť jednotlivých orgánov štátnej správy.

Popis vybraných vplyvov

Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na priame, nepriame náklady podnikateľa (cestovné, mzdové náklady) ako aj administratívne náklady (zníženie množstva príloh). Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah dotknutých subjektov určí MDV SR, nie je možné v súčasnosti pozitívne vplyvy presne kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk