2. Prijať opatrenia v oblasti overovania odbornej spôsobilosti a vydávania preukazov a osvedčení oprávňujúcich obsluhovať resp. opravovať vyhradené technické zariadenia

Odborná spôsobilosť pri vydávaní osvedčení

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.2

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MPSVR SR

 

Znenie opatrenia:

Prijať opatrenia v oblasti overovania odbornej spôsobilosti a vydávania preukazov a osvedčení oprávňujúcich obsluhovať resp. opravovať vyhradené technické zariadenia na základe analýzy v expertnej skupine tak, aby bola odstránená administratívna záťaž kladená na fyzické osoby – žiadateľov a podnikateľov.

Súčasný stav

Zákon  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené pracovné činnosti, t. j. obsluhu pracovných prostriedkov, odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ, opravy vyhradených technických zariadení len na základe:

  • platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej „osvedčenie“) vydaného príslušným inšpektorátom práce, osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,
  • dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,
  • dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie BOZP.

Proces vydania dokladu o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP:

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie je:

  • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú inak,
  • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie BOZP,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie určených pracovných činností, t. j. obsluhu pracovných prostriedkov, odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ a opravy VTZ,
  • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie BOZP,
  • overenie odborných vedomostí.

Popis záťaže

Preukaz a osvedčenie na obsluhu pracovného prostriedku – VTZ  príslušný IP vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz a osvedčenie. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie uvedených podmienok, t. j. originály dokladov, resp. úradne overené kópie dokladov.

Náklady

Administratívna záťaž kladená na fyzickú osobu, ktorá môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené pracovné činnosti vo vzťahu k VTZ.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Z aplikačnej praxe vyplýva, že žiadatelia, ktorí majú záujem o vydanie osvedčenia na opravu alebo odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ a preukazu na obsluhu VTZ nemajú kompletnú dokumentáciu alebo táto dokumentácia stratila platnosť na účely podania žiadosti. Tým sa proces overenia odbornej spôsobilosti neopodstatnene komplikuje a predlžuje.

Termín splnenia opatrenia

15. 09. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

1. NIP na žiadosť MPSVR SR ku dňu 15.9.2019 vydal a zverejnil na svojej webovej stránke usmernenie, v ktorom zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje, aké vzdelanie je potrebné pre získanie osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických, pretože práve uvedené spôsobovalo v praxi najväčší problém.
2. MPSVR SR odporučilo všetkým oprávneným právnickým osobám listom zo dňa 16. 9. 2019, aby v rámci férového a ústretového prístupu k spotrebiteľovi upozornili žiadateľov o overenie vedomostí ešte pred absolvovaním samotného overenia na to, že na vydanie osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických je potrebné vzdelanie elektrotechnické v odbore a rozsahu, v akom je bližšie špecifikované v spomínanom usmernení zverejnenom na stránke Národného inšpektorátu práce (https://www.ip.gov.sk/poziadavky-na-vzdelanie-pre-ziskanie-osvedcenia-revizneho-technika-vyhradenych-technickych-zariadeni-elektrickych/) a súčasne, ak majú takú vedomosť, upozornili žiadateľov, že nemajú potrebné vzdelanie na vydanie osvedčenia.  

 

Legislatíva

Zákon  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Zníženie administratívnej záťaže. Hospodárnosť konania. Väčšia prepojenosť a súčinnosť. Odbremenenie inšpektorátov práce.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Žiadateľ nebude musieť duplicitne získavať potrebné prílohy za účelom ich formálneho overenia, čo predstavuje ušetrené náklady na poskytnutie informácie/podanie žiadosti alebo návrhu (6 eur) a cestovné náklady (11,60 eur), čo predstavuje náklad na jedného podnikateľa 17,60 eur. V roku 2017 vydal IP 686 osvedčení a 4177 preukazov pre osoby na opravu resp. obsluhu VTZ, čo predstavuje náklad 85 588 eur.

Úspora nákladov v prípade, že je možná kvantifikácia

K úspore nákladov môže dôjsť aplikáciou nového usmernenia, avšak ich výška nie je vyčísliteľná.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk