20. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh vykonávacieho predpisu k novému stavebnému zákonu, ktorý stanoví obsahové náležitosti projektovej dokumentácie

Vyhláška o projektovej dokumentácii – prílohy k návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.21

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ
 

Gestor a spolugestori

MDV SR

 

Znenie opatrenia:

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh vykonávacieho predpisu k novému stavebnému zákonu, ktorý stanoví obsahové náležitosti projektovej dokumentácie.

 

Súčasný stav

K návrhu na zmenu v užívaní stavby prikladá stavebník projektovú dokumentáciu a prílohy podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Popis záťaže

Odlišujúci sa právny názor stavebných úradov na Slovensku na obsahové náležitosti kladené na projektovú dokumentáciu evokuje odlišný prístup k podnikateľským subjektom v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Náklady

So súčasným právnym stavom sú spojené administratívne náklady spojené s predkladaním projektovej dokumentácie, ktorej obsahové náležitosti nie sú jasne stanovené.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Nejasné stanovenie požiadaviek na projektovú dokumentáciu a neopodstatnenosť príloh.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

MDV SR v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 pripravilo nové návrhy právnych predpisov na úseku územného plánovania a výstavby. K návrhu zákona o výstavbe, ktorý bol od 16.04.2019 do 10.05.2019 predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bolo uplatnených 2 736 pripomienok, z toho 1 190 zásadných. Návrh zákona bol spolu s tézami návrhu vykonávacieho predpisu k zákonu o výstavbe predložený dňa 6.12.2019 na rokovanie vlády. Navrhované opatrenie č. B.21. úzko súvisí s opatrením č. B.19. z uznesenia vlády SR č. 51/2019 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III., ktoré ukladá ministrovi dopravy a výstavby úlohu „v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu“ s termínom do 30. júna 2020. Obsahové náležitosti projektovej dokumentácie je preto nevyhnutné koordinovať s pripravovanými projektmi elektronizácie vo výstavbe [ISVS Registre Informačného systému o výstavbe (Registre ISV) a ISVS - Elektronické úložisko projektovej dokumentácie (EÚPD)]. Úloha nie je splnená.

 

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Prínos

Odstránenie neopodstatnenej administratívnej záťaže spojenej s predkladaním neopodstatnených príloh k žiadosti.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Jasné stanovenie požiadaviek na projektovú dokumentáciu, ktorých rozsah nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.

V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.

Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne, ktoré vyžadovali zmenu účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok. Realizáciou opatrenia sa znížia mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 84,70 eur (odhad pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47 eur). Ušetrené mzdové náklady na podnikateľské prostredie sú vo výške 153 815 eur.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk