21. Vypracovať jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby a zverejniť ho na webovom sídle MDV SR a SÚ

Jednotná žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.22

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ ČIASTOČNE

 

Gestor a spolugestori

MDV SR

 

Znenie opatrenia:

Vypracovať jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby a zverejniť ho na webovom sídle MDV SR a SÚ.

 

Súčasný stav

Jednotlivé SÚ na svojich webových sídlach zverejňujú prípadne nezverejňujú vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Stavebné úrady, ktoré tieto žiadosti zverejňujú majú zjavne odlišné požiadavky, nakoľko sa jednotlivé vzory žiadosti v náležitostiach zjavne a podstatne odlišujú.

Popis záťaže

Z aplikačnej praxe vyplýva duálny prístup SÚ.

SÚ v jednotlivých regiónoch buď vôbec nezverejňujú náležitosti žiadosti alebo zverejňujú vzorové žiadosti, z ktorých je zrejmé, že v jednotlivých regiónoch sú podstatné rozdiely v prístupe úradov.

Uvedené nejasnosti a rozdielny postup spôsobuje, že lehota konania sa neúmerne predlžuje. Podnikateľ tak nemôže do vydania rozhodnutia začať s prevádzkovaním zamýšľanej podnikateľskej činnosti a vznikajú mu dodatočné náklady. V súčasnosti niektoré webové stránky SÚ zverejňujú vzory žiadostí, v rámci ktorých uvádzajú ako obligatórne prílohy také stanoviská dotknutých orgánov, ktoré vyžadujú len z formálneho hľadiska to znamená, tieto prílohy nemajú opodstatnenie, ale podnikateľ ich musí napriek tomu získať.

Náklady

Podnikateľom vyplývajú z tejto povinnosti administratívne náklady.

Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr. prenájom priestorov vo vyššie uvedených prípadoch spravidla po dobu viac ako 30 dní, kým stavebný úrad vydá rozhodnutie (v praxi stavebné úrady potvrdzujú, že tieto konania spravidla trvajú dlhšie). Pred týmto momentom nemôže podnikateľ začať s prevádzkovaním zamýšľanej podnikateľskej činnosti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Nejednotnosť postupu stavebných úradov.

Predlžovanie konania o zmene účelu stavby/kolaudačného konania v prípade rozdielneho prístupu SÚ v jednotlivých regiónoch.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ ČIASTOČNE

MDV SR na svojom webovom sídle zverejnilo vzor „návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby“. MDV SR z pozície ústredného orgánu štátnej správy pre úsek stavebného poriadku, nemôže z objektívnych príčin zabezpečiť zverejnenie vzoru návrhu na webových sídlach stavebných úradov (len všeobecných stavebných úradov je cca. 2 927 – 2 929). MDV SR v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020 pripravuje nové návrhy právnych predpisov na úseku územného plánovania a výstavby. Navrhované opatrenie č. B.22. z uznesenia vlády SR č. 51/2019 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III. je v nesplnenej časti opatrenia nepriamo premietnuté v návrhoch nových právnych predpisov, ktoré  sú v súčasnosti vo fáze vyhodnotenia MPK a v pripravovaných projektoch elektronizácie vo výstavbe (ISVS Registre Informačného systému o výstavbe, ISVS – Elektronické úložisko projektovej dokumentácie). Úloha je splnená čiastočne.

 

Legislatíva

Úprava legislatívy nie je potrebná.

Prínos

Jednotný postup SÚ v rámci Slovenska pri podávaní žiadosti o zmenu účelu stavby.

Zníženie nákladov, najmä nepriamych finančných nákladov súvisiacich s oneskoreným spustením prevádzky v dôsledku podania nesprávnej formálnej alebo obsahovej podoby tlačiva.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Unifikáciou žiadosti sa zjednodušia, sprehľadnia obsahové požiadavky kladené na žiadosť a najmä realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na zmiernenie regionálnych rozdielov. Uvedené sa premietne v znížení administratívnych nákladov.

V súčasnosti existujú výrazné diskrepancie v množstve príloh a dokumentov vyžadovaných SÚ v jednotlivých regiónoch Slovenska. Realizáciou opatrenia dôjde k úprave rozsahu, ktorý stanoví MDV SR, z uvedeného vyplýva, že zníženie administratívnych nákladov v súčasnosti  nie je možné kvantifikovať.

V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.

Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne, ktoré vyžadovali zmenu účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok. Realizáciou opatrenia sa znížia mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, ušetrí podnikateľ pri písomnom podaní 84,70 eur (odhadovaný pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47 eur). Ušetrené mzdové náklady na podnikateľské prostredie sú vo výške 153 815 eur.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk