22. Novelizovať vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z. cieľom zahrnúť vývoj a zmeny v právnych predpisoch, ako aj skúsenosti z praxe pri súčasnom zachovaní dostatočnej ochrany spotrebiteľa

Zmena vyhlášky o kategorizácii ubytovacích zariadení – úprava klasifikačných znakov a ukladania sankcií

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.23

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MDV SR v spolupráci s MH SR

 

Znenie opatrenia:

Novelizovať vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried s cieľom zahrnúť vývoj a zmeny v právnych predpisoch, ako aj skúsenosti z praxe pri súčasnom zachovaní dostatočnej ochrany spotrebiteľa.

Do diskusie zapojiť aj Asociáciu hotelov a reštaurácii Slovenska.

 

Súčasný stav

V súlade s § 3 vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried („vyhláška o kategorizácii“) je povinnosťou každého podnikateľa, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie, aby si ho zaradil na základe dosiahnutých klasifikačných a fakultatívnych znakov do niektorej z kategórií a tried, vymedzených touto vyhláškou.

Ubytovacie zariadenia tvorili v roku 2017 2,93 % vykonaných kontrol SOI. V období od 18. apríla 2017 do 31. mája 2017 bola vykonaná inšpektormi SOI kontrolná akcia, zameraná na úroveň a vybavenosť ubytovacích zariadení. S uvedeným zameraním bolo v sledovanom období preverených celkom 277 ubytovacích zariadení.

Nedostatky v kategorizácii boli zistené v 117 prípadoch, čo predstavuje 42,2 % z celkového počtu prekontrolovaných ubytovacích zariadení.

Popis záťaže

Vyhláška o kategorizácii stanovuje všeobecné a konkrétne požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb pre jednotlivé kategórie.

Náklady

Uložená pokuta za zistené nedostatky je priamym finančným nákladom, v spojení s nepriamymi finančnými a administratívnymi nákladmi (zastúpenie v správnom konaní, náklady na zaplatenie pokuty a pod.). Príklady pokút SOI ubytovacím zaradeniam:

  • chýbajúci telefón, chýbajúce informácie o alternatívnom riešení sporov (400 eur),

  • chýbajúce označenie elektrickej zásuvky napätím na použitie elektrických spotrebičov, chýbajúce zrkadlo v predsieni, chýbajúce označenie triedy ubytovacieho zariadenia, pričom nedostatky boli v deň kontroly odstránené (300 eur), 

  • chýbajúci telefón na mieste prístupnom hosťom, chýbajúci kôš na odpadky v jednej izbe, chýbajúca nočná lampa v dvoch izbách (200 eur).

Dôvody na zmenu (argumenty)

Aj keď je zistené nedostatky možné ihneď odstrániť, SOI udelí kontrolovaným subjektom pokutu vzhľadom na to, že odstránenie nedostatkov je zákonnou povinnosťou podnikateľa.

Požiadavky vo vyhláške MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried  sú prísne resp. obsolentné (napr. fakultatívnymi znakmi sú body za fax na izbe).

Spotrebiteľ sa pri výbere ubytovacieho zariadenia nemusí spoliehať len na kategorizáciu, hodnotenie je v narastajúcej miere dostupné online.

Potreba väčšej harmonizácie a uplatnenia obdobných kritérií v členských štátoch Európskej únie.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Zásadná pripomienka OZ BB bola v rozporovom konaní odstránená. Časť podnikateľov (SACC) je so zapracovaním svojich pripomienok a po diskusii a odsúhlasení návrhu vyhlášky pracovnou skupinou spokojná. Zásadné pripomienky MH SR, RÚZ a Klubu 500 boli predmetom rozporového konania - MDV SR (na úrovni štátneho tajomníka), MH SR (úroveň GRS), RÚZ a Klub 500. MDV SR vysvetlilo postupy a možnosti rezortu dopravy v danej etape v legislatíve a legislatívnom konaní. Rozpory a rozdielne stanoviská/pohľady na vec s MH SR a časťou podnikateľov (AHR SR) pretrvávajú (pribudlo ďalších 44 novelizačných bodov). Preto sa MDV SR koncom roka obrátilo listom ministra na predsedu vlády SR so žiadosťou o posun termínu plnenia úlohy z dôvodu, že by sa mal aplikovať bod č. 14, odsek 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR a uvedený návrh by mal byť opätovne predložený na pripomienkové konanie. Úloha nie je splnená.

 

Legislatíva

Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Prínos

Zmiernenie prísne nastavených povinností pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. Prevádzkovatelia nebudú sankcionovaní za ľahko odstrániteľné porušenia. 

Odbremenenie inšpektorov SOI od kontroly prísnych požiadaviek.

Zabezpečenie väčšej harmonizácie a uplatnenie obdobných kritérií v členských štátoch Európskej únie.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. V roku 2017 boli nedostatky zistené v 117 prípadoch. Odstránenie obsolentných ustanovení v spojení s možnosťou prevziať záväzok (opatrenie č. 30) pri priemernej výške pokuty 300 eur predstavuje v prípade polovice udelených sankcií ušetrený náklad 17 550 eur.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na znižovanie neprimeranej záťaže pre podnikateľov, ktorý však nie je možné kvantifikovať.

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 17 550 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk