23. Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradiť DIČ na daňovom úrade automaticky na základe údajov z registra právnických osôb a fyzických osôb

Registrácia podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradenie DIČ

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.24

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

 

Znenie opatrenia:

Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradiť DIČ na daňovom úrade automaticky na základe údajov z registra právnických osôb a fyzických osôb o vzniku oprávnenia vykonávať podnikanie a tým naplniť princíp jedenkrát a dosť.

 

Súčasný stav

Povinnosť registrácie pre daň z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o dani z príjmov). V zmysle § 49a zákona o dani z príjmov fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa registruje u správcu dane, je povinná predložiť správcovi dane vyplnené tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

Fyzická osoba, ktorá získa oprávnenie na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov si plní svoje registračné povinnosti na JKM na živnostenskom úrade.

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (na základe iného ako živnostenského oprávnenia) môže svoje registračné povinnosti plniť prostredníctvom JKM, ak sa tak rozhodne.

Ak si právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (na základe iného ako živnostenského oprávnenia) nesplní svoju registračnú povinnosť na JKM, musí žiadosť o registráciu pre daň z príjmov doručiť správcovi dane elektronickými prostriedkami v zmysle § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne.  Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

Daňový úrad v zmysle § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov po overení údajov zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu, ak spĺňa podmienky na registráciu. Pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a zašle údaje o osobnom účte daňovníka na úhradu daní.

Za oneskorenú registráciu je uložená pokuta.

Popis záťaže

Daňové subjekty – podnikatelia (FO, PO) môžu využiť pre účely registrácie aj JKM, ale väčšina požadovaných informácii je už zaznamenaná v  registri právnických osôb.

Náklady

Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Znížiť administratívnu záťaž pre daňové subjekty – podnikateľov (FO, PO)

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2020

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha bola splnená schválením zákona č. 301/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ako aj zákonom č. 369/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. V ostatných vymedzených prípadoch zaregistruje správca dane daňový subjekt do 30 dní odo dňa podania jeho prvého daňového priznania.

 

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z. z. v. n. p. – daňový poriadok

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Prínos

Znížiť administratívnu záťaž

Popis vybraných vplyvov

Vplyv na podnikateľské prostredie:

V roku 2017 sa pre daň z príjmov fyzických osôb zaregistrovalo 68 248 fyzických osôb a 26 549 právnických osôb sa registrovalo na daň z príjmu právnických osôb. Celkový počet zaregistrovaných podnikateľských subjektov pre daň z príjmu bol 94 797. Pri odhadovaných dopravných nákladoch vo výške 4,2 eur na jedného podnikateľa a polovice zaregistrovaných subjektov podávaných žiadosť o registráciu osobne budú ušetrené nepriame finančné náklady vo výške 199 074 eur. Pri osobnej registrácii podnikateľ strávi vypĺňaním, cestou a osobným podaním podľa odhadu MH SR 2 hodiny, čo predstavuje administratívny náklad 16,94 eur (priemerná celková hodinová cena práce 8,47 eur) na jeden zaregistrovaný subjekt. Za predpokladu, že polovica registrovaných by uskutočnila registráciu osobne budú ušetrené administratívne náklady vo výške 802 931 eur. MH SR predpokladá, že polovica registrovaných by uskutočnila registráciu elektronicky. Odstránením povinnosti podať žiadosť ušetria podnikatelia 200 733 eur. Opatrenie zníži administratívne náklady vo výške 1 003 663 eur. Pozitívny vplyv opatrenia na podnikateľské prostredie je odhadovaný na 1 202 737 eur.

Vplyv na rozpočet verejnej správy:

Predpokladané finančné náklady na úpravu informačných systémov predstavujú sumu 1,8 mil. eur  s DPH a to  0,6 mil. eur v roku 2019 a 1,2 mil. eur v roku 2020.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk