24. Zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc so systémami finančnej správy

Elektronické prepojenie registračných pokladníc

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.25

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

 

Znenie opatrenia:

Zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc so systémami finančnej správy

 

Súčasný stav

Podnikateľ je povinný používať na evidenciu prijatých tržieb elektronickú registračnú pokladnicu.

Popis záťaže

Administratívna a finančná záťaž podnikateľských subjektov spočívajúca v povinnosti používať knihu ERP, vykonávať povinnú údržbu, registráciu vykonávať v písomnej forme, viesť v papierovej podobe denné uzávierky, archivovať doklady vyhotovené registračnou pokladnicou.

Náklady

Priame finančné náklady a administratívne náklady.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zelektronizovanie niektorých procesov.

Termín splnenia opatrenia

28. 02. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Zákonom č. 368/2018 Z.z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 289/2008 Z.z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov bola prijatá právna úprava, ktorá zavádza on-line prepojenie registračných pokladníc so systémami FS. Nadväzne na zákon č. 188/2019 Z.z., ktorým sa doplnil zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o  správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sú všetci podnikatelia napojení na systém eKasa od 1. januára 2020. Úloha je splnená.

 

Legislatíva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Prínos

Systém e-kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase. Tento návrh prinesie:

  • nepoužívanie knihy pokladnice,

  • nie je povinnosť zmluvne si zabezpečiť servisnú organizáciu, t. j. odstránenie nákladov na povinný servis registračných pokladníc,

  • možnosť využívať všetok dostupný hardvér,

  • možnosť používať aj súčasné registračné pokladnice za predpokladu ich prispôsobenia na nové technické požiadavky,

  • nastavenie softvéru na technické požiadavky zákona je zo strany podnikateľov ľubovoľné, t. j. softvérové riešenie nie je zákonom predpísané,

  • požiadanie o pridelenie kódu a pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient elektronickou formou, čo znamená operatívnejšie a efektívnejšie pridelenie kódu,

  • zníženie nákladov pri prevádzke,

  • export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH,

  • dostupnosť dát počas archivácie.

Popis vybraných vplyvov

Celkové prevádzkové náklady podnikateľských subjektov by mohli klesnúť približne o 10,3 mil. eur.  Operatívne náklady podnikateľských subjektov na údržbu pokladníc by mohli klesnúť v priemere o 56 eur na pokladňu, čo by pri počte 233 tis. pokladní znamenalo úsporu 13,1 mil. eur ročne. Celkové pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie budú vo výške 23,4 mil. eur.

Jednorazové investičné náklady na zavedenie e-kasy pre podnikateľské subjekty odhadujeme na 28,0 mil. eur. Predpokladáme, že 80 % pokladní na trhu bude možné upraviť pomocou doplnkového hardvéru a aktualizácie softvéru. Celkový náklad úpravy pokladne, vrátane zavedenia chráneného dátového úložiska, odhadujeme na 80 eur. Zvyšných 20 % bude potrebné vymeniť za novú pokladňu s priemernou cenou 280 eur za pokladňu. Zavedenie e-kasy si vyžiada dodatočné náklady v prevádzkach, ktoré ešte v súčasnosti nemajú internetové pripojenie. Bude sa týkať najmä menších prevádzok. Podľa údajov Eurostatu až 92 % spoločností s počtom zamestnancov viac ako 10 má zriadený širokopásmový internet, v prípade domácností má pripojenie na internet 81 %. Odhad nákladov na internetové pripojenie vychádza z konzervatívnejšieho predpokladu, týkajúceho sa domácností. Z počtu 123 tisíc podnikateľských subjektov s registračnou pokladňou sa predpokladajú dodatočné náklady na internet v prípade 19% podnikateľských subjektov. Pri priemernej cene internetového pripojenia 10 eur mesačne sú náklady 2,8 mil. eur. Celkové negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie budú vo výške 30,8 mil. eur.

Výnosy z celoplošného zavedenia e-kasy sa v roku 2019 odhadujú na 57,4 mil. eur, v roku 2020 na 120,9 mil. eur a v roku 2021 na 128,9 mil. eur. Predpokladá sa, že v prvom roku zavedenia to bude najmä preventívny efekt. Plnenie návrhu opatrenia je v plnom rozsahu podmienené úpravami informačných systémov finančnej správy a zvýšením počtu zamestnancov FR SR o 6 ľudí (z toho 2 colníci). Odhadovaný negatívny dopad na rozpočet MF SR na roky 2018 až 2021 je v celkovej výške 18,8 mil. eur, z toho na úpravu informačných systémov (IS FS, portál FS a systém e-kasa) v sume 18,5 mil. eur a na osobné výdavky pre 6 zamestnancov v sume 380,1 tis. eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk