25. Umožniť zamestnávateľom vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronicky zamestnancom

Elektronické doručovanie dokumentov zamestnancom

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.26

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

 

Znenie opatrenia:

Umožniť zamestnávateľom vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronicky zamestnancom po vzájomnej dohode a so zabezpečením ochrany osobných údajov.

Návrh paragrafového znenia:

  • § 39 sa dopĺňa o nový odsek (16), ktorý znie:

„Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže doklady uvedené v odsekoch 5 až 7 vystaviť elektronicky. Elektronický doklad obsahuje  predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže doklady uvedené v odsekoch 5 až 7 doručiť zamestnancovi elektronickou formou pri zabezpečení ochrany osobných údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým zamestnanec súhlasí.“

 

Súčasný stav

Povinnosť zamestnávateľa každoročne vystaviť a doručiť zamestnancom buď Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (§ 39 ods. 5) (zamestnancom, ktorí nežiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň) alebo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (§ 39 ods. 6) (pre žiadateľov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň) a Potvrdenie o zaplatení dane (§ 39 ods. 7) (pre žiadateľov o doklad na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane).

Popis záťaže

Záťaž spočíva v nadmernej administratívnej a časovej záťaži pre podnikateľa (¼ hodiny na jedného zamestnanca).

Náklady

Príklad konkrétneho podnikateľského subjektu: Finančné náklady vo výške  cca 1000,- eur za rok a časové náklady rovnajúce sa 3 000 pracovným hodinám ročne pri počte 12 000 zamestnancov.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Eliminuje sa administratíva spojená s fyzickým potvrdzovaním daňových dokladov (podpis a pečiatka zamestnávateľa) a s kontaktovaním zamestnancov z dôvodu fyzického odovzdania daňových dokladov.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2020

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha bola splnená zákonom č. 301/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý schválil parlament dňa 11.9.2019. Zavádza sa možnosť doručovania dokladov, ktorými sú potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronickou formou po vzájomnej dohode so zamestnancom.

 

Legislatíva

§ 39 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Prínos

Navrhovanou úpravou sa zníži administratívna  záťaž pre zamestnávateľov pri spracovaní agendy ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

V rámci ročných daňových povinností je zamestnávateľ povinný vytlačiť, podpísať, potvrdiť pečiatkou cca 22 000 dokladov a doručiť ich 12 000 zamestnancom.

Zavedením možnosti vystaviť daňové doklady elektronicky, vrátane predtlačeného odtlačku pečiatky a faksimile podpisu oprávnenej osoby zamestnávateľa a možnosti doručiť doklady zamestnancom elektronicky do e-mailovej schránky, by sa ušetril čas mzdových účtovníčok (tlač, podpisovanie, pečiatkovanie, odovzdanie dokladu zamestnancovi oproti podpisu v daňovom vyhlásení), čas ostatných zamestnancov (preberanie dokladov) a zároveň by sa znížili režijné náklady (papier, toner, pero, pečiatka, poštovné, atď.)  zamestnávateľa. Prínos je vo forme úspory pracovného času (3 000 hodín ročne) odborných útvarov a všetkých zamestnancov ktorí sa dostavia k prevzatiu dokladov a vo forme úspory režijných nákladov zamestnávateľa vo výške cca 1000 eur ročne.

Popis vybraných vplyvov

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva v úspore času zamestnávateľov a úspore režijných nákladov.

Z 2 556 000 pracujúcich (zdroj: ŠÚ SR) znížených o pracujúcich v zahraničí na 2 410 000 pracujúcich na Slovensku predpokladáme, že príjme zasielanie dokumentov elektronicky 60% pracujúcich. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur a venovaní sa 15 min. jednému zamestnancovi ušetria podnikatelia administratívne náklady vo výške 3 061 905 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk