26. Zrušiť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti tzv. Bielu kartu a ponechať len Zelenú kartu

Biela karta

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.27

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MF SR

 

Znenie opatrenia:

Zrušiť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti tzv. Bielu kartu a ponechať len Zelenú kartu

 

Súčasný stav

Každý majiteľ motorového vozidla v Slovenskej republike má povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie vozidla (PZP). Od poisťovne dostane doklad o poistení vozidla – jedná sa o potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. Biela karta) a Zelenú kartu. Tieto doklady posielajú poisťovne poštou do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy o PZP. Oba dokumenty musí mať vodič pri sebe počas prevádzky vozidla. Pri cestnej kontrole na území SR príslušníkmi Policajného zboru je ich povinný predložiť. V opačnom prípade môže vodič dostať pokutu.

Popis záťaže

Potvrdenie o poistení zodpovednosti a Zelená karta sú dokladmi o uzavretí PZP. Potvrdenie o poistení zodpovednosti je dokladom používaným v rámci SR a Zelená karta je Medzinárodnou kartou automobilového poistenia - slúži ako doklad o uzavretí PZP pri prevádzke vozidla na území iného členského štátu. Jedná sa však o doklad o uzavretí toho istého poistenia, preto považujeme vydávanie potvrdenia o poistení zodpovednosti  za zbytočnú administratívnu záťaž. 

Náklady

Vydávanie potvrdenia o poistení  zodpovednosti je dodatočným administratívnym nákladom pre poisťovne.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zelená karta je medzinárodný dokument, ktorý je poisťovňa povinná vydať ku každej poistnej zmluve, obsahuje všetky potrebné údaje pre identifikáciu  poistenia. 

Zelená karta je v súlade s pravidlami Systému zelenej karty vydávaná na maximálne 1 rok. Táto skutočnosť môže prispieť k boju s nepoisteným vozidlami s ohľadom na to, že potvrdenie o poistení sa môže vydať na dobu neurčitú. V prípade, ak poistenie zanikne pre neplatenie poistného preukazuje sa prevádzkovateľ neplatným dokladom o poistení.

Potvrdenie o poistení je nadbytočným dokladom, vydávanie ktorého generuje poisťovniam zbytočné náklady.

Keďže Slovenská republika patrí do medzinárodného systému Zelenej karty, táto karta by mala byť jediným uznávaným dokladom o uzavretom PZP, podobne, ako je to v Českej republike (podľa zákona č. 168/1999 Sb., v znení zákona č. 137/2008 Sb.).

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Dňa 11.9.2019 bol NR SR schválený  zákon  č. 281/2019, ktrým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR v znení neskorších predpisov a ktorých sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou uvedeného návrhu je v čl. III novela zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorou sa v  bode 2 (§ 11 ods. 1) ruší povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. bielu kartu. Zákon nadobúda účinnosť od 1.októbra 2019. Úloha je splnená.

 

Legislatíva

Zákon č. 381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 11

Práva a povinnosti poisťovateľa

(1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu; na tento účel je poisťovateľ povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahovalo ochranný prvok. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví náležitosti potvrdenia o poistení zodpovednosti. Poisťovateľ je povinný zabezpečiť evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti.

§ 18

Kontrola poistenia zodpovednosti

(1) Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.

(2) Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.

(3) Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú kontroly dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2.

Prínos

Prínos navrhovaného opatrenia je v odbúraní dodatočnej administratívnej záťaže vo forme vydávania dokumentu, ktorého účel spĺňa iný zo zákona vydávaný medzinárodný dokument.

Popis vybraných vplyvov

V roku 2017 bolo evidovaných 4 616 472 vozidiel. Pri priemerných nákladoch na vyplnenie a tlač Bielej karty   0,5 eur je výška ušetrených nákladov 1 538 824 eur, čo predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk