27. Zjednodušiť proces registrácie ubytovateľa a evidencie ubytovaných cudzincov

Registrácia ubytovateľa a evidencia ubytovaných cudzincov

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.28

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MV SR, MDV SR

 

Znenie opatrenia: 

Zjednodušiť proces registrácie ubytovateľa a evidencie ubytovaných cudzincov.

  1. Pri prvotnej registrácii ubytovateľa oprávnenou osobou umožniť vykonanie registrácie pomocou elektronického doručovania cez e-schránku  - potrebný eID s KEP.

  2. Sprístupniť registráciu ubytovateľa na stránke SLOVENSKO.SK - potrebný eID s KEP. Na stránke portal.minv.sk zverejniť žiadosť, ktorá by bola zasielaná prostredníctvom všeobecného podania cez slovensko.sk (Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytov MV SR). Túto žiadosť by zasielala právnická osoba a následne by ju spracovalo príslušné RHCP a odpoveď by prišla do elektronickej schránky.

  3. Zrušiť povinnosť podpisovania cudzinca na písomnom tlačive hlásenia pobytu cudzincov a nahradiť ho elektronickým formulárom s elektronickým podpisom cudzinca. Podpis cudzinca bude zabezpečený prostredníctvom určeného podpisového tabletu a bude sa prenášať spolu s údajmi o cudzincovi a údajmi o jeho pobyte cez web servis do IS ECU.

  4. Doplniť chybové hlásenie pri generovaní údajov z XML aj o identifikovanie chyby.

 

Súčasný stav

Zo zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ubytovateľ povinný podľa § 113 písm. b) do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum narodenia a podľa § 113 písm. c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie je možné aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Evidencia oddeleniami cudzineckej polície PZ  – po doručení vyplnených hlásení pobytu cudzincov vykonávajú zápisy oprávnené osoby priamo do systému ECU:

  • manuálnym zápisom – eviduje údaje ubytovaného cudzinca jednotlivo;

  • importom domovej knihy zo súboru – nahráva vstupné XML (kódovaný UTF -8) hromadným zápisom.

 Evidenciu elektronicky môže ubytovateľ vykonávať prostredníctvom stránky portal.minv.sk:

  • manuálnym zápisom – eviduje údaje ubytovaného cudzinca jednotlivo;

  • importom domovej knihy zo súboru – nahráva vstupné XML (kódovaný UTF -8) hromadným zápisom.

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení (ďalej len „ubytovateľ“), elektronické hlásenie cudzincov považujú za komplikované, čo je dôvodom prečo uvedený inštitút využíva len malé množstvo ubytovateľov, a to z dôvodu, že od ubytovateľov je vyžadovaný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Popis záťaže

Prvotnú registráciu ubytovateľa je možné vykonať osobne len na príslušnom RHCP Bratislava, Banská Bystrica, Prešov - alebo zaslaním dokumentov poštou na uvedené RHCP.

Ubytovateľ v prípade ubytovania cudzinca musí na tlačive hlásenie pobytu cudzinca zabezpečiť podpis ubytovaného cudzinca. Zabezpečenie podpisu cudzinca spôsobuje zbytočné časové prieťahy pri ubytovaní resp. aj počas  pobytu v prípade odmietnutia podpisu zo strany ubytovaného pri skupinovej registrácii. Zamestnanci ubytovateľa sú často konfrontovaní ubytovanými cudzincami s touto požiadavkou, ktorú považujú za obťažujúcu.

Ak súbor XML eviduje ubytovacie zariadenie cez hromadný zápis a elektronická služba vyhlási chybové hlásenie je potrebné konkretizovať chybný zápis súboru XML. Systém iba ohlási chybu, ale neidentifikuje ju, pričom vyhľadávanie chyby  je  časovo náročné.

Náklady

Časová náročnosť a dopravné náklady pri vykonávaní registrácie osobne. Časová náročnosť, dopravné náklady a administratívne náklady pri zaslaní dokumentov poštou.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zníženie administratívnej záťaže pri prvotnej registrácii ubytovateľa.

Zabezpečenie podpisu cudzinca na tlačive hlásenia pobytu považujeme vzhľadom na povinnosť ubytovateľa overiť totožnosť ubytovaného a povinnosť viesť predpísané údaje za zbytočné.  Vzhľadom na povinnosť ubytovateľa doručiť vyplnené tlačivo hlásenia pobytu cudzinca v lehote do 5 dní ako aj na štatistickú priemernú dĺžku pobytu, ktorá je menšia ako 3 dni, je akákoľvek konfrontácia ubytovaného cudzinca prakticky nemožná, vzhľadom na skutočnosť, že daný ubytovaný cudzinec sa v ubytovacom zariadení v prípade kontroly už nenachádza.

Zabezpečenie podpisu sa nevyžaduje ani v iných krajinách EÚ a nevyplýva zo smerníc či nariadení EÚ. V súvislosti s digitalizáciou vo všetkých odvetviach, vrátane služieb cestovného ruchu, je zabezpečenie písomného podpisu na tlačive prekážkou pri zavádzaní moderných technológií v ubytovacích zariadeniach, ktoré výrazne prispievajú k zrýchleniu procesov a kvalite poskytovaných služieb.

Odstráni sa zároveň rozpor v inštrukciách týkajúcich sa archivácie písomných tlačív, ktorú zákon ubytovateľovi neprikazuje, avšak je vyžadovaný inštrukciou na webovom sídle MV SR.

Zachovanie podpisu cudzinca, či už na úradom tlačive hlásenia pobytu cudzinca alebo v elektronickom formulári je nevyhnutné z dôvodu predchádzania bezpečnostného rizika. Takéto informácie sú nevyhnutné pre výkon práce bezpečnostných zložiek, ako aj pre následnú kontrolu príslušných ZÚ SR (kontrola dodržania ustanovení NEPaR (ES) 810/2009.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

V súčasnej dobe prebieha posledná analýza podpisov a možnej úpravy systému Evidencie cudzincov s povoleným pobytom na území SR a aplikácie využívanej na strane ubytovateľa. Najneskôr v marci 2020 bude spustená do produkčného prostredia možnosť vkladania podpisov priamo do informačného systému prostredníctvom už teraz využívanej služby a súčasne bude spustená aj možnosť online registrácie ubytovateľov prostredníctvom elektronickej služby. Pozitívny vplyv plnenia opatrení prinesie pre podnikateľské prostredie skutočnosť, že ubytovatelia nebudú musieť cestovať na príslušné Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície, ale registráciu si budú musieť vykonať prostredníctvom elektronickej služby zriadenej na tento účel a podpísať elektronickým podpisom.

 

Legislatíva

Prínos

Zvýšenie využívania elektronickej komunikácie s úradmi verejnej moci podnikateľmi.

Zrušenie povinnosti podpisu na tlačive hlásenia pobytu cudzincov časovo zefektívni proces registrácie ubytovaného, tak na strane ubytovateľa, tak na strane ubytovaného, dôjde k odstráneniu verbálnych konfliktov zo strany ubytovaných a zvýšeniu kvality poskytnutej služby.

Popis vybraných vplyvov

Ročný prírastok nových ubytovacích zariadení a zároveň tých, ktoré ešte nie sú zaregistrované je cca 150 (expertný odhad Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska). Zriadením elektronickej prvotnej registrácie ušetrí jedno zariadenie 100 minút času a náklady na dopravu na miestnu cudzineckú políciu vo výške 5,60 eur. Podnikatelia tým ušetria ročne 840 eur. Celkový počet zahraničných návštevníkov za 2017 bol 2 162 384. Pravdepodobnosť chybovosti pri evidovaní cudzincov je 1 chyba na 30 ubytovaných (expertný odhad Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska).  Pri priemernej čase 10 min. na nájdenie chyby a priemernej hodinovej mzde 8,47 eur podnikatelia ušetria  101 752 eur. Celkové ušetrené administratívne náklady budú vo výške 107 667 eur.

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy spočíva vo výdavkoch na nastavenie elektronických procesov. MV SR predpokladá náklady na plnenie úlohy vo výške 200 tis. eur bez DPH.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana (zrušenie povinnosti podpisovania cudzinca na písomnom tlačive hlásenia pobytu).

 

Úspora nákladov v prípade, že je možná kvantifikácia

Z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie je už v analýze konštatované, že v prípade, ak bude zrušená táto povinnosť, zainteresované podnikateľské subjekty ušetria na administratívnych nákladoch na jedného podnikateľa mesačne 52 eur. Úspora pri predložení dokladu/dokumentu elektronicky za inak nezmenených podmienok 21 eur. Ročný prírastok podľa odhadu expertov (Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska) nových ubytovacích zariadení a zároveň tých, ktoré ešte nie sú zaregistrované je cca. 150. Zriadením elektronickej prvotnej registrácie ušetrí jedno zariadenie 100 minút času a náklady na dopravu na miestnu cudzineckú polície vo výške 5,60 eur. Podnikatelia tým ušetria ročne 840 eur. Pri odhade počtu, ktoré bolo vypracované v roku 2017 bol 2 162 384.

Pravdepodobnosť chybovosti pri evidovaní cudzincov je 1 chyba na 30 ubytovaných (expertný odhad Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska). Pri priemernom čase 10 min. na nájdenie chyby a priemernej hodinovej mzde 8,47 eur podnikatelia ušetria 101 752 eur. Celkové ušetrené administratívne náklady budú vo výške 107 667 eur.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk