28. Novelizovať zákon č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii, ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa získavajú z informačných systémov o 4 potvrdenia

II. vlna zákona proti byrokracii

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.29

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

ÚPVIaI, MF SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne 

 

Znenie opatrenia:

Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa získavajú z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.

 

Súčasný stav

V súčasnosti sú podnikateľské subjekty pri riešení rôznych situácií povinné predkladať verejnej správe potvrdenia o tom, že majú vysporiadané vzťahy so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, či daňovými úradmi. Podnikateľské subjekty vo verejnej doprave v súvislosti s výkonom svojej činnosti žiadajú o žiakov a študentov potvrdenia o návšteve školy. Ide o administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty najmä vzhľadom na možnosť využitia potenciálu elektronickej štátnej správy medzi jednotlivými orgánmi navzájom.

Popis záťaže

Povinnosť podnikateľov predkladať verejnej správe:

  • potvrdenie  správcu dane o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, 
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti, 
  • potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti, 
  • potvrdenia o návšteve školy

Náklady

Ide najmä o administratívne náklady pre podnikateľov zahŕňajúce časový rozsah na podanie žiadosti a vyzdvihnutie potvrdenia ako aj úhradu súvisiacich administratívnych poplatkov s potvrdeniami.

Dôvody na zmenu (argumenty)

V nadväznosti na zákon proti byrokracii, ktorý odstránil povinnosť podnikateľov predkladať výpis z listu vlastníctva, registra trestov, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra by bolo vhodné, aby verejná správa odstránila byrokraciu prostredníctvom vzájomného prepojenia ďalších informačných systémov v rámci akčného plánu informatizácie verejnej správy, ktorý bol schválený Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. Týmto by sa SR v rámci Európskej únie posunula vyššie v kvalite poskytovania verejných služieb.

Termín splnenia opatrenia

31. 03. 2020

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Novela zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novela zákona proti byrokracii) bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19. júna 2019. Tento zákon s účinnosťou od 1. septembra 2019 a 1. decembra 2019 zrušil povinnosť občanov a podnikateľov predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o nedoplatkoch voči daňovým a colným úradom a tiež potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení a zdravotnom poistení. 

 

Legislatíva

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Prínos

Odstránenie administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov vo forme zrušenia povinnosti predkladať niektoré potvrdenia.

Popis vybraných vplyvov

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva hlavne v odstránení nutnosti žiadať alebo vydávať rôzne potvrdenia a taktiež v zrušení poplatkov za vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch. Daňové úrady vydali za rok 2017  celkovo 34 687 potvrdení o nedoplatkoch na dani.

Sociálna poisťovňa vydala v roku vyše 80 tis. potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení.

Zdravotné poisťovne vydali v roku 2017 cca 139 400 potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.

Školy ročne vydajú až 1,5 milióna potvrdení o návšteve školy, z toho 180 tis. súkromné školy.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na dani sa spoplatňuje 3 eurami (elektronicky 1,5 eurami). Pri počte 34 689 potvrdení o nedoplatkoch na dani a podiele podaných žiadostí listinne a elektronicky 50/50 je výška ušetrených  priamych finančných nákladov podnikateľského prostredia 78 051 eur.

Potvrdenia od ostatných inštitúcií (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súkromné školy) sa vydávajú bezplatne. Ušetrené nepriame finančné náklady predstavujú dopravné náklady podnikateľov vo výške 179 715 eur. Administratívne náklady predstavujú čas strávený vypĺňaním žiadosti a jej zaslaním poštou, doručením osobne alebo zaslaním elektronicky. Na súkromné školy pripadá  vybaviť 180 tis. potvrdení o návšteve školy. Pri čase 6 min. na vystavenie jedného potvrdenia a priemernej celková hodinová cena práce 8,47 eur je administratívny náklad 152 460 eur. Administratívne náklady podnikateľov na elektronické podanie žiadosti o nedoplatkoch na dani  sú 73 452 eur a na písomné podanie žiadosti o nedoplatkoch na dani 224 704 eur. Administratívne náklady podnikateľov na podanie žiadosti o nedoplatkoch na sociálnom poistení sú 687 600 eur. Administratívne náklady podnikateľov na podanie žiadosti o nedoplatkoch na zdravotnom poistení sú 1 209 684 eur. Zároveň na strane súkromných zdravotných poisťovní ide o spracovanie žiadosti a vypracovania odpovede a zaslania späť. Administratívne náklady súkromných zdravotných poisťovní na vybavenie žiadostí o nedoplatkoch na zdravotnom poistení sú 29 645 eur.

Ušetrené administratívne náklady súvisiace so žiadosťou podanou elektronicky sú 532 433 eur a žiadosťou podanou v listinnej forme 1 845 112 eur, čo spolu predstavuje 2 377 545 eur. Celkové ušetrené náklady podnikateľského prostredia sú 2 635 311 eur.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky z rozpočtu verejnej správy momentálne nie je možné odhadnúť, pretože aktuálne prebiehajú technické stretnutia gestora s partnermi. Vyčísľujú sa náklady na rozšírenie systému, úpravy systémov na strane partnerov, či na strane konzumentov. Tieto všetky informácie budú známe pravdepodobne v decembri 2018. Celý procesný model a technické riešenia nie sú jednoduchým celkom. Skladajú sa z niekoľkých častí, partnerov a niekoľkých spôsobov financovania. Väčšina aktivít bude hradená zo štátneho rozpočtu. Momentálne gestor opatrenia identifikuje možnosti financovania aj z iných už existujúcich projektov ÚPVIaI (dátová integrácia), ktoré sú hradené z EU fondov, no ich rozsah a výška bude známa najskôr začiatkom roka 2019 a predložená ako príloha novely zákona.

Zrušenie povinnosti získavať niektoré potvrdenia (napr. o návšteve školy) predstavuje pozitívny vplyv na služby verejnej správa pre občana.

 

Úspora nákladov v prípade, že je možná kvantifikácia

Vo vzťahu k občanom a podnikateľom sa predpokladá, že na základe prijatej novely Zákona proti byrokracii dôjde k zníženiu administratívnych nákladov a nákladov na dopravu k miestu poskytovaniu služieb orgánov verejnej moci celkovo o 18 969 368,80 eur ročne.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk