29. Zabezpečiť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti vytvorenia jednotnej evidencie veľkostnej kategorizácie podnikov

Jednotná evidencia veľkostnej kategórie podnikov

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.30

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ ČIASTOČNE

 

Gestor a spolugestori

ÚPVII, MH SR

 

Znenie opatrenia:

Zabezpečiť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti vytvorenia jednotnej evidencie veľkostnej kategorizácie podnikov a v zmysle jej záverov určiť gestora realizácie národného systému jednotnej evidencie veľkostnej kategórie podnikov.

Predmetom opatrenia je vytvorenie informačného systému funkčne prepojeného na relevantné registre a iné registre (register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, register účtovných závierok a pod.), ktoré obsahujú východiskové údaje na určenie veľkostnej kategórie podnikov.

S cieľom minimalizácie nákladov na prevádzku daného systému je potrebné zabezpečiť nastavenie systému s maximálne možnou mierou automatizácie evidovaných údajov z prepojených registrov, i keď s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné zabezpečiť plne automatické vyhodnocovanie údajov a určenie veľkostnej kategórie podnikov bez zapojenia ľudského faktora (t.j. bez analytického posúdenia vybraných údajov).

Overenie realizovateľnosti navrhovaného opatrenia, resp. návrh konkrétneho technického riešenia spolu s určením vhodného správcu systému a vyčíslením odhadovaných nákladov sa navrhuje vykonať prostredníctvom štúdie uskutočniteľnosti.

Napr. v prípade OR SR a ŽR SR sa predpokladá, že z týchto registrov sa budú získavať údaje o vlastníckej štruktúre podniku. Rozsah a zdroj požadovaných údajov však  spresní až navrhovaná štúdia uskutočniteľnosti.

Za správcu referenčných údajov o veľkostnej kategorizácii podnikov bude určený niektorý z informačných systémov verejnej správy, ktorý bude zároveň referenčným registrom poskytujúcim referenčné údaje do informačného systému správy referenčných údajov podľa záverov štúdie uskutočniteľnosti.

Súčasný stav

V zmysle pravidiel platných pre poskytovanie príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj pravidiel v oblasti štátnej pomoci platí, že podnikateľ uchádzajúci sa o príspevok z EŠIF (žiadateľ) je povinný preukázať, do akej veľkostnej kategórie spadá, t.j. či je mikro, malý, stredný alebo veľký podnik. Keďže veľkostná kategória podnikov má zásadný vplyv nielen na intenzitu pomoci, ale často krát aj na oprávnenosť žiadateľa (keďže väčšina výziev je určená na podporu MSP a nie veľkých podnikov), je potrebné  túto skutočnosť dôsledne overiť, a to na základe podkladov predložených žiadateľom.

Žiadatelia za týmto účelom musia predložiť formulár s názvom Vyhlásenie o veľkosti podniku (Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, resp. Vyhlásenie sa za veľký podnik), s ktorého vyplnením je spojená vysoká administratívna záťaž, ako aj vysoká chybovosť (vysoké riziko kontrolných/auditných zistení). Na základe praktických skúseností z implementácie EŠIF zohľadňujúcich aj skúsenosti žiadateľov možno konštatovať, že vyplnenie tohto formuláru sa, popri procese verejného obstarávania, považuje za najnáročnejšiu činnosť súvisiacu s prípravou a implementáciou projektov spolufinancovaných z EŠIF.

Popis záťaže

Žiadatelia musia identifikovať všetky prepojené a partnerské podniky, ktorých údaje sa zohľadňujú pri určení veľkostnej kategórie podniku, čo je časovo a administratívne náročné najmä pri spoločnostiach s väčším počtom spoločníkov, resp. akcionárov. Taktiež je potrebné identifikovať aj fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sú podniky prepojené a posúdiť či pôsobia na tzv. relevantnom trhu, resp. priľahlom trhu. Navyše, rozsah údajov, ktoré sa zohľadňujú pri určení veľkostnej kategórie podniku, sú stanovené právnymi aktmi EÚ pre oblasť štátnej pomoci a nie sú v plnej miere zhodné s údajmi vykazovanými podľa legislatívy platnej pre oblasť účtovníctva (napr. klasifikácia účtovných jednotiek na mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku nezodpovedá kategorizácii veľkosti podniku na účely poskytovania príspevku z EŠIF; ďalej sa do počtu zamestnancov podniku na účely určenia veľkostnej kategórie podniku zahŕňajú aj vlastníci - manažéri, či partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku a pod.).

Náklady

Ide najmä o administratívne náklady na zamestnancov podniku (prípadne náklady na externé poradenské spoločnosti), ktorí predmetný formulár vypracúvajú s tým, že odhadovaný priemerný čas potrebný na vypracovanie daného formuláru je 10-20 osobohodín.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Cieľom tohto opatrenia je zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v súvislosti s prípravou a implementáciou projektov spolufinancovaných z EŠIF a tým zvýšiť ich motiváciu riešiť svoje investičné zámery (predovšetkým v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, životného prostredia a energetickej náročnosti) s využitím finančnej podpory z EŠIF.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ ČIASTOČNE

Štúdia bola v novembri 2019 vypracovaná, sprístupnená na portáli MetaIS. Na základe požiadavky MH SR, ktoré sa priebežne prihlásilo ako budúci gestor Evidencie bola štúdia stiahnutá, čaká sa na stanovisko MH SR o ďalšom postupe.

 

Legislatíva

Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení

Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení

Prínos

Žiadatelia nebudú musieť vypĺňať predmetný formulár (Vyhlásenie o veľkosti podniku) ako prílohu žiadosti o poskytnutie NFP a ani predkladať žiadne doplňujúce podklady;

  • znížia sa náklady podnikateľov spojené s prípravou a implementáciou projektov spolufinancovaných z EŠIF;
  • zvýši sa právna istota žiadateľa (keďže sa minimalizuje riziko dodatočnej úpravy intenzity pomoci, zníženia výšky NFP, resp. mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku neoprávnenosti žiadateľa); zníži sa riziko kontrolných/auditných zistení; zrýchli sa proces schvaľovania a poskytovania príspevku z EŠIF (keďže predmetným opatrením sa zároveň zásadne zníži administratívna náročnosť na strane poskytovateľa pomoci spojená s overovaním veľkostnej kategórie podnikov); zvýši sa motivácia podnikateľov (ktorá v posledných rokoch výrazne klesá) riešiť svoje investičné zámery s využitím finančnej podpory z EŠIF.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže s realizáciou tohto opatrenia sú spojené náklady na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (odhad cca 50 000 eur) a následne aj náklady na vytvorenie a prevádzku predmetného IT systému (vyčíslenie týchto nákladov bude známe až po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti).

Keďže predmetný IT systém bude slúžiť primárne pre účely poskytovania pomoci z EŠIF, všetky výdavky spojené s realizáciou tohto opatrenia je možné financovať z finančných prostriedkov operačného programu Technická pomoc (keďže predmetný systém bude slúžiť všetkým subjektom zapojeným do implementácie EŠIF).

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk