30. Novelizovať zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorá upraví právomoci orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu a spotrebiteľom

Druhá šanca pri porušení povinností

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.31

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

 

Znenie opatrenia:

Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že sa zavedie právomoc orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa prevziať od predávajúceho záväzok, že ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni jeho následky a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli konaním predávajúceho porušené, v dôsledku čoho dôjde k zníženiu administratívnoprávnej sankcie uloženej predávajúcemu.

 

Súčasný stav

V roku 2017 boli nedostatky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu zistené v 5 864 prevádzkach. V roku 2017 Slovenská obchodná inšpekcia v správnom konaní vydala v prvostupňovom konaní 3 745 rozhodnutí o uložení pokuty. Celková výška uložených peňažných pokút predstavuje hodnotu 2 488 738 eur. Priemerná výška uloženej peňažnej sankcie v roku 2017 bola 665 eur.

Za porušenie povinností ustanovených legislatívou v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia) výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.

Popis záťaže

Ustanovenie upravujúce uloženie sankcie je koncipované tak, že orgán dozoru je povinný uložiť pokutu pri každom porušení povinnosti bez ohľadu na charakter a závažnosť porušenia povinnosti a možnosť okamžitého odstránenia protiprávneho stavu.

Legislatíva ochrany spotrebiteľa neumožňuje zníženie pokuty, čo znamená, že i v prípade menej závažného resp. prvého porušenia povinností začne orgán dozoru správne konanie o uložení plnej výšky pokuty vo vzťahu k podnikateľským subjektom.

Náklady

Pre prevádzkovateľov je uložená pokuta priamym finančným nákladom.

Administratívne náklady spojené s platením pokuty.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Prevzatie záväzku v súčasnosti v právnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa nie je upravené, v iných členských štátoch EÚ (EFTA) však kontrolné orgány touto právomocou disponujú (UK, IE, IT, BE, NO a i.).

Termín splnenia opatrenia

30. 09. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  obsahujúci inštitút prevzatia záväzku, bol zaevidovaný na Úrade vlády SR dňa 19.09.2019 (UV-22510/2019). Na rokovanie vlády SR však nebol zaradený z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb.

 

Legislatíva

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 Navrhované opatrenie je v súlade s čl. 9 ods. 4 písm. b) podľa ktorého majú mať kontrolné orgány právomoc snažiť sa získať alebo prijať záväzky od obchodníka zodpovedného za porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, že toto porušovanie právnych predpisov ukončí („prevzatie záväzku“).

Prínos

Inštitút prevzatia záväzku umožní orgánu dohľadu prijať záväzok predávajúceho ukončiť porušovanie predpisov resp. uskutočniť nápravu v prospech dotknutých spotrebiteľov. Hlavným prínosom bude neuloženie pokuty alebo uloženie zníženej pokuty predávajúcemu – predávajúcemu bude daná „druhá šanca“ v prípade porušenia povinností. 

Z pohľadu ochrany spotrebiteľa bude predávajúci motivovaný v stanovenom čase odstrániť neželaný stav resp. odškodniť spotrebiteľov. Ďalej budú odbremenené orgány dohľadu, a to najmä od potreby viesť správne konanie, zabezpečovať dôkazy a pod.

Prevzatie záväzku predstavuje moderný prístup ku kontrole v oblasti ochrany spotrebiteľa s dôrazom na prevenciu.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške neudelených pokút tým subjektom, s ktorými SOI uzatvorí dohodu o prevzatí záväzku. Predpokladaný odhad MH SR je ¼ z uložených pokút, t. j. 936 prípadov. V týchto prípadoch je udelená nižšia ako priemerná pokuta (665 eur), podľa odhadu MH SR 450 eur. Negatívny dopad na rozpočet bude predstavovať 421 200 eur. Negatívny vplyv bude vyvážený odbremenením SOI od povinnosti viesť správne konanie v prípade, že podnikateľ dodrží záväzok a odstráni porušenie. 

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Ušetrené priame náklady predstavujú 421 200 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk