31. Novelizovať zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tak, aby orgán dohľadu pri určení výšky pokuty mal možnosť zohľadniť aj obrat podniku

Zohľadnenie kritéria obratu podniku pri určení výšky pokuty

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.32

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

 

Znenie opatrenia:

Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, aby orgán dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa pri určení výšky pokuty (§ 24 ods. 5) mal možnosť zohľadniť aj obrat podniku pri určení výšky pokuty

 

Súčasný stav

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v § 24 ods. 5 ustanovuje:

„Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.“. 

Popis záťaže

Pokuty za jednotlivé porušenia povinností sú stanovené systémom od-do, pričom nezohľadňujú veľkosť podniku (t. j. či ide o MSP v súlade s prílohou č. I  Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy).

Náklady

Uložená pokuta je priamym finančným nákladom, v spojení s nepriamymi finančnými a administratívnymi nákladmi (zastúpenie v správnom konaní, náklady na zaplatenie pokuty a pod.).

Dôvody na zmenu (argumenty)

Nezohľadnenie veľkosti podniku pri udeľovaní pokút znamená, že účinok pokuty nemusí zodpovedať jej zámeru, t.j. potrestanie predávajúceho za porušenie danej povinnosti v spojení s predchádzaním ďalšieho porušovania predpisov (represívno-výchovná funkcia pokuty). Rovnako vysoká pokuta môže byť likvidačná pre mikropodnik a súčasne zanedbateľná pre veľký podnik.

Cieľom opatrenia je, aby ukladaná pokuta vo vzťahu k malým a stredným podnikom nebola likvidačná, bez tohto aby došlo k zníženiu právnej istoty pre veľké podniky cieleným navyšovaním v súčasnosti ukladaných pokút.Trend zohľadňovania veľkosti podniku aj pri iných porušeniach (hospodárska súťaž).

Termín splnenia opatrenia

30. 09. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  obsahujúci inštitút prevzatia záväzku, bol zaevidovaný na Úrade vlády SR dňa 19.09.2019 (UV-22510/2019). Na rokovanie vlády SR však nebol zaradený z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb.

 

Legislatíva

§ 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Prínos

Zohľadnenie veľkosti podniku pri určovaní výšky pokuty za porušenie pravidiel ochrany spotrebiteľa zabezpečí, že sankcie budú stanovované účelnejšie a nebudú likvidačné. Úspora vznikne pre malé a stredné podniky, keďže sa sanckia bude odvíjať priamo od ich obratu, nebudú im teda ukladané sankcie rovnaké ako veľkým podnikom.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie transparentnosti pri ukladaní sankcii.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý nie je možné kvantifikovať.

Opatrenie môže mať vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však nie je možné kvantifikovať.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk