32. Vypracovať a zverejniť tzv. checklist povinností podnikateľa pri otváraní prevádzky, v priebehu podnikania a pri kontrole a tiež zoznam najčastejších porušení a zoznam príkladov dobrej praxe

Checklisty pre podnikateľov

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.33

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

 

Znenie opatrenia: 

Vypracovať a zverejniť kontrolný zoznam (tzv. checklist) povinností podnikateľa pri otváraní prevádzky, v priebehu podnikania a pri kontrole. V prvej fáze budú spracované checklisty pre právne predpisy, ktoré platia pre všetkých podnikateľov, v druhej fáze aj pre špecifické sektory.

Vypracovať a zverejniť zoznam najčastejších porušení v oblasti ochrany spotrebiteľa a zoznam príkladov dobrej praxe.

 

Súčasný stav

SOI kontroluje a vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z 350 právnych predpisov (platných a účinných v roku 2017), t. j. 39 zákonov, 29 nariadení Európskeho parlamentu a Rady, 43 nariadení Komisie, 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, 32 delegovaných nariadení Komisie, 141 predpisov EHK OSN, 2 vykonávacích nariadení Komisie, 29 nariadení vlády SR, 32 vyhlášok a 1 výnosu MH SR.

Časť predpisov zaväzuje všetkých podnikateľov, časť z nich tvoria sektorovo špecifické predpisy, tzn. predpisy týkajúce sa len podnikateľov pôsobiacich v určitej oblasti (napríklad cestovné kancelárie, automobilový priemysel, predaj kozmetických výrobkov, predaj potravín a pod.).

Popis záťaže

Chýbajú komplexné a prehľadne spracované informácie o povinnostiach pre podnikateľov vyplývajúcich z legislatívy ochrany spotrebiteľa pri začatí podnikania (najmä reklamácie, vedenie evidencií, riešene sporov a i.).

Náklady

Podnikatelia získavajú informácie iba priamo z legislatívy a podzákonných predpisov, čo predstavuje administratívne náklady, prípadne priame náklady, ak podnikateľ využije služby advokáta alebo poradenských spoločností.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Legislatíva ochrany spotrebiteľa je tvorená rozsiahlym súborom právnych predpisov, pričom pre podnikateľov, ktorí nemajú právnické vzdelanie, je náročné orientovať sa v nich. Vyhľadané informácie z neoficiálnych zdrojov (napríklad webstránky o podnikaní) nemusia byť presné resp. kompletné.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha bola splnená uverejnením informácií, súvisiacich s opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia III. na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie.

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/podnikatelske-prostredie.soi

 

Legislatíva

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Legislatíva ochrany spotrebiteľa.

Prínos

Zverejnenie prehľadu povinností podnikateľom uľahčí orientáciu v legislatíve pri otváraní prevádzky a zabezpečí dôslednejšie dodržiavanie stanovených povinností v priebehu podnikania. Bude posilnená transparentnosť a právna istota podnikateľov pri výkone kontroly. 

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Čas, ktorý podnikatelia  strávia oboznamovaním sa s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa bude znížený o min. 1h mesačne, čo pri priemernej celkovej hodinovej cene práce  8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného podnikateľa. Časť legislatívy ochrany spotrebiteľa sa týka všetkých podnikateľských subjektov (bezpečnosť výrobkov a služieb, označovanie..). Pri zohľadnení polovice podnikateľských subjektov z celkového počtu 557 758 za rok 2017 predstavuje náklad 28,45 mil. eur. 

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na dodržiavanie legislatívy ochrany spotrebiteľa a na zvýšenie povedomia podnikateľov pri výkone kontroly.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk