33. Vytvoriť transparentný program dohľadu, ktorý zohľadní mieru porušovania povinností podnikateľov. Zverejniť kritéria a spôsob zvýhodnenia na webovom sídle SOI

Bonifikácia podnikateľov, u ktorých sa nezistilo porušenie povinností

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.34

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

 

Znenie opatrenia:

Vytvoriť transparentný program dohľadu, ktorý zohľadní mieru porušovania povinností podnikateľov, aj vzhľadom na výsledky predchádzajúcich kontrol. Zverejniť kritéria a spôsob zvýhodnenia na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Súčasný stav

SOI sa pri výkone kontroly zameriava najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia, klamlivú reklamu, skryté poškodzovanie, diskrimináciu, nevyžiadanú reklamu, zhodu nepotravinových výrobkov s technickými požiadavkami, činnosť cestovných kancelárií a ubytovacích zariadení a poskytovanie služieb. Približne 70 % z celkového počtu kontrol je vykonávaných z vlastnej iniciatívy SOI.

Popis záťaže

Kontrola je pre podnikateľov zaťažujúca najmä z časového hľadiska. Inšpektori sú oprávnení požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenie, sprievodné listiny, technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu.

Náklady

Pri kontrole vzniknú podnikateľom najmä administratívne náklady spojené s umožnením výkonu kontroly inšpektorom SOI, poskytovaním potrebných informácií a pod.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Navrhovaná zmena mení prístup SOI ku kontrolnej činnosti v prospech poctivých podnikateľov pri zachovaní nezávislosti výkonu kontroly.

Frekvencia kontroly zohľadní predchádzajúce správanie podnikateľa, pričom systém bude pre podnikateľov predvídateľný. 

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webovom sídle zverejnila dokument obsahujúci informácie o povinnosti podnikateľa (kontrolovanej osoby), zoznam najčastejších porušení v oblasti ochrany spotrebiteľa, zoznam príkladov dobrej praxe ako i informácie o transparentnom programe dohľadu.

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/podnikatelske-prostredie.soi

 

Legislatíva

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Navrhované opatrenie zvýši motiváciu podnikateľov dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, pričom sa predpokladá zníženie  frekvencie počtu kontrol u tých podnikateľov, ktorí neporušujú pravidlá ochrany spotrebiteľa.

Bude zachované oprávnenie SOI prijímať podnety a sťažnosti spotrebiteľov, čo zabráni morálnemu hazardu bonifikovaných subjektov. 

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý však nie je možné kvantifikovať. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na dodržiavanie legislatívy ochrany spotrebiteľa.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk