35. Novelizovať zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii s cieľom znížiť regulačnú záťaž

Zníženie záťaže v banskej činnosti

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.36

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MH SR

 

Znenie opatrenia:

Novelizovať zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ustanoveniach, ktoré neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie s cieľom znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov

a) Umožniť podanie prihlášky na skúšky o odbornej spôsobilosti aj samotným uchádzačom o kvalifikáciu a overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom.

b) Odstrániť povinnosť Obvodných banských úradov zrušiť banské oprávnenie subjektu a zakázať mu obdobnú činnosť na ďalšie tri roky v prípade, ak subjekt nevykonáva činnosť tri roky od vydania banského oprávnenia.

c) Umožniť predĺžiť platnosť osvedčenia alebo oprávnenia strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelov bez podmienky predložiť žiadosť 3 mesiace pred skončením doby platnosti osvedčenia alebo oprávnenia strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelov.

Súčasný stav

a) Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky MHSR č. 208/1993 Z. z. podáva prihlášku na skúšky o odbornej spôsobilosti organizácia, sám skúšaný tak nemôže urobiť.

b) OBÚ má povinnosť začať konať a zrušiť banské oprávnenie pri naplnení podmienky, ak tri roky organizácia nevykonáva činnosť, na ktorú má vydané banské oprávnenie. Navyše takto postihnutá organizácia, ktorá sa neprevinila porušením zákona, len nepodnikala v danej oblasti tri roky, nemôže ďalšie tri roky požiadať o vydanie nového banského oprávnenia a teda ani podnikať v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

c) Platnosť osvedčenia alebo oprávnenia (strelmajster, technický vedúcu odstrelov ...) podľa § 36 ods. 2 zákona  č. 58/2014 Z. z. možno predĺžiť, ale žiadosť treba predložiť až 3 mesiace pred skončením doby platnosti osvedčenia alebo oprávnenia a organizácie popr. strelmajstri majú problém to ustriehnuť. Zákon nerieši, čo ďalej, keď podmienka nie je dodržaná.

Popis záťaže

a) Nutnosť podania prihlášky organizáciou.

b) Strata banského oprávnenia a nemožnosť podnikania v banskej činnosti ďalšie tri roky.

c) Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. žiadosť musí byť podaná najmenej 3 mesiace pred uplynutím päťročnej lehoty.  Zákon nerieši, čo ďalej, keď podmienka 3 mesiacov nie je dodržaná a strelmajster, aj keď je držiteľom platného oprávnenia, musí absolvovať nový kurz strelmajstra, aby mohol vykonávať svoju funkciu a nemôže sa podieľať na výrobnom procese.

Náklady

a) Správne poplatky za konanie skúšky, za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, nutnosť podania prihlášky organizáciou, ten koho odborná spôsobilosť má byť overená si nemôže podať prihlášku sám, musí si tak nájsť organizáciu, ktorá to zaňho urobí, vznikajú tak náklady na strane organizácie, ako aj skúšaného.

b) Náklady s vydaním banského oprávnenia sú okrem poštovného v podstate len správne poplatky, avšak zrušenie banského oprávnenia a následné moratórium ustanovené v § 4b ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. v platnom  znení znamená prekážku v podnikaní v banskej činnosti resp. vo vybranej činnosti vykonávanej banským spôsobom.

c) Čas na vykonanie nového kurzu strelmajstra a finančná záťaž organizácie a strelmajstra.

Dôvody na zmenu (argumenty)

a) Odkázanosť na vôľu organizácie či prihlási fyzickú osobu za účelom získania odbornej spôsobilosti, nemožnosť jednotlivca získať odbornú spôsobilosť bez „asistencie“ organizácie.

b) Odbúranie prekážky v podnikaní.

c) Odbúrať prekážku, ktorá bráni strelmajstrom a technickým vedúcim odstrelov pracovať.

Termín splnenia opatrenia

30. 09. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Návrhy noviel predmetných zákonov boli vypracované a odoslané na Úrad vlády SR dňa 19.9.2019 (UV-22511/2019, UV-22512/2019). Na rokovanie vlády SR však neboli zaradené z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb.

 

Legislatíva

a) § 4 ods. 2 vyhlášky MHSR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom, príp. § 5 ods. 3 a nasl. zákona č. 51/1988 Zb.

b) 4b ods. 4 písm. d) v spojitosti s ustanovením § 4b ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. v platnom  znení.

c) Úprava § 36 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prínos

Ušetrenie času a nepriamych finančných nákladov a odbúranie prekážok v podnikaní banských subjektov.

Popis vybraných vplyvov

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý nie je možné kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk