36. Sprehľadniť výkon kontroly regionálnymi zložkami kontrolných orgánov (ŠVPS SR, ÚVZ SR a SOI) a eliminovať duplicitu výkonu kontrol tým, že sa zjednotia a zverejnia regionálne dohody

Zjednotenie všetkých regionálnych dohôd uzavretých medzi regionálnymi zložkami kontrolných orgánov (ŠVPS SR, ÚVZ SR a SOI)

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.36

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MPRV SR v spolupráci s MZ SR a MH SR

 

Znenie opatrenia:

Sprehľadniť výkon kontroly regionálnymi zložkami kontrolných orgánov (ŠVPS SR, ÚVZ SR a SOI) a eliminovať duplicitu výkonu kontrol tým, že sa zjednotia a zverejnia regionálne dohody, vytvorí sa databáza všetkých regionálnych dohôd a zabezpečí sa súlad s národnou dohodou.

Databáza bude vedená na úrovni ŠVPS SR a ÚVZ SR.

Uzavreté dohody budú predmetom kontroly a v prípade rozdielov oproti  dohode na národnej úrovni bude navrhovaná ich zmena, resp. doplnenie. Uzatváranie nových dohôd bude koordinované z úrovne ŠVPS SR s tým, že každá nová dohoda uzavretá na regionálnej úrovni bude v súlade s dohodou na národnej úrovni.

Súčasný stav

Kompetencie týkajúce sa výkonu konkrétnych kontrolných oprávnení vo vzťahu k prevádzkam vyplývajú z regionálnych dohôd, ktoré uzatvárajú RÚVZ a RVPS a SOI.

Popis záťaže

Podnikateľské subjekty musia strpieť duplicitné výkony kontroly, ktoré často nie sú koordinované a celý systém pôsobí zmätočne.

Náklady

Administratívne náklady spojené s výkonom kontrol.

Dôvody na zmenu (argumenty)

V súčasnosti aj na základe rozličných regionálnych dohôd medzi RVPS, SOI, RÚVZ dochádza k zdvojeným kontrolám, prípadne k paradoxom kedy jeden typ prevádzky kontrolujú dva odlišné orgány podľa nimi stanovených kompetencií, pričom predmet kontroly sa zhoduje.

Navrhovaným opatrením sa zamedzí rozdielnosť dohôd a tým aj rozdielnosť výkonu úradných kontrol, čím sa v plnej miere eliminuje duplicita výkonu kontrol, sprehľadní sa výkon kontrol v špecifických typoch prevádzok a tým dôjde aj k zníženiu frekvencie kontrol v jednej prevádzke.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Úloha v legislatívnej forme bola splnená zmenou príslušných ustanovení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách novelou publikovanou v Zbierke zákonov SR pod č. 303/2019 Z. z., ktorou bolo jednoznačne sprehľadnené ktoré orgány potravinového dozoru vykonávajú úradnú kontrolu v tých ktorých zariadeniach. Novela zákona nadobudla účinnosť 14. 12. 2019.

 

Legislatíva

Legislatíva ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa a veterinárnej a potravinovej správy.

Prínos

Sprehľadnenie výkonu kontroly pri vybranom type prevádzok. Zníženie frekvencie počtu kontrol v jednej prevádzke.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý však nie je možné kvantifikovať.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk