4. Predložiť návrh legislatívnej úpravy pre prevádzky: schvaľovacie konanie vs. oznamovacia povinnosť

Schvaľovacie konanie vs. oznamovacia povinnosť

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.4

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívnej úpravy identifikujúci prevádzky, na ktoré sa bude vzťahovať oznamovací režim bez spoplatnenia (ide o kancelárske priestory, administratívne prevádzky, maloobchod, ktorého predmetom podnikania nie sú potraviny a i.). Návrh legislatívnej úpravy vychádza z analýzy vykonanej v rámci Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.

Oznámenie prevádzky nebude spoplatnené.

 

Súčasný stav

Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do prevádzky RÚVZ, na základe žiadosti o posudok k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky. Povinnosť je uložená všetkým podnikateľom na všetky priestory, v ktorých sa plánuje vykonávať podnikateľská činnosť. K návrhu je potrebné zaplatiť správny poplatok 50 eur. Po prijatí žiadosti RÚVZ posúdi predloženú dokumentáciu, vykoná obhliadku priestoru a následne vo veci vydá rozhodnutie. Zákonná doba na vybavenie je 30 dní. Vydaním kladného rozhodnutia sú priestory uvedené do prevádzky.

Popis záťaže

Posudková činnosť je v zmysle zákona chápaná ako proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia. Rozhodnutie o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky je však vyžadované aj pri takých typoch prevádzok, pri ktorých je negatívny vplyv na verejné zdravie minimálny (napr. kancelárske priestory, administratívne prevádzky, maloobchod, ktorého predmetom podnikania nie sú potraviny).

Náklady

Uvádzaním do prevádzky RÚVZ aj takých priestorov, ktorých negatívny vplyv na verejné zdravie je minimálny, vznikajú podnikateľom náklady:

  • priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 50 eur (25 eur v prípade kompletnej, elektronicky podanej žiadosti).
  • nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr. prenájom priestorov po dobu 30 dní, kým RÚVZ vydá rozhodnutie. Pred týmto momentom nemôže byť podnikateľská činnosť v prevádzke vykonávaná.
  • administratívne náklady spojené s podaním žiadosti a predkladaním celého radu príloh, v zmysle zákonných požiadaviek.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neúmerná priama, nepriama aj administratívna záťaž pre podnikateľov spojená s povoľovacím procesom v takých typoch prevádzok, pri ktorých je reálne riziko spojené s ohrozením verejného zdravia minimálne.

Zbytočné zaťaženie RÚVZ, ktoré sa musí vyjadrovať aj k takým prevádzkam, v prípade ktorých je riziko negatívneho vplyvu na verejné zdravie minimálne.

Ku kontrole priestorov môže dôjsť zo strany RÚVZ formou ex post kontroly priestorov po oznámení podnikateľským subjektom. 

Termín splnenia opatrenia

15. 09. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Problematika riešená predložením návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola predložená na rokovanie vlády SR, ktorá dňa 21. augusta 2019 schválila návrh zákona, a to uznesením vlády SR č. 390/2019. Novela zákona bola predmetom rokovania NR SR na jej 53. schôdzi (číslo parlamentnej tlače 1610), NR SR však novelu nechválila. 

 

Legislatíva

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 13)

Prínos

Legislatívnou úpravou bude pri prevádzkach, u ktorých je miera rizika nízka, resp. zanedbateľná (napr. kancelárske priestory) vyžadované pre uvedenie priestorov do prevádzky len oznámenie. Týmto spôsobom sa pri uvádzaní tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom priame, nepriame aj administratívne náklady.

Popis vybraných vplyvov

V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.

Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok s minimálnym rizikom, ktoré boli uvedené do prevádzky je 2 725.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 1 673 834,65 eur.

Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 686,60 eur.

Pri prevádzkach s minimálnym rizikom, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti.

Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 1816,6 x 50 eur kolok je 90 833,3 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky 908,3 x 25 eur je 22 708,3 eur).

Celkové ušetrené náklady na správnom poplatku sú 113 541,663 eur.

S podaním žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sú spojené aj cestovné náklady. Ušetrené cestovné náklady pri písomnom podaní činia 15 804,99 eur, ktoré podnikatelia ušetria pri prevádzkach s minimálnym rizikom.

Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri prevádzkach s minimálnym rizikom sa pri uvádzaní tohto druhu priestoru do prevádzky ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej celkovej cene práce 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur). V súhrnne všetkých prevádzok s minimálnym rizikom otvorených za príslušný kalendárny rok, podnikateľské subjekty celkovo ušetria 1 461 829,96 eur.

Pri prevádzkach s minimálnym rizikom podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory uvádzané do prevádzky sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva príloh (7 príloh – napr. doklad o oprávnení na podnikania, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí 21 eur.

Navrhovaným opatrením sa znížia náklady na zrušenie povinnosti podávať žiadosť o 82 658,03 eur.

Celkové administratívne náklady opatrenia sú 1 544 488 eur.

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 113 542 eur z dôvodu vypustenia povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri prevádzkach s minimálnym rizikom.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk