5. Predložiť návrh legislatívnej úpravy, podľa ktorej prevádzka, v ktorej nastáva len zmena osoby podnikateľa, sa uvádza do prevádzky oznámením bez správneho poplatku

Zjednodušenie procesu schvaľovania prevádzok, ktoré už boli raz RÚVZ schválené

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.5

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívnej úpravy, podľa ktorej prevádzka, v ktorej nastáva len zmena osoby podnikateľa, sa uvádza do prevádzky oznámením bez správneho poplatku. Návrh legislatívnej úpravy vychádza z analýzy vykonanej v rámci Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.

 

Súčasný stav

V súčasnosti je potrebné žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky a vykonať opätovnú prehliadku aj:

  • v prípade prevádzky, v ktorej bola vykonávaná tá istá podnikateľská činnosť, a v ktorej dochádza k zmene podnikateľského subjektu vykonávajúceho túto činnosť (napr. priestory masážneho salónu, v ktorých dôjde k zmene podnikateľa, ktorý túto činnosť vykonáva, účel prevádzky však ostane nezmenený),
  • opakovane, keď viacero podnikateľov s totožnou popr. obdobnou činnosťou pôsobí v rámci jednej prevádzky (napr. viacero kaderníčok pôsobiacich individuálne v jednom kaderníckom salóne; masáže a pedikúra v jednom salóne).

Popis záťaže

Posudková činnosť je v zmysle zákona chápaná ako proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

V prípade, keď viacero podnikateľov s totožnou popr. obdobnou činnosťou pôsobí v rámci jednej prevádzky, popr. keď sa mení podnikateľský subjekt vykonávajúci predmetnú činnosť, a v ktorom nedochádza k relevantným zmenám v predmete činnosti či podmienkam činnosti, je opätovné posudzovanie negatívnych vplyvov na verejné zdravie zbytočné a zaťažujúce pre podnikateľské prostredie.

Náklady

So súčasným právnym stavom sú spojené:

Priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 50 eur (popr. 25 eur v prípade kompletnej, elektronicky podanej žiadosti).

Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr. prenájom priestorov po dobu 30 dní, kým RÚVZ vydá rozhodnutie. Pred týmto momentom nemôže byť podnikateľská činnosť v prevádzke vykonávaná.

Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti a predkladaním veľkého počtu príloh.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neúmerná priama, nepriama aj administratívna záťaž pre podnikateľov spojená s povoľovacím procesom v takých prípadoch, pri ktorých nedochádza k zvýšeniu rizika spojeného s ohrozením verejného zdravia.

Zbytočné zaťaženie RÚVZ, ktoré sa musí vyjadrovať aj k takým prípadom.

Ku kontrole priestorov môže dôjsť zo strany RÚVZ tak či tak, formou ex post kontroly priestorov po oznámení podnikateľským subjektom.

Termín splnenia opatrenia

15.9.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA NESPLNENÁ

Problematika riešená predložením návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola predložená na rokovanie vlády SR, ktorá dňa 21. augusta 2019 schválila návrh zákona, a to uznesením vlády SR č. 390/2019. Novela zákona bola predmetom rokovania NR SR na jej 53. schôdzi (číslo parlamentnej tlače 1610), NR SR však novelu nechválila.

 

Legislatíva

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 13)

Prínos

Legislatívnou úpravou dôjde k odbúraniu zbytočnej priamej, nepriamej aj administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí budú vykonávať svoju činnosť v minulosti už schválenom priestore.

Popis vybraných vplyvov

V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.

Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa je 680 (1/4 z rizikových prevádzok).

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 417 838 eur.

Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 686,6 eur.

Pri prevádzkach, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti.

Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 454 x 50 eur kolok je 22 700 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky 226 x 25 eur je 5 650).

Celkové ušetrené náklady na správnom poplatku sú 28 350 eur.

S podaním žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sú spojené aj cestovné náklady. Ušetrené cestovné náklady pri písomnom podaní predstavujú 3 950 eur, ktoré podnikatelia ušetria pri prevádzkach s minimálnym rizikom.

Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie.  Pri prevádzkach s minimálnym rizikom sa pri uvádzaní tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí  423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur). V súhrnne všetkých prevádzok s minimálnym rizikom otvorených za príslušný kalendárny rok, podnikateľské subjekty celkovo ušetria 364 902 eur. Pri už raz schválených priestoroch v prevádzke,  podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva príloh (7 príloh – napr. doklad o oprávnení na podnikanie, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí na 1 žiadosti 21 eur. Navrhovaným opatrením sa znížia náklady na podanie žiadostí o 20 636 eur.

Celkovo sa navrhovaným opatrením znížia administratívne náklady na podnikateľské prostredie o 385 538 eur.

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 28 350 eur z dôvodu vypustenia povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri prevádzkach, ktoré nebudú podliehať opätovnému schvaľovaciemu procesu.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk