6. Vypracovať a zverejniť na webovom sídle ÚVZ SR a RÚVZ jednotný vzor žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky

Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska od RÚVZ

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.6

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle ÚVZ SR a RÚVZ jednotný vzor žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky tak, aby v ňom boli uvedené len odôvodnené najnevyhnutnejšie prílohy, a to v súlade s Národným projektom „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“.

Súčasťou žiadosti budú len doklady potrebné z hľadiska  ochrany verejného zdravia.

 

Súčasný stav

V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,

d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,

e) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

f) doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, ak ide o konanie podľa odseku 4.

Navyše, každý RÚVZ zverejňuje na svojom webovom sídle model žiadosti, ktorý sa ale na každom RÚVZ odlišuje a uvádza rozličný rozsah ďalších príloh, ktoré od žiadateľov požaduje v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.“.

Popis záťaže

Neopodstatnenosť niektorých zákonných a požadovaných príloh (doklad o oprávnení na podnikanie, list vlastníctva a i.), ktoré už aj tak RÚVZ nevyžadujú. Súčasťou žiadosti sú tak aj doklady, ktoré nie sú potrebné z hľadiska  ochrany verejného zdravia (napr. doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel).

Navyše, odlišujúci sa vzor žiadosti v prípade každého RÚVZ na Slovensku evokuje odlišný prístup k podnikateľským subjektom v regiónoch.

Náklady

So súčasným právnym stavom sú spojené administratívne náklady spojené s predkladaním neopodstatnených príloh.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neopodstatnenosť niektorých príloh resp. ich nadbytočné uvádzanie vo vzoroch žiadostí.

Potreba zjednotiť vzor žiadosti zverejnenú na webových sídlach, a tým aj prístup jednotlivých RÚVZ.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Bol vypracovaný a zverejnený jednotný vzor žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky tak, aby v ňom boli uvedené najnevyhnutnejšie prílohy.

 

Legislatíva

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 13)

Prínos

Odstránenie neopodstatnenej administratívnej záťaže spojenej s predkladaním neopodstatnených príloh k žiadosti.

Popis vybraných vplyvov

Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.

Realizáciou opatrenia sa vypustia vybrané prílohy, ktoré tvoria prílohu k žiadosti, čím sa znížia administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri všetkých prevádzkach bude podnikateľ odbremenený od nadbytočných príloh (min. 5 príloh – napr. list vlastníctva atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 25 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí na 1 žiadosti 15 eur.

Navrhovaným opatrením sa znížia náklady na podanie žiadosti o 118 061,66 eur.

Pri prevádzkach s minimálnym rizikom sa pri uvádzaní tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 254 eur (odhad zníženia pracovného času znížením počtu povinných príloh o 30 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 170 eur na zamestnanca (odhad 20 hodín pracovného času x 8,47 eur). Navrhovaným opatrením sa znížia mzdové náklady o 1 231 502 eur.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 1 349 564 eur. Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 279 eur.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk