7. Vypustiť povinnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov pri vybraných typoch prevádzok. Vypracovať a zverejniť vzory prevádzkových poriadkov pre vybrané typy prevádzok

Prevádzkový poriadok

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.7

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ ČIASTOČNE

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Vypustiť povinnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov pri vybraných typoch prevádzok, a to v súlade s Národným projektom „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ ÚVZ SR. Vypracovať a zverejniť na webovom sídle RÚVZ a ÚVZ SR vzory prevádzkových poriadkov pre vybrané typy prevádzok.

 

Súčasný stav

Povinnosťou vybraných prevádzok je vypracovať a predložiť na schválenie RÚVZ prevádzkový poriadok, t. j. súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

Popis záťaže

Schvaľovanie prevádzkových poriadkov nemá v praxi v niektorých prípadoch pridanú hodnotu.

Náklady

Podnikateľom vyplývajú z tejto povinnosti administratívne náklady, ktoré vyplývajú z predkladania prevádzkového poriadku na schválenie RÚVZ v prípadoch MZ SR určených prevádzok.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Chýbajúca pridaná hodnota schvaľovania prevádzkových poriadkov vo vybraných typoch prevádzok.

Termín splnenia opatrenia

31. 10. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ ČIASTOČNE

Problematika bola riešená predložením návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na rokovanie vlády SR. Vláda SR dňa 21. augusta 2019 novelu schválila svojím uznesením č. 390/2019. Novela bola ďalej predmetom rokovania NR SR na jej 53. schôdzi (číslo parlamentnej tlače 1610), nebola však schválená.

Zároveň  táto úloha mala byť sekundárne plnená aj novelami právnych predpisov. Návrhy nariadení vlády Slovenskej republiky boli dňa 19.11.2019 podmienečne schválené na rokovaní Legislatívnej rady vlády SR a budú môcť byť predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky, až keď bude návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. (tlač 1610) schválený NR SR.

Vzory prevádzkových poriadkov pre vybrané typy prevádzok boli vypracované a zverejnené na webových sídlach.

 

Legislatíva

Vybrané ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Úspora administratívnych nákladov (popr. nepriamych nákladov) spojených s predkladaním prevádzkového poriadku na schválenie RÚVZ.

Popis vybraných vplyvov

Podľa výročnej správy zverejnenej na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo v roku 2017 podaných 1 817 návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu.

V zmysle navrhovaného opatrenia, vybrané prevádzky nebudú mať zákonnú povinnosť predkladať na schválenie orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok (odhad MH SR je ½ z 1817 –  tzn. 908 prevádzok ročne bude oslobodených od povinnosti podávať návrh na schválenie prevádzkových poriadkov).

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 17 252 eur.

S podaním návrhu na schválenie prevádzkového poriadku sú spojené náklady, ktorých priemerná výška podľa kalkulačky nákladov regulácie je 19 eur na podnikateľa.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu vypustenia povinnosti schvaľovať prevádzkový poriadok ročne pri približne 908 prevádzkach. Z uvedeného vyplýva nižšia miera pracovného zaťaženia na zamestnancov RÚVZ, ktorú nemožno kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk