8. Identifikovať a zverejniť relevantnú legislatívu a pre štyri najfrekventovanejšie typy prevádzok vypracovať vzorový dokument pre prevádzky z hľadiska ochrany verejného zdravia

Otváranie  prevádzky a kontrola – informácie pre podnikateľov 

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.8

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Identifikovať a zverejniť relevantnú legislatívu podľa oblastí podnikania. MZ SR a ÚVZ SR vymedzia podľa oblastí podnikania, ktoré právne predpisy v oblasti verejného zdravotníctva sa vzťahujú na otváranie a fungovanie prevádzok. Prehľad bude zverejnený na webovom sídle ÚVZ SR a RÚVZ s cieľom uľahčiť podnikateľom orientáciu v legislatíve.

MZ SR v spolupráci s ÚVZ SR vypracuje pre štyri najfrekventovanejšie typy prevádzok (konkrétny príklad z oblasti gastronómie, administratívnej činnosti, maloobchodu, ktorého predmetom podnikania nie sú potraviny a telovýchovných a športových zariadení) vzorový dokument konkrétnych postupov a základných informácií podľa účinnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na uvedenie priestoru do prevádzky a na činnosť prevádzky z hľadiska ochrany verejného zdravia.

 

Súčasný stav

Orientácia v množstve povinností v štádiu otvorenia prevádzky, ako aj v štádiu spustenia prevádzky je pomerne náročná z dôvodu, že jednotlivé povinnosti sú obsiahnuté v množstve právnych predpisov. Každý podnikateľ je povinný sa s nimi oboznámiť pod hrozbou uloženia sankcie za ich nesplnenie.

Popis záťaže

Na webových sídlach RÚVZ a ÚVZ SR chýbajú informácie o povinnostiach pre podnikateľov  pri otváraní prevádzky, ako aj v procese spustenia prevádzky a o výkone následných kontrol zameraných na plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy.

Na tento účel MZ SR v spolupráci s ÚVZ SR identifikuje a zverejní relevantnú legislatívu podľa segmentu podnikania. Pri najfrekventovanejších typoch prevádzok vypracuje vzorový dokument, ktorý bude obsahovať postupy a informácie pre podnikateľa, ktorý uvádza priestor do prevádzky a následne v priebehu jeho činnosti.

Náklady

Prevádzkovatelia získavajú informácie potrebné k ich činnosti z množstva právnych predpisov alebo prostredníctvom konzultácií pri postupnom oslovovaní dotknutých orgánov, čo predstavuje administratívne náklady.

Priame náklady – ak  využijú služby advokáta alebo poradenských spoločností.

Nepriame náklady – podnikatelia častokrát pri začatí podnikania nemajú dostatočné informácie o množstve administratívnych povinností, ktoré majú splniť. Postupným zisťovaním a plnením týchto povinností sa predlžuje doba spustenia prevádzky a tým sa zvyšujú aj predpokladané finančné náklady súvisiace so začatím fungovania podnikateľskej činnosti. Z dôvodu zložitej orientácie v množstve právnych predpisov vzniká riziko zanedbania povinnosti (z nedbanlivosti) a tým i nepriame finančné náklady v spojitosti s platením pokút.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Hlavným dôvodom zmeny je náročná orientácia v množstve predpisov, ktoré sťažujú postupy súvisiace s otvorením prevádzky a jej následným fungovaním.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR je zverejnená relevantná legislatíva podľa oblasti podnikania a pre 4 najfrekventovanejšie typy prevádzok vypracovaný vzorový dokument konkrétnych postupov základných informácií podľa účinnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na uvedenie priestoru do prevádzky a na činnosť prevádzky z hľadiska ochrany verejného zdravia.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3948&Itemid=150

 

Prínos

Identifikácia a zverejnenie príslušnej legislatívy podľa oblastí podnikania a vytvorenie vzorových dokumentov pre najčastejšie typy prevádzok, zjednoduší podnikateľom orientáciu v legislatíve pri otváraní prevádzky a zabezpečí dôslednejšie dodržiavanie stanovených povinností v priebehu podnikania. Prínosom je zvýšenie právnej istoty a transparentnosť. 

Pre dotknuté orgány to v konečnom dôsledku môže znamenať unifikáciu v ich činnosti a odbremenenie od konzultačnej činnosti, keďže požadované informácie budú prehľadné a verejne prístupné.

Opatrenie rovnako vedie k zefektívňovaniu samotného konania a procesov s ním spojených.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním sa s právnymi predpismi na úseku ochrany zdravia bude znížený o min. 1 hodinu mesačne, čo pri priemernej celkovej hodinovej cene práce  8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného podnikateľa. Časť legislatívy z ochrany zdravia sa týka všetkých podnikateľských subjektov pri otváraní prevádzky, časť legislatívy sa týka dodržiavania stanovených povinností v priebehu podnikania. Pri zohľadnení počtu kontrolovaných podnikateľských subjektov za rok 2017 (18 452) a počtu rozhodnutí o návrhoch, napr. o uvedení priestoru do prevádzky, schválení prevádzkového poriadku a pod. (11 086) podľa výročnej správy predstavuje náklad 3 012 876 eur. 

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na unifikáciu prístupu k podnikateľským subjektom v jednotlivých regiónoch Slovenska, dodržiavanie legislatívy na úseku ochrany zdravia a na zvýšenie povedomia podnikateľov pri výkone kontroly.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk