9. Zefektívniť výkon konzultácií a sprehľadniť a spropagovať poskytovanie poradenstva podnikateľským subjektom a verejnosti na webovom sídle RÚVZ

Zefektívnenie výkonu konzultácií na RÚVZ

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.9

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MZ SR

 

Znenie opatrenia:

Zefektívniť výkon konzultácií, ktoré RÚVZ poskytujú podnikateľským subjektom a verejnosti. Sprehľadniť a spropagovať poskytovanie poradenstva podnikateľským subjektom a verejnosti na webovom sídle RÚVZ.

 

Súčasný stav

Orientácia v množstve povinností tak v štádiu otvorenia prevádzky ako aj v štádiu spustenia prevádzky je pomerne náročná z dôvodu, že jednotlivé povinnosti sú obsiahnuté v množstve právnych predpisov (viď opatrenie č. 8).

Popis záťaže

Na webových sídlach RÚVZ chýbajú komplexné a prehľadne spracované informácie o povinnostiach pre podnikateľov  pri otváraní prevádzky, ako aj v procese spustenia prevádzky a o výkone následných kontrol zameraných na plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy.

Náklady

Priame náklady – ak  využijú služby advokáta alebo poradenských spoločností.

Nepriame náklady – podnikatelia častokrát pri začatí podnikania nemajú dostatočné informácie o množstve administratívnych povinností, ktoré majú splniť.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Hlavným dôvodom zmeny je náročná orientácia v množstve predpisov, ktoré sťažujú postupy súvisiace s otvorením prevádzky a jej následným fungovaním.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

Zefektívnený výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva podnikateľským subjektom a verejnosti, sprehľadnenie a spropagovanie poskytovania poradenstva podnikateľským subjektom. 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3948&Itemid=150

Prínos

Zo strany podnikateľských subjektov dochádza často k porušeniu ich povinností z dôvodu nedostatku informácií o povinnostiach. Opatrením, ktorým sa sprehľadní a spropaguje poskytovanie poradenstva na RÚVZ sa eliminujú niektoré porušenia zákonných povinností zo strany podnikateľských subjektov ako aj časť podnetov súvisiacich s porušením zákona. Opatrenie rovnako vedie k zefektívňovaniu samotného konania a procesov s ním spojených.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním sa s právnymi predpismi na úseku ochrany zdravia bude znížený o min. 1h mesačne, čo pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného podnikateľa. Časť legislatívy z ochrany zdravia sa týka všetkých podnikateľských subjektov pri otváraní prevádzky, časť legislatívy sa týka dodržiavania stanovených povinností v priebehu podnikania. Pri zohľadnení počtu kontrolovaných podnikateľských subjektov za rok 2017 (18 452) a počtu rozhodnutí o návrhoch, napr. o uvedení priestorov do prevádzky, schválení prevádzkového poriadku a pod. (11 086) podľa výročnej správy, predstavuje náklad 3 012 876 eur. 

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na unifikáciu prístupu k podnikateľským subjektom v jednotlivých regiónoch Slovenska, dodržiavanie legislatívy na úseku ochrany zdravia a na zvýšenie povedomia podnikateľov pri výkone kontroly.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk