1. Vydať a zverejniť metodické usmernenie k zákonu č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce vo vzťahu k účasti Inšpektorátu práce na povoľovaní stavieb

Účasť Inšpektorátu práce na povoľovacom konaní

 

Uznesenie vlády SR č. 51/2019, úloha č. B.1

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

 

Gestor a spolugestori

MPSVR SR

 

Znenie opatrenia:

Vydať a zverejniť metodické usmernenie k zákonu č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k účasti Inšpektorátu práce na povoľovaní stavieb a z toho vyplývajúcich povinností.

Z metodického usmernenia inšpektorátov práce bude zrejmé, že inšpektorát práce (ako dotknutý orgán) nemá povinnosť, ale možnosť na základe upovedomenia stavebného úradu uplatniť svoje stanovisko pri povoľovaní stavieb a pri kolaudácii stavieb, čím sa zníži miera účasti inšpektorátov práce na kolaudačných konaniach. Účasť a záväzné stanovisko inšpektorátu práce sa vyžaduje spravidla len pri kolaudácii týchto stavieb:

  • prevádzky, v ktorých sa vykonávajú rizikové práce alebo
  • prevádzky, v ktorých sa nachádzajú vyhradené technické zariadenia alebo
  • prevádzky s vyšším počtom zamestnancov ako 50.

Pri povoľovaní stavieb a ich zmien sa stanovisko IP v zásade nevyžaduje.

Súčasný stav

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 7 ods. 3 písm. c) stanovuje:

„Inšpektorát práce

c) uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ  a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh,“.

Popis záťaže

Aj keď inšpektorátom práce nevyplýva zákonná povinnosť zúčastňovať sa povoľovaní stavieb a ich zmien a kolaudačných konaní, výklad predmetného ustanovenia inšpektorátmi práce je rôzny, čím vznikajú neodôvodnené rozdiely v ich činnosti.

Náklady

Administratívna záťaž kladená na zamestnávateľa a fyzickú osobu, ktorá aj pri povoľovacom konaní je povinná zabezpečiť účasť IP a požiadať o vydanie záväzného stanoviska v priebehu tohto konania. Časová záťaž.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Z aplikačnej praxe vyplýva, že IP sa povoľovania stavieb nezúčastňuje, nakoľko svoju účasť pri niektorých typoch stavieb, prípadne zmenách stavieb, nepovažujú za potrebnú. Niektoré stavebné úrady naopak stále prizývajú IP.

Pri kolaudačných konaniach nie je účasť IP potrebná vo všetkých prípadoch (prevádzky, v ktorých sa nevykonávajú rizikové práce, v ktorých sa nenachádzajú technické zariadenia a i.), výklad legislatívnej úpravy je však rozdielny, čo spôsobuje záťaž IP i podnikateľov.

Účasť na povoľovacích a kolaudačných konaniach je pre IP časovo a personálne náročná, čo limituje využitie kapacít IP na iné aktivity (vybavovanie podnetov, kontrolná činnosť a i.). 

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

 

Plnenie k 31.12.2019: ÚLOHA SPLNENÁ

MPSVR SR vypracovalo usmernenie k uplatneniu § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce s názvom "Metodické usmernenie vo vzťahu k účasti Inšpektorátu práce na povoľovaní stavieb a z toho vyplývajúcich povinností".
V usmernení sa uvádza, že z ustanovenia § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. nevyplýva povinnosť inšpektorátu práce zúčastňovať sa každého povoľovacieho a kolaudačného konania, ale možnosť na základe upovedomenia stavebného úradu. Zároveň sú príkladmo vymenované stavby, pri ktorých má účasť inšpektorátu práce svoje opodstatnenie (prevádzky, v ktorých sa vykonávajú rizikové práce, v ktorých sa nachádzajú vyhradené technické zariadenia, s počtom zamestnancov vyšším ako 50).
Usmernenie bolo ku dňu 30. 06. 2019 zverejnené na stránke ministerstva: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/

 

Legislatíva

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 3 písm. c)

Prínos

Zníženie administratívnej a časovej záťaže. Hospodárnosť konania. Odbremenenie inšpektorátov práce.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pri získavaní záväzného stanoviska vznikajú podnikateľom náklady na vypracovanie žiadosti (19 eur) poskytnutie dokladov a informácií (6 eur), súčinnosti (10 eur) a cestovné náklady (11,60 eur), čo predstavuje náklad na jedného podnikateľa 46,60 eur. V roku 2017 sa IP zúčastnil na 4835 kolaudačných konaniach. Ak by sa účasť IP nevyžadovala pri polovici konaní, ušetrený náklad by predstavoval 112 655 eur.

Úspora nákladov v prípade, že je možná kvantifikácia

Aplikáciou nového usmernenia môže dôjsť k úspore časových nákladov, avšak ich výška nie je vyčísliteľná. Kvantifikácia nie je možná, nakoľko nie je jednoznačne zrejmé, v akom rozsahu sa inšpektoráty práce doposiaľ skutočne zúčastňovali každého kolaudačného a povoľovacieho konania, naopak z kapacitných dôvodov svoju účasť pravdepodobne odmietali.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk