Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

461/2003

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/407

1.6.2022

4 085 641 €

8 232 176 €

2

124/2006

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/613

1.1.2024

703 830 €

1 665 138 €

3

43/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/241

1.1.2023

1 637 250 €

2 094 378 €

4

410/2022

Zákon č. 410/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/619

1.1.2023

-

1 792 280 €

5

5/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/466

1.1.2023

26 094 €

97 529 €

6

352/2023

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/361

1.1.2024

103 750 €

-

7

351/2023

Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky
a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom
fonde

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/362

1.1.2024

18 750 €

-

8

311/2001

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 852)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/86

1.1.2023

-

25 784 €

9

356/2007

Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/695

1.1.2023

-

110 003 €

________________________________________________________________________________________________

 1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (742 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (766 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (698 kb)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (591 kb) 

5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (493 kb)

6. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (493 kb)

7. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (493 kb)

8. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (1250 kb)

9. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (1250 kb) 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk