Ministerstvo zdravotníctva SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

09812/2008

Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým
sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
10.septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/315

15.8.2022

35 566 €

47 624 €

2

363/2011

zákon z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z.
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/816

1.6.2022

95 516 €

2 716 223 €

3

540/2021

Zákon č. 540/2021 zo kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/437

1.1.2024

9 294 000 €

-

4

576/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/5

1.7.2022

-

12 279 €

5

533/2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .../2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/714

1.1.2023

-

432 478 €

 

 _____________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (986 kb, PDF)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (727 kb, PDF)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (520 kb, PDF)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (613 kb, PDF)

5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (613 kb, PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk