10. 05. 2018

Slovenská republika obhájila hodnotenie dvoch biocídne účinných látok na pôde Európskej chemickej agentúry

Výbor pre biocídne výrobky (BPC) Európskej chemickej agentúry (ECHA) podporil schválenie dvoch účinných látok, u ktorých bolo hodnotenie vykonané slovenským príslušným orgánom pre biocídy – Centrom pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Čítať viac
04. 05. 2018

Týždeň obehovej ekonomiky v Holandsku

Holandské veľvyslanectvo na Slovensku pozýva slovenské firmy do Holandska na Týždeň obehovej ekonomiky v čase od 11.6.2018 do 15.6.2018.

Čítať viac
18. 04. 2018

MH SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR 18. apríla 2018 vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
03. 04. 2018

Program Interreg Europe - možnosť zapojiť sa do IV. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2014-2020

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projekt v období od 7. mája do 22. júna 2018 prostredníctvom online systému.

Čítať viac
03. 04. 2018

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 27. marca 2018 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Čítať viac
29. 03. 2018

Oznámenie o zverejnení návrhu strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a informácia o ich verejnom prerokovaní

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na webovom sídle Ministerstvahospodárstva SR a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Čítať viac
05. 03. 2018

Pozvánka na verejné prerokovanie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné prerokovanie pripomienok vznesených v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020)

Čítať viac
20. 02. 2018

Pozvánka na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020),

Čítať viac
06. 02. 2018

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk