OP KŽP

Národný projekt „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“

 

 

 

Národný projekt „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“

 

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

 

Informácie o operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na https://www.op-kzp.sk/.

 

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava
Výška poskytnutého NFP:  426 598 575,56 EUR
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 20.12.2023
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 23.12.2023

 

Prioritná os: 6. Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE)

 

Špecifický cieľ: 6.1.1 Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny

 

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

 

Termín realizácie projektu: 01/2023 - 12/2023

 

Kód projektu: 310061DWK5

 

Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8754782/

 

 

 Opis projektu

 

Hlavným cieľom projektu s názvom „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj inflačným rastom nákladov na základné životné potreby. Zraniteľné domácnosti majú možnosť pokryť si svoje vzniknuté zvýšené náklady na energie počas roka 2023 a tak lepšie zabezpečiť svoje základné životné potreby.

 

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom poskytovania kompenzácií dodávateľom plynu, resp. elektriny domácnostiam. Kompenzácie zvýšených nákladov na energie pre domácnosti budú v rámci národného projektu realizované formou refundácie výdavkov, ktoré už boli

 

poskytnuté dodávateľom energie zo štátneho rozpočtu na pokrytie rozdielu medzi trhovou hodnotou plynu/elektriny a limitom určeným vládou SR. Kompenzovať sa budú náklady na energie pre domácnosti na celom území Slovenska a to za obdobie od 1.1.2023, keďže od tohto termínu došlo k zvýšeniu cien energií pre domácnosti v Slovenskej republike.

 

Realizáciou predkladaného projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ projektu „Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie“.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk