Dotácie na pokrytie dodatočných nákladov na teplo

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

podľa § 13f zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe § 45j ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach) a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla (ďalej len „nariadenie vlády“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 1 .2023

Lehota na predkladanie žiadostí o dotáciu: do 31. 12. 2023

Disponibilný objem zdrojov: 394 800 000 EUR

 

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle www.mhsr.sk.

  

Žiadosť o dotáciu 

Dotácia je poskytovaná na základe žiadosti, zaslanej elektronickou formou. Pre rýchle spracovanie je potrebné Vec/Predmet žiadosti označiť ako: TEPLO 2023.

Vzorový text žiadosti:

„V súvislosti s uplatnením limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z. žiadam o poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch.“          

Súčasťou žiadosti o dotáciu sú prílohy:

Príloha č. 1 (XLSX, 24,1 KB) – súbor vo formáte .xlsx, obsahujúca základné údaje potrebné pre výpočet výšky dotácie a poskytnutie finančných prostriedkov počas 2023, vrátane konečných užívateľov výhod ak požadovaná výška dotácie v žiadosti presahuje sumu 100 000 EUR.

Príloha č. 2 (XLSX, 12,1 KB) -  súbor vo formáte .xlsx, obsahujúci údaje o objednanom teple pre  jednotlivé odberné miesta v bytových objektoch v roku 2023, v štruktúre prílohy č. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („Úrad“) č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Základné pravidlá pre podanie žiadosti:

• Žiadosť musí byť úplná a musí zároveň obsahovať pravdivé údaje.

• Žiadosť musí byť podaná do uzavretia výzvy.

• Žiadosť je možné podať výlučne z elektronickej schránky žiadateľa.

• Žiadosť sa podáva za každú cenovú lokalitu zvlášť.

Kto a na čo má nárok

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom dotácie je regulovaný subjekt (dodávateľ tepla), ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorému Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím.

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy nie je podnik, na ktorý sa vzťahujú sankcie. Potvrdenie o tejto skutočnosti sa preukazuje vyhlásením o splnení podmienok  v rámci prílohy 1 – potvrdenie možnosti Áno.

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nemu          zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia; 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; 

e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov;

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie;

pričom na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto výzvy sa podmienky uvedené v tomto bode v písm. a), c), d) a e) považujú za splnené. Na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto výzvy sa splnenie podmienok uvedených v tomto bode v písm. b), f) a g) preukazuje vyhlásením o splnení podmienok v rámci prílohy č. 1.

 

Oprávnené náklady

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie sú nerealizované príjmy dodávateľa tepla súvisiace s dodávkou tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch v roku 2023, ktoré pokrývajú rozdiel medzi nákladmi na dodávku tepla pre koncových odberateľov tepla u tohto dodávateľa tepla pri uplatnení ceny schválenej alebo určenej Úradom pre rok 2023 a nákladmi pri uplatnení ceny na dodávku tepla určenej podľa nariadenia vlády  č. 464/2022 Z. z. z 15.decembra 2022.

Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt sa od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. Takáto určená cena tepla, dodaná regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch v roku 2023, nemôže presiahnuť 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. 

Jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla sa vypočíta podľa vzorca z nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z.z. :

JH = VZ + (FZ x RP) / OM

kde je

- JH prepočítaná jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla v eurách na kWh,

- VZ variabilná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kWh,

- FZ fixná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kW,

- RP celkový regulačný príkon, na ktorý úrad schválil regulovanému subjektu fixnú zložku maximálnej ceny tepla v kW,

- OM objednané množstvo tepla, na ktoré úrad schválil regulovanému subjektu variabilnú zložku maximálnej ceny tepla v kWh. 

Výšku jednozložkovej ceny pre roky 2022 a 2023 vypočíta príloha č. 1 automaticky na základe zadaných vstupných parametrov – fixná zložka ceny tepla (Eur/kWh), variabilná zložka ceny tepla (Eur/kWh) a objednané množstvo tepla (kWh).  

Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch a skutočnými nákladmi zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024.

Výška dotácie a kumulácia pomoci

Dotácia pokrýva 100% oprávnených  nákladov pre dodávateľa tepla. Výpočet dotácie v rámci prílohy č. 1 prebieha automaticky na základe vstupných parametrov - jednozložková hodnota ceny tepla 2023 podľa paragrafu 1 ods. 2 nariadenia  (Eur/MWh s DPH), maximálna jednozložková hodnota ceny tepla pre bytové objekty (Eur/MWh s DPH) a objednané množstvo teplo pre bytové objekty po dobu platnosti rozhodnutia  (kWh).

Poskytnutie údajov o skutočnom dodanom množstve tepla za január až máj roku 2023

Kontakt

Tel. číslo: +421 2 4854 1916

E-mailová adresa: teplo.dotacia@mhsr.sk

Dokumenty:

 Zoznam vyplatených kompenzácii na teplo môžete nájsť na linku -tu-

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk