OP II

Národný projekt „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“

 

logo OPII a MD_ESIF

 

 

Národný projekt „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II).
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na https://www.opii.gov.sk
///.

 

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava
Výška poskytnutého NFP: 574 818 539,10 EUR
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 29.9.2023
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 18.10.2023

 

Prioritná os: 15. Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE)
Špecifický cieľ: 15.1. Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny 

 

Riadiaci orgán OP II: Ministerstvo dopravy SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 01/2023 - 12/2023

 

Kód projektu: 311152DNR2

 

Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8453711/

 

Opis projektu

 

Hlavným cieľom projektu s názvom „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj inflačným rastom nákladov na základné životné potreby. Zraniteľné domácnosti majú možnosť pokryť si svoje vzniknuté zvýšené náklady na energie počas roka 2023 a tak lepšie zabezpečiť svoje základné životné potreby.

 

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom poskytovania kompenzácií dodávateľom plynu, resp. elektriny domácnostiam. Kompenzácie zvýšených nákladov na energie pre domácnosti budú v rámci národného projektu realizované formou refundácie výdavkov, ktoré už boli poskytnuté dodávateľom energie zo štátneho rozpočtu na pokrytie rozdielu medzi trhovou hodnotou plynu/elektriny a limitom určeným vládou SR. Kompenzovať sa budú náklady na energie pre domácnosti na celom území Slovenska a to za obdobie od 1.1.2023, keďže od tohto termínu došlo k zvýšeniu cien energií pre domácnosti v Slovenskej republike.

 

Realizáciou predkladaného projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ projektu „Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie“ vo výške 614 202 domácností. Táto cieľová hodnota ukazovateľa je stanovená na základe podielu zraniteľných domácností zodpovedajúceho podielu zdrojov  OP II  na celkovej alokácii vyčlenenej na opatrenia Iniciatívy SAFE.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk