Dual use - tovar a technológie dvojakého použitia

Určenie, či vyvážaný tovar je tovarom dvojakého použitia, na vývoz ktorého je potrebná licencia.

Na internetovej stránke www.financnasprava.sk otvoriť položku Taric/Kvóta a spustiť aplikáciu Taric/Kvóta    v časti eSlužby a spustiť aplikáciu Taric SK.

Vyplniť položky:

  1. Kód nomenklatúry (príklad: 3815110000)
  2. Krajina určenia (príklad: IR – Iránska islamská republika – IR)
  3. Typ opatrení: zvoliť Obmedzenia
  4. Pôvod záznamov: zvoliť Všetky
  5. Smer pohybu: zvoliť Export

Spustiť vyhľadávanie (kliknúť na Vyhľadať)

Ak systém Taric SK vypíše: „Vývozné povolenie (DVOJITÉ POUŽITIE)“, je ďalej potrebné kliknúť a otvoriť okno Poznámky, ktoré odkazuje na číslo z kontrolného zoznamu, napr. 1C002a. Podľa tohto uvedeného čísla vyhľadať tovar v aktuálnej Prílohe č. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/821      z 20.mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím, v platnom znení a porovnať, či sa vlastnosti tovaru, ktorý má byť vyvážaný zhodujú s vlastnosťami opísanými pod príslušným číslom kontrolného zoznamu.

Ak sa zhodujú, je potrebné požiadať MH SR o vývoznú licenciu.

V prípade, že sa v Poznámkach objaví odkaz na viac čísiel z kontrolného zoznamu, je potrebné porovnať vlastnosti tovaru, ktorý má byť vyvážaný s vlastnosťami uvádzanými pod všetkými týmito číslami Prílohy č. 1 hore citovaného nariadenia. Ak sa vlastnosti tovaru zhodujú s vlastnosťami uvádzanými pod niektorým z týchto čísiel, je potrebné požiadať o vývoznú licenciu MH SR.

 

Vývoz a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím - licenčné konanie 

Kategória licencie

Povolenie na vývoz a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím

Dôvod existencie licenčného obmedzenia

Vývoz a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím sa kontroluje z hľadiska možných bezpečnostných a zahraničnopolitických dopadov na Slovenskú republiku, medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Postup v licenčnom konaní

·  Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive.

·  Žiadosti o povolenie na vývoz a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím sa podávajú poštou alebo osobne na registračnom mieste odboru.

·  O udelení povolenia rozhodne  MH SR do 90 dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti.

·  Správny poplatok je 0,2% z celkovej hodnoty uvedenej na žiadosti, najmenej 70 eur, pri vývoze najviac 5 000 eur, ktorý je splatný pri podaní žiadosti.

·  Pri žiadosti, ktorá nie je kompletná sa preruší konanie do odstránenia nedostatkov, v súlade so zákonom o správnom konaní.

Základné požiadavky na kompletnosť žiadosti

·  Predpísané tlačivo žiadosti (podpísané oprávnenou osobou).

·  Kontrakt s odberateľom na požadovanú komoditu.

·  Vyhlásenie o tom, v akej tovarovej štruktúre kontrolovaného tovaru má v úmysle sprostredkovateľskú činnosť vykonávať podľa názvu a číselného označenia kontrolovaných tovarov a identifikačné údaje zmluvného partnera, pre ktorého má v úmysle sprostredkovateľskú činnosť vykonávať.

·  Vyhlásenie o doteraz vykonávanej (nevykonávanej) sprostredkovateľskej činnosti.

·  Ďalšie doklady umožňujúce posúdenie prípadu (napr. prepravné trasy, technické špecifikácie a pod.).

·  K inojazyčným dokladom je povinnosť žiadateľa priložiť slovenský preklad.

· Originál dokladu o konečnom použití položiek s dvojakým použitím potvrdený národnou autoritou krajiny konečného použitia.

Informácie

 e-mail: ernest.meszaros@mhsr.sk

 e-mail: marek.grozaj@mhsr.sk

tel. č.: +421 2 4854 1043

tel. č.: +421 2 4854 7286

 

LEGISLATÍVA klikni TU!

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk