Obchodovanie s hliníkom

Zavedenie predchádzajúcej kontroly dovozu niektorých výrobkov z hliníka pochádzajúcich z určitých tretích krajín do Európskej únie

Za účelom získať podrobné štatistické údaje umožňujúce rýchlu analýzu vývoja dovozu niektorých výrobkov z hliníka a súčasne ošetriť prístup na trh EÚ s týmito výrobkami, bola zavedená predchádzajúca kontrola nad ich dovozom do EÚ.

Dňa 26. apríla 2018 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/640 zo dňa 25. apríla 2018, ktorým sa zavádza predchádzajúca kontrola Únie na dovozom niektorých výrobkov pochádzajúcich z určitých tretích krajín. Podľa čl. 2 ods. 2 tohto nariadenia bude prepustenie výrobkov z hliníka uvedených v prílohe I do voľného obehu možné po predložení kontrolného dokladu vydaného príslušným orgánom niektorého členského štátu EÚ, ktorý bude platný v celej Európskej únii bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bol vystavený.

V Slovenskej republike orgánom príslušným pre vydávanie predmetného dokladu je stanovené Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor výkonu obchodných opatrení, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava.

Z oblasti pôsobnosti predmetného nariadenia budú vyňaté dovozy, ktorých čistá hmotnosť nepresahuje 2 500 kilogramov. Z dôvodu veľmi úzkych ekonomických vzťahov budú naďalej z oblasti pôsobnosti predmetného nariadenia vyňaté dovozy výrobkov pochádzajúce z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Kontrolné doklady budú vydávať príslušné orgány v členských štátoch automaticky, a to bez poplatku a pre akékoľvek požadované množstvá, do piatich pracovných dní od predloženia žiadosti ktoréhokoľvek dovozcu do Únie bez ohľadu na to, kde v Únii je usadený.

K vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť:

  • obchodný doklad preukazujúci jeho zámer dovážať (napr. kópia predajnej alebo kúpnej zmluvy, pro forma faktúru a pod.);
  • výrobné osvedčenie vystavené výrobcom hliníka, ktorý tovar vyrobil (hutný atest), pokiaľ tovar nie je priamo zakúpený v krajine výroby.

Doba platnosti kontrolného dokladu je stanovená na štyri mesiace od jeho vydania príslušným úradom členského štátu s tým, že platnosť kontrolného dokladu je možné predĺžiť o ďalšie štyri mesiace. Predĺženie dokladu o dohľade môže vykonať Odbor výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR, len na základe písomnej žiadosti podpísanej oprávnenou osobou držiteľa kontrolného dokladu a predložením originálu dokladu o dohľade. Žiadosť muší byť doručená MH SR najneskôr 15 a najskôr 5 pracovných dní pred koncom pôvodnej doby platnosti dokladu o dohľade.

Aby sa nebránilo prepusteniu do voľného obehu výrobkov, ktoré sú na ceste do Európskej únie, a aby sa poskytol dostatok času dovozcom pre vyžiadanie potrebných dokladov, začne sa predmetné opatrenie používať 15 kalendárnych dní po vstupe predmetného nariadenia do platnosti, t.j. od 12. mája 2018 s tým, že tieto opatrenia budú podľa príslušného nariadenia použiteľné do 15. mája 2020.

Žiadosť k dohľadu na dovoz - hliník - VZOR.doc

Žiadosť k dohľadu na dovoz - hliník - VZOR.pdf

Zoznam Taric kódov na hliník

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk