Informácie týkajúce sa konzultácií

Konzultácie predkladateľa s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej zmeny tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie.

O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "MH SR") na základe Zoznamu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky alebo informácie o príprave materiálu od samotného predkladateľa. Ak legislatívny materiál, ktorý predkladateľ plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie, nie je zahrnutý do  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, a zároveň je uvedený v Zozname právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia, je potrebné, aby predkladateľ vypracoval informáciu o príprave tohto materiálu zaslal ho na adresu dolozka@mhsr.sk. Ak ide o nový právny predpis alebo nelegislatívny materiál, ktorý nebol zahrnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, resp. Pláne práce vlády Slovenskej republiky, informáciu o jeho príprave je potrebné zaslať vždy.

Na základe zaslanej informácie, resp. predbežnej informácie zverejnenej na portáli SLOV-LEX MH SR do piatich pracovných dní rozhoduje, či je potrebné vykonať konzultácie k materiálu, prípadne test MSP.

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia (XLXS, 31,7kB) bude priebežne aktualizovaný a slúži pre orientáciu predovšetkým predkladateľom. V prípade právneho predpisu, ktorý sa dotýka podnikateľského prostredia a nenachádza sa v tomto zozname, je potrebné vyplniť nasledujúci formulár, a zaslať ho na adresu dolozka@mhsr.sk, s označením v predmete "Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu".

Konzultácie v zmysle Jednotnej metodiky trvajú štyri týždne. V prípade dohody predkladateľa s konzultujúcimi subjektmi môže byť táto lehota upravená podľa potreby. Pokiaľ vo fáze konzultácií rozhodne združenie na podporu malých a stredných podnikov (Slovak Business Agency) o potrebe vykonania testu malých a stredných podnikov (test MSP), vykonáva ho počas tejto fázy.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa konzultácií nájdete v časti výkladové stanoviská.

___________________________________________________________________________________________________

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi (PLÚ 2024) (XLXS, 46,3kB)

___________________________________________________________________________________________________

Zoznam nelegislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi (PPV 2022) (XLXS, 29,2kB)

___________________________________________________________________________________________________

Subjekty so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcim sa podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo a priebežne aktualizuje zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcim sa podnikateľského prostredia (XLXS, 35,5kB). Tento zoznam je otvorený všetkým podnikateľským subjektom a združeniam. Jeho hlavnou úlohou je slúžiť ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy na identifikáciu subjektov, ktoré môže predkladateľ osloviť pri príprave materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR. Záujemcovia o zaradenie do tohto zoznamu z radov podnikateľov vyplnia formulár (XLXS, 9,3kB) a zašlú ho na adresu dolozka@mhsr.sk. V predmete je potrebné uviesť "Žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie". Zverejnením v zozname nevznikne povinnosť predkladateľa kontaktovať všetky subjekty uvedené v zozname a tiež nevznikne povinnosť subjektu reagovať na ponuku konzultácie od predkladateľa. Po zverejnení vyššie spomínanej informácie o konzultáciách sa však môžu do procesu konzultácií zapojiť aj ďalšie dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že daný návrh ovplyvní ich podnikateľskú činnosť. Všetky aktuálne prebiehajúce konzultácie nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________________

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia (XLXS, 35,5kB)
____________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk