Informácie pre predkladateľov

Aktualizované dňa 9. 6. 2022

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE !!!

Dňa 10.6.2021 vstúpi do platnosti nové znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Bližšie informácie o zmenách, ktoré pre predkladateľov vyplývaju zo schváleného materiálu, nákdete v sekcii Jednotná metodika - znenie účinné od 10.6.2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Proces podľa Jednotnej metodiky

Proces podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa vzťahuje na všetky materiály legislatívneho a nelegislatívneho charakteru, ktoré majú identifikovaný aspoň jeden z vybraných vplyvov.

Takýchto materiálov sa týka legislatívny proces pozostávajúci z týchto po sebe nasledujúcich fáz (jednotlivé fázy môžu začať vždy až po ukončení tej predošlej):

 

 1.        Informácia o príprave materiálu
 2.        Fakultatívna fáza - vykonanie konzultácií s podnikateľskými subjektmi 
 3.       Schválenie materiálu v rámci rezortu, ktorý ho predkladá (ďalej len „VPK“)
 4.        Predbežné pripomienkové konanie (ďalej len „PPK“)
 5.        Medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“)
 6.        Záverečné posúdenie vybraných vplyvov
 7.        Rokovanie vlády SR alebo Legislatívnej rady vlády SR

 

Upozornenie: aktuálna Jednotná metodika sa vzťahuje aj na prípravu riadnych predbežných stanovísk k návrhom aktov EÚ. Vo vzťahu k návrhom aktov EÚ doložku vybraných vplyvov môže nahradiť riadne predbežné stanovisko vypracované v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 627/2013). Riadne predbežné stanovisko musí obsahovať v časti IV. vyplnenú tabuľku predpokladaných vplyvov (táto nahrádza doložku vybraných vplyvov). V prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy v niektorej z oblastí, vypracuje príslušnú analýzu vplyvov.

Podrobnejší popis jednotlivých fáz

 1.       Informácia o príprave materiálu

 • V prípade, že materiál nebol zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády SR, je potrebné zaslať informáciu o jeho príprave na adresu dolozka@mhsr.sk. Táto informácia by mala obsahovať aspoň názov materiálu a krátke zhrnutie problémov, ktoré materiál rieši, a cieľov, ktoré majú byť na základe obsahu materiálu dosiahnuté. Pre riadne zapojenie podnikateľských subjektov do formovania materiálu je nutné informáciu zaslať v dostatočnom časovom predstihu, ideálne ešte pred prípravou samotného materiálu. V tejto fáze rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s podnikateľskými subjektmi o potrebe vykonania konzultácií. 

2.       Vykonanie konzultácií

3.       Predbežné pripomienkové konanie (PPK)

 • Na PPK sa zasielajú všetky materiály legislatívneho a nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval aspoň jeden z vybraných vplyvov. Zároveň musí ísť o konečnú verziu materiálu, ktorá prešla kompletným schvaľovacím procesom v rámci rezortu. PPK končí vydaním a zaslaním stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) prostredníctvom elektronickej pošty. Lehota na vydanie stanoviska Komisie začína plynúť deň po doručení materiálu na adresu dolozka@mhsr.sk a trvá 7 pracovných dní. V zmysle aktualizovanej JM, účinnej od 1.6.2021, už nie je možné požiadať o skrátenie lehoty PPK. Stanovisko Komisie môže byť súhlasné, súhlasné s návrhom na dopracovanie alebo nesúhlasné. Stanovisko Komisie spolu s vyhodnotením pripomienok uvedie predkladateľ v bode 13. „Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK“ doložky vybraných vplyvov. Predkladateľ zodpovedá za správne a dostatočné vyplnenie doložky vybraných vplyvov a vyznačenie vplyvov. Ku každému identifikovanému vplyvu je potrebné vypracovať príslušnú analýzu. Všetky formuláre sa nachádzajú v sekcii dokumenty. V tejto fáze sa Komisia vyjadruje iba k vypracovaniu doložky a analýz vplyvov.

 4.       Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

 • Komisia ako celok sa počas MPK nevyjadruje. Pripomienky vznášajú jej jednotliví členovia za svoj rezort, a to väčšinou len v prípadoch, kedy predkladateľ nezapracoval pripomienky vznesené v rámci PPK. Počas MPK sa tiež zásadne namieta obídenie alebo nedodržanie procesu v zmysle Jednotnej metodiky.

 5.       Záverečné posúdenie vybraných vplyvov

 • Lehota na vydanie stanoviska Komisie začína plynúť  deň po doručení materiálu na adresu dolozka@mhsr.sk a trvá 5 pracovných dní. V zmysle aktualizovanej JM, účinnej od 1.6.2021, už nie je možné požiadať o skrátenie lehoty záverečného posúdenia 

_______________________________________________________________________________________________________

V prípade nejasností odporúča komisia prezrieť si výkladové stanoviská týkajúce sa Jednotnej metodiky. Ak nejasnosti pretrvávajú, neváhajte nás kontaktovať na adrese dolozka@mhsr.sk

_______________________________________________________________________________________________________

 

Kalkulačka vplyvov podnikateľského prostredia

V zmysle aktualizovanej JM, účinnej od 1.6.2021, ktorou sa v SR zavádzajú princípy 1in1out a 1in2out (tzv. mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) bola pre účely kvantifikácie mechanizmu upravená kalkulačka vplyvov podnikateľského prostredia (vo formáte MS Excel), ktorá sa zároveň stáva povinnou súčasťou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Nové prevedenie kalkulačky má predkladateľom uľahčiť kvantifikáciu nákladov v súvislosti s mechanizmom znižovania byrokracie a nákladov.

Aktuálne znenie kalkulačky vplyvov podnikateľského prostredia nájdete v sekcii:

Dokumenty platné od 1.6.2021

 

Bližšie informácie o zavedení princípu 1in2out v SR: Odôvodnenie k zavedeniu princípu ONE IN ONE OUT v SLovenskej republike (PDF)

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk