Výkladové stanoviská

V zmysle požiadaviek predkladateľov a existujúcej praxe Komisia vytvorila súhrn výkladových stanovísk, ktorých cieľom je objasniť niektoré procesy a poskytnúť čo najpodrobnejšie odpovede na najčastejšie otázky predkladateľov a iných subjektov.  

1. Ako má postupovať predkladateľ v prípade konzultácií s podnikateľskými subjektmi?

Podmienky, kedy je potrebné vykonať konzultácie, upravujú body 5.5. a 5.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“). O konzultáciách rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) automaticky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce vlády SR. Pri materiáloch, ktoré neboli zahrnuté v Pláne legislatívnych úloh vlády SR alebo v Pláne práce vlády SR, rozhoduje MH SR o konzultáciách na základe informácie o príprave materiálu (podľa bodu 5.4. písm. c) Jednotnej metodiky) alebo na základe predbežnej informácie (podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov). Týka sa to aj materiálov, akými sú podzákonné právne predpisy, napriek skutočnosti, že splnomocnenie na ich vydanie už bolo obsahom konzultovaného legislatívneho návrhu.

MH SR na základe vyššie spomenutých informácií rozhoduje o povinnosti vykonať konzultácie v lehote do 5 pracovných dní. Lehota začína plynúť prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola predbežná informácia - prípadne obsahujúca aj žiadosť s otázkou k povinnosti vykonať konzultácie - doručená e-mailom na dolozka@mhsr.sk alebo zverejnená podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z.

Ak dostane MH SR všetky stanoviská od relevantných subjektov (Centrum lepšej regulácie (ďalej len „CLR“), zástupcovia podnikateľských zväzov, inštitúcie, ktorých sa predkladaný materiál dotýka, a pod.) v dostatočnom časovom predstihu, svoje stanovisko ku konzultáciám zašle predkladateľovi bezodkladne. V prípade, že zástupcovia podnikateľského prostredia, ktorých osloví MH SR, prejavia záujem konzultovať predkladaný materiál, MH SR sprostredkuje ich kontakty predkladateľovi pre uľahčenie komunikácie. Predkladateľ má možnosť prizvať si ku konzultáciám zástupcov podnikateľov podľa vlastného uváženia v súlade so zásadami a odporúčaniami podľa časti III. Jednotnej metodiky.

Odôvodnenie: MH SR rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií podľa bodu 5.4. Jednotnej metodiky, avšak svoje celkové rozhodnutie o potrebe vykonania konzultácií opiera aj o stanovisko podnikateľských zväzov a združení, resp. samotných podnikateľských subjektov.

2. Ako má postupovať predkladateľ v prípade testu vplyvov na malé a stredné podniky?

V prípade, ak predkladateľ identifikuje vplyvy na malé a stredné podniky alebo všetky kategórie podnikov v rozsahu, ktorý stanovuje metodická pomôcka CLR - Návrh postupu vykonania testu MSP (viď. Príloha č. 1), je podľa bodu 6.1. Jednotnej metodiky zo strany MH SR najskôr potrebné overiť si nutnosť vykonania testu vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test MSP“), a následne v prípade potvrdenia tejto nutnosti na základe odporúčania CLR rozhodnúť o samotnom vykonaní testu MSP a informovať o tom bezodkladne predkladateľa a CLR. Test MSP vykonáva CLR ako analytické centrum Slovak Business Agency v spolupráci s predkladateľom. Test MSP prebieha súčasne spolu s konzultáciami, CLR má na jeho vypracovanie lehotu totožnú s minimálnou lehotou konzultácií podľa bodu 5.8. Jednotnej metodiky. Test MSP je súčasťou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a vykonáva sa vtedy, ak sa predpokladajú vplyvy na malé a stredné podniky a ak o tom zároveň MH SR rozhodne na základe odporúčania CLR (napr. pri inštitúte minimálnej mzdy, pri zavádzaní daňových regulácií, a pod.). Ak už raz MH SR rozhodlo o vykonaní testu MSP, predkladateľ je povinný správu o jeho výsledku vypracovanú CLR pripojiť k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladanej do PPK.

Odôvodnenie: Cieľom tohto nástroja je predovšetkým testovanie vplyvu budúcich návrhov (legislatívnej i nelegislatívnej povahy ako aj predbežných stanovísk) na malé a stredné podniky, uplatňovanie osobitných ustanovení týkajúcich sa malých a stredných podnikov v právnych predpisoch a predchádzanie nadmernému regulačnému zaťaženiu malých a stredných podnikov.

3. Ako dlho trvajú konzultácie a ako prebiehajú konzultácie?

Cieľom konzultácií je informovať dotknuté podnikateľské subjekty v dostatočnom časovom predstihu o pripravovaných zmenách, ako aj pomôcť predkladateľovi získať informácie k vyplneniu analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá zrozumiteľne konkretizuje dotknuté subjekty a podobu a rozsah vplyvu navrhovaných zmien. Zároveň, súčasťou konzultácií je hľadanie alternatívnych riešení, ktorých realizácia by mohla dosiahnuť optimálne riešenie s ohľadom na dotknuté subjekty, povinné a nielen oprávnené osoby. Výsledkom konzultácií je vypracovaná analýza vplyvov na podnikateľské prostredie, hľadanie alternatívnych riešení a navrhnutie optimálneho riešenia problému.

Konzultácie predkladateľa s podnikateľskými subjektmi trvajú minimálne 4 týždne a uskutočňujú sa v procese prípravy materiálu, t. j. pred jeho predložením na predbežné pripomienkové konanie (ďalej len „PPK“). Jednotná metodika umožňuje skrátiť proces konzultácií po dohode zúčastnených podnikateľských subjektov s predkladateľom. Prípadné skrátenie lehoty na konzultácie je bezpredmetné, ak prebieha proces vypracovania testu MSP.

Predkladateľ má možnosť prizvať si ku konzultáciám zástupcov podnikateľov podľa vlastného uváženia v súlade so zásadami a odporúčaniami podľa časti III. Jednotnej metodiky. V prípade, že si predkladateľ nie je istý, s ktorými podnikateľskými subjektmi by mal konzultovať predkladaný materiál, môže si vybrať zo Zoznamu subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia, ktorý má MH SR zverejnený na webovom sídle v časti Jednotná metodika, alebo sa obrátiť na MH SR na adrese dolozka@mhsr.sk so žiadosťou o informáciu, ktoré subjekty odporúča osloviť pri konzultáciách.

Forma konzultácií je ponechaná na predkladateľovi. Môže si zvoliť napríklad stretnutie na úrovni pracovnej skupiny, neformálne stretnutie, verejné rokovanie, seminár, internetové pripomienkovanie, pravidelné zasadanie pracovnej skupiny alebo iného zoskupenia s účasťou zástupcov podnikateľských subjektov, ktoré vzniklo s cieľom prípravy návrhu materiálu, atď. Za konzultácie je považované i vypracovanie doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácia o prebiehajúcich konzultáciách je zverejnená na webových sídlach predkladateľa, MH SR a zároveň v zmysle zásad a odporúčaní v časti III. Jednotnej metodiky ju proaktívne zašle dotknutým subjektom.

Informáciu o priebehu konzultácií, ich forme, dĺžke a výsledku, ako aj o ich účastníkoch a nimi prednesených alternatívnych návrhoch je potrebné uviesť do časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky je minimálna doba trvania konzultácií s podnikateľskými subjektmi štyri týždne alebo kratšia v prípade dohody predkladateľa a podnikateľských subjektov zúčastnených na konzultáciách. Zároveň sa však za konzultácie považuje aj pravidelné zasadnutie pracovnej skupiny, v ktorej sú zastúpení aj zástupcovia podnikateľov, alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Taktiež je potrebné zo strany predkladateľa zabezpečiť, aby sa konzultácií mohli zúčastniť všetci podnikatelia, podnikateľské zväzy, zástupcovia podnikateľov (profesijné združenia, atď.) alebo verejnosť, ktorí predpokladajú, že daný návrh ovplyvní ich podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu je potrebné pri konzultáciách dodržiavať časovú lehotu štyri týždne. Bližšie informácie o konzultáciách získa predkladateľ v Jednotnej metodike v bode 5. Konzultácie s podnikateľským prostredím a v časti III bod 1. Konzultácie, kde sú uvedené zásady a odporúčania vykonania konzultácií.

4. Aký je postup pri udeľovaní výnimky z procesu podľa Jednotnej metodiky a výnimky z Jednotnej metodiky?

Predkladateľ požiada Komisiu e-mailom o udelenie výnimky podľa bodu 2.6. Jednotnej metodiky pred ukončením alebo ihneď po ukončení pripomienkového procesu v rámci rezortu. Spolu so žiadosťou o udelenie výnimky predkladateľ prikladá aj čo možno najkompletnejší materiál s odôvodnením, prečo je nutné výnimku materiálu udeliť. Komisia rozhodne o udelení výnimky do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti a o svojom rozhodnutí informuje predkladateľa e-mailom. Lehota začína plynúť deň po dni doručenia žiadosti o udelenie výnimky na e-mailovú adresu dolozka@mhsr.sk. Predkladateľ uvedie stanovisko Komisie k udeleniu výnimky do časti 13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov a zároveň do predkladacej správy.

Jednotná metodika rozlišuje tieto druhy výnimiek:

  1. Výnimka uplatňujúca sa na určité materiály, na ktoré sa Jednotná metodika nevzťahuje podľa bodu 2.4.: Materiály, ktoré podliehajú tomuto druhu výnimky, nepodliehajú procesu podľa Jednotnej metodiky a zároveň nemusia obsahovať doložku vybraných vplyvov a príslušné analýzy vplyvov. Informáciu o tejto výnimke je potrebné uviesť v predkladacej správe.
  2. Výnimka automaticky uplatňujúca sa na materiály, na ktoré sa proces podľa bodu 2.5. Jednotnej metodiky nevzťahuje: V prípade, že na predložený materiál sa vzťahuje táto výnimka alebo o nej rozhodla vláda Slovenskej republiky, predkladateľ nemusí zaslať informáciu o príprave, materiál nemusí byť konzultovaný, materiál nemusí byť predložený na PPK a záverečné posúdenie komisie. Materiál však musí obsahovať doložku vybraných vplyvov a príslušné analýzy vybraných vplyvov.
  3. Výnimka podľa bodu 2.6., o udelenie ktorej môže predkladateľ požiadať Komisiu.

Odôvodnenie: body 2.4., 2.5. a 2.6. Jednotnej metodiky špecifikujú materiály, na ktoré sa vzťahujú výnimky.

5. Ktoré polia je nutné vyplniť v doložke vybraných vplyvov?

V doložke vybraných vplyvov, ktorej vzor sa nachádza na stránke MH SR, je povinnosťou predkladateľa vyplniť všetky povinné polia čo najpodrobnejším spôsobom. Predkladateľ okrem názvu a časových lehôt musí popísať problém a cieľ materiálu. V doložke vybraných vplyvov je vždy potrebné identifikovať dotknuté subjekty a uviesť alternatívne riešenia, ktoré boli zvažované. Pri alternatívnych riešeniach je predkladateľ povinný popísať aspoň tzv. „nulový variant“ – možnosť, kedy ostáva súčasný stav zachovaný.

Odôvodnenie: Informácie z doložiek vybraných vplyvov a analýz vybraných vplyvov slúžia pre informované rozhodovanie vlády SR. V takomto prípade, pokiaľ sú informácie v doložke a analýzach vybraných vplyvov nedostatočné, sa tieto subjekty nemajú možnosť rozhodnúť kvalifikovane na základe všetkých dostupných informácií.

6. Aká je postupnosť procesu podľa Jednotnej metodiky?

Prvým krokom je zaslanie informácie na MH SR o príprave materiálu. Na základe tejto zaslanej informácie, resp. predbežnej informácie zverejnenej na portáli SLOV-LEX MH SR rozhoduje, či je potrebné vykonať konzultácie k materiálu, prípadne test MSP. V prípade, že MH SR rozhodne o potrebe vykonať konzultácie a potrebe vykonať test MSP, tieto musí predkladateľ vykonať, v spolupráci s CLR. Tento krok predkladateľ vykonáva ešte pred vnútrorezortným pripomienkovým konaním. MH SR tiež rozhoduje o povinnosti vykonať konzultácie aj na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce vlády SR na príslušný kalendárny rok. Tieto plány, spolu s označením úloh, pri ktorých je potrebný výkon konzultácií,, sú zverejnené na webovom sídle MH SR (Plán legislatívnych úloh a Plán práce vlády). Výsledkom konzultácií a testovania vplyvu na malé a stredné podniky je vyplnenie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie ako aj Správa o výsledkoch testu MSP, ak došlo k vykonaniu testu MSP. Až po vykonaní konzultácií a ich vyhodnotení v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie môže predkladateľ materiál predložiť na PPK (podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky v prípade, že identifikoval aspoň jeden z vybraných vplyvov). Následne sa Komisia vyjadrí k vypracovaniu doložky a analýz vplyvov.

Stanovisko Komisie spolu s vyhodnotením pripomienok Komisie z PPK predkladateľ musí exaktne uviesť v doložke vybraných vplyvov v časti 13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Až po ukončení PPK je možné začať medzirezortné pripomienkové konanie. Nie je možné vykonávať PPK a MPK súbežne (ani čiastočne). V prípade, že sa počas medzirezortného pripomienkového konania zmenia vplyvy materiálu alebo sa zmenia analýzy vplyvov, je potrebné, aby po jeho skončení zaslal predkladateľ materiál na Záverečné posúdenie vybraných vplyvov Komisii. Tento záverečný krok je obdobou PPK, kedy Komisia kontroluje vypracovanie doložky a analýz vplyvov najmä v nadväznosti na obsahové zmeny materiálu v porovnaní s jeho znením v PPK resp. MPK. Predkladateľ prikladá stanovisko Komisie k materiálu, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády SR alebo na schválenie príslušnému ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu štátnej správy.

Na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Komisii zašle predkladateľ materiál aj v prípade, ak pôvodne neidentifikoval žiadne vplyvy, ale v rámci MPK niektorý z pripomienkujúcich subjektov, ktorí sú zároveň aj gestori Jednotnej metodiky, zaslal pripomienku, že materiál vplyvy má.

Jednotlivé kroky procesu podľa Jednotnej metodiky nemôžu prebiehať súčasne.

Odôvodnenie: Jednotlivé úkony procesu podľa Jednotnej metodiky majú svoju logickú postupnosť. Ich súbeh sa preto považuje za porušovanie a obchádzanie procesu podľa Jednotnej metodiky.

7. Aký je postup predkladateľa pri riadnych predbežných stanoviskách k aktom EÚ?

Jednotná metodika sa vzťahuje tiež na Návrhy riadnych predbežných stanovísk vypracovaných v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ. Súčasťou návrhu predbežného stanoviska v časti „vplyvy na vybrané oblasti“ je tabuľka predpokladaných vplyvov, ktorá obsahuje časť týkajúcu sa identifikácie vplyvov. V prípade, že v nej predkladateľ identifikuje aspoň jeden vplyv, je povinný vypracovať príslušnú analýzu vplyvov podľa Jednotnej metodiky. Vzor predbežného stanoviska aj s tabuľkou vybraných vplyvov je dostupný na webovom sídle MH SR v časti „Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov“ (http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s). V prípade Návrhov riadnych predbežných stanovísk môže tento vzor nahradiť doložku vybraných vplyvov.

Odôvodnenie: Podľa bodu 2.3. Jednotnej metodiky sa táto vzťahuje aj na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ.

8. Akým spôsobom predkladateľ prikladá stanovisko Komisie k materiálu?

Stanovisko Komisie z PPK uvedie predkladateľ v úplnom znení do doložky vybraných vplyvov, časti 13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov spolu s pripomienkami, ktoré vzniesla Komisia a takto vyplnené je nevyhnutnou súčasťou sprievodnej dokumentácie, ktorú predkladateľ predkladá na MPK ako aj na rokovanie vlády SR. Výsledky testu MSP sú zasa súčasťou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Ak je vypracovaná samostatná Správa o teste MSP, je táto priložená k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Predkladateľ je zároveň povinný vyhodnotiť pripomienky, ktoré vzniesla Komisia. Stanovisko Komisie je predkladateľovi zasielané e-mailom odbornými pracovníkmi pre potreby Komisie.

V prípade opätovného PPK uvedie predkladateľ informáciu o pôvodnom PPK (termín pôvodného PPK, stanovisko Komisie) do doložky vybraných vplyvov časti 10. Poznámky, a opätovné stanovisko Komisie uvedie predkladateľ štandardne do časti 13.

Stanovisko Komisie k udeleniu výnimky sa prikladá v tlačenej podobe k materiálu, ktorý je predkladaný na rokovanie vlády SR alebo iných schvaľovacích orgánov.

Stanovisko Komisie zo záverečného posúdenia vybraných vplyvov sa prikladá v tlačenej podobe k materiálu, ktorý je predkladaný na rokovanie vlády SR alebo iných schvaľovacích orgánov. V prípade opätovného záverečného posúdenia sa prikladá stanovisko Komisie, ktoré bolo zaslané ako posledné.

Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky je stanovisko Komisie uvedené v doložke vybraných vplyvov (v prípade PPK) alebo sa prikladá v tlačenej podobe k materiálu (v prípade záverečného posúdenia).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk