Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materiál:                Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o obsahu programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia

Termín zverejnenia PI:    do 04. júna 2019

Kontakt:                 sekretariat.slp@minedu.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/160

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materiál:                Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o obsahu programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia

Termín zverejnenia PI:    do 04. júna 2019

Kontakt:                 sekretariat.slp@minedu.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/157

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materiál:                Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o postupe pri ich posudzovaní

Termín zverejnenia PI:    do 04. júna 2019

Kontakt:                 sekretariat.slp@minedu.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/158

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:                Návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín zverejnenia PI:    do 11. júna 2019

Kontakt:                 matus.kovac@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/159

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál:                Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 10. júna 2019

Kontakt:                 sona.lukacova@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/155

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:                Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška MPSVR SR č. 22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 03. júna 2019

Kontakt:                 martina.batova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/156

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začalo konzultácie k materiálu Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Viac informácií na nasledovnom odkaze: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=23&navID2=1
V prípade Vášho záujmu zapojenia sa do konzultácií prosím kontaktujte priamo predkladateľa.

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiál:                Návrh novely zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 07. júna 2019

Kontakt:                 jana.gustafikova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/152

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:                Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Termín zverejnenia PI:    do 07. júna 2019

Kontakt:                 dominika.kardosova@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/153

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:                Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 07. júna 2019

Kontakt:                 jana.cernanska@mindop.sk  zuzana.zemberova@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/154

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:                Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín zverejnenia PI:    do 03. júna 2019

Kontakt:                 gabriela.rusnakova@justice.sk 

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/147

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predkladateľ:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál:                Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 29. mája 2019

Kontakt:                 pavol.doval@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/138

------------------------------------------------------------------------------------------------   

Predkladateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiál:                Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Termín zverejnenia PI:    do 31. mája 2019

Kontakt:                 oliver.horvat@enviro.gov.sk; katarina.karasova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/127

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk