Prebiehajúce konzultácie

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informovalo o začatí konzultácií k materiálu "Návrh zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania".

Cieľom návrhu zákona je aj presné zadefinovanie sankcií, ktoré sú rámcovo určené nariadením, za porušenie povinností hospodárskych subjektov a obchodníkov.

Návrh právnej úpravy vychádza z aplikačnej praxe a podrobnejšie upravuje niektoré časti jednotlivých článkov nariadenia, najmä:

- príslušné orgány,

- povinnosť vykonávať dozory,

- predbežné opatrenia,

- sankcie.

Návrh upravuje aj pôsobnosť príslušných orgánov a povinnosti pri dovoze výrobkov z dreva z partnerských krajín určené nariadením (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT.

Doba trvania konzultácií: 24. 5. 2024 – 24. 6. 2024.

Forma konzultácií: Zástupcovia hospodárskych subjektov a obchodníkov, ktorí sú nariadením priamo dotknutí budú prizvaní na konzultácie v rámci pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona. Dotknuté subjekty sa môžu zapojiť do prípravy právneho predpisu aj formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania. 

Kontaktné údaje: eva hustakova@land.gov.sk, lubomir.hilovsky@land.gov.sk.

 


     

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 23.5.2024 do 12.6.2024 
Kontakt:           taa@mindop.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/125

 


    

Ministerstvo financií SR v súlade s pravidlami uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov informovalo, že v termíne od 24.05.2024 do 20.06.2024 uskutočňuje konzultácie v súvislosti s prípravou novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákona o správnych poplatkoch.

Podklady:  predbežná informácia https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/113

Kontaktné osoby: marek.kulka@mfsr.sk, miluse.ocovska@mfsr.sk

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo financií SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 21.5.2024 do 7.6.2024
Kontakt:           samuel.jakab@mfsr.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/124

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon) 
Konzultácie:     od 20.5.2024 do 2.7.2024 
Kontakt:           pscl.legislativa@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/123

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek 
Konzultácie:     od 20.5.2024 do 3.6.2024 
Kontakt:           pscl.legislativa@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/122

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 17.5.2024 do 20.6.2024
Kontakt:           zuzana.foldesova@health.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/121

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 17.5.2024 do 30.5.2024 
Kontakt:           andrea.horvathova@mindop.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/120

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 17.5.2024 do 30.5.2024 
Kontakt:           andrea.horvathova@mindop.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/119

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 17.5.2024 do 30.5.2024 
Kontakt:           andrea.horvathova@mindop.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/118

 


    

Ministerstvo financií SR v zmysle bodu 5.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov informovalo o možnosti zúčastniť sa na konzultáciách k nižšie uvedenému materiálu prostredníctvom zaslania podnikateľských podnetov. 

Ministerstvo financií SR na základe § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) pripravuje nelegislatívny materiál „Koncepcia cenovej politiky“ (ďalej len „koncepcia“).

Koncepcia bude strategickým dokumentom a mala by odrážať základné aspekty a prístup k cenovej politike v trhovej ekonomike,  stručný vývoj cenovej legislatívy, posúdenie rozhodujúcich kritérií v cenovej politike relevantnými subjektami  a zhodnotenie ďalších možných postupov v oblasti cenovej politiky. Koncepcia by mala korešpondovať smerovanie cenovej politiky štátu, ktoré je vyjadrené v Programovom vyhlásení vlády 2023-2027.

Termín možnosti zapojenia sa do konzultácií je do 29. 5. 2024. Kontaktnou adresou na zapojenie sa je: janette.valaskova@mfsr.sk.

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo financií SR
Materiál:           Novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
Konzultácie:     od 7.5.2024 do 28.5.2024
Kontakt:           janette.valaskova@mfsr.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/112

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 6.5.2024 do 17.6.2024
Kontakt:           zuzana.foldesova@health.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/109

  


    

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 30.4.2024 do 31.5.2024
Kontakt:           adam.kravec@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/105

 


    

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 30.4.2024 do 31.5.2024
Kontakt:           adam.kravec@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/104

  


    

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 26.4.2024 do 31.5.2024
Kontakt:           paula.diveky@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/102

  


    

Predkladateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
Konzultácie:     od 25.4.2024 do 24.5.2024
Kontakt:           sietnemocnic@health.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/99

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk