Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál:        Predbežná informácia k návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska
Konzultácie:    od 08.06.2021 do 21.06.2021
Kontakt:        mario.gnida@enviro.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/115

 


 


Predkladateľ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál:        Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 08.06.2021 do 21.06.2021
Kontakt:        sona.lukacova@land.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/116

 


 


Predkladateľ:    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon
Konzultácie:    od 09.06.2021 do 22.06.2021
Kontakt:        kappz@minv.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/117

 


 


Predkladateľ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 10.06.2021 do 23.06.2021
Kontakt:        elena.glvacova@land.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/118

 


 


Predkladateľ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 10.06.2021 do 23.06.2021
Kontakt:        elena.glvacova@land.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/119

 


 

 

Predkladateľ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 10.06.2021 do 23.06.2021
Kontakt:        elena.glvacova@land.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/120

 


 


Predkladateľ:    Štatistický úrad Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 429/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Konzultácie:    od 11.06.2021 do 21.06.2021
Kontakt:        zuzana.drackova@statistics.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/121

 


 


Predkladateľ:    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 15.06.2021 do 28.06.2021
Kontakt:        slavka.fujdova@employment.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/122

 


 

 

Predkladateľ:    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Materiál:        Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2022 – 2026
Konzultácie:    od 14.06.2021 do 12.07.2021 
Kontakt:        martina.piklova@normoff.gov.sk; tel. č.: 02/20 907 253
Viac informácií:    https://www.unms.sk/?TS&sprava=priprava-narodneho-programu-kvality-slovenskej-republiky-na-roky-2022-2026

 


 

Predkladateľ:    Ministerstvo zdravotníctva informatizácie Slovenskej republiky
Materiál:        Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
Konzultácie:    od 02.06.2021 do 30.06.2021 
Kontakt:        andrej.kovac@nczisk.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/111

 


 

Predkladateľ:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál:        Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 07.06.2021 do 18.06.2021 
Kontakt:        natalia.broosova@enviro.gov.sk; zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/113


 

Ministerstvo financií SR v súlade s pravidlami uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov oznamuje, že v termíne od 9. 6. 2021 do 16. 7. 2021 uskutočňuje konzultácie v súvislosti s prípravou novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní nadväzne na transpozíciu smernice EÚ 2021/514/EÚ (tzv. DAC7).

V dňoch 14.5. – 31.5.2021 prebehlo pripomienkovanie predbežnej informácie k novele predmetného zákona, v rámci ktorého sa nevyjadril žiadny subjekt.

V súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov si Vás dovoľujeme požiadať o uverejnenie začatia konzultácií na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.

Vzhľadom na doznievajúcu pandemickú situáciu preferujeme konzultácie realizované prostredníctvom elektronických konzultácií a videokonferencií s cieľom minimalizácie osobného kontaktu.

Podklady: 
predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/101
smernica EÚ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=SK

Kontaktná osoba: elena.pekarova@mfsr.sk

 


 

Predkladateľ:    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Materiál:        Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:    od 28.05.2021 do 18.06.2021 
Kontakt:        egovernment@vicepremier.gov.sk 
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/109

 


 

Predkladateľ:    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál:        Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Konzultácie:    od 19.05.2021 do 18.06.2021 
Kontakt:        ivan.klucka@employment.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/105


 

Predkladateľ:    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál:        Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konzultácie:    od 21.05.2021 do 01.07.2021 
Kontakt:        kristian.kovacs@employment.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/106

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk