Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:   Ministerstvo financií SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 16.8.2022 do 30.8.2022
Kontakt:           jan.foltan@mfsr.sk, jan.kassovic@mfsr.sk, georgina.precuchova@mfsr.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/191

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Konzultácie:     od 16.8.2022 do 14.9.2022
Kontakt:           branislav.cervenka@minv.sk, dominik.oslanec@minv.sk, kristina.bebjakova@minv.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/192

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Konzultácie:     od 12.8.2022 do 25.8.2022
Kontakt:           kristina.oravcova@justice.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/189

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 11.8.2022 do 24.8.2022
Kontakt:           renata.brennerova@employment.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/188

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konzultácie:     od 11.8.2022 do 24.8.2022
Kontakt:           taa@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/187 

 


 

Predkladateľ:   Národná banka Slovenska
Materiál:           Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020
Konzultácie:     od 10.8.2022 do 2.9.2022
Kontakt:           oznamopk@nbs.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/185

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo financií SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014373/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17995/2013-74
Konzultácie:     od 8.8.2022 do 25.8.2022
Kontakt:           ingrid.salkovicova@mfsr.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/183

 


 

Predkladateľ:   Národná banka Slovenska
Materiál:           Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
Konzultácie:     od 8.8.2022 do 25.8.2022
Kontakt:           oznamopk@nbs.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/184

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo kultúry SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie
Konzultácie:     od 5.8.2022 do 18.8.2022
Kontakt:           viktoria.knappova@culture.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/178

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnené niektorých zákonov
Konzultácie:     od 5.8.2022 do 18.8.2022
Kontakt:           annamaria.oravkinova@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/182

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 5.8.2022 do 18.8.2022
Kontakt:           andrea.horvathova@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/181

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Konzultácie:     od 5.8.2022 do 18.8.2022
Kontakt:           andrea.horvathova@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/180

 


 

MPRV SR informovalo o príprave Návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom návrhu je  ustanoviť komplexný legislatívny základ pre poskytovanie dotácií a iných foriem pomoci v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v reakcii na široký rozsah implementovaných účelov a podmienok v súlade s normami EÚ pre poskytovanie štátnej a minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“) a aplikačnú prax. Navrhovaný právny základ umožní prostredníctvom schém pomoci pokryť široký rozsah implementovaných účelov a podmienok v súlade s normami EÚ pre poskytovanie pomoci a nadviazať na existujúcu právnu úpravu poskytovania dotácií a pomoci, a tú doplniť o legislatívnu úpravu zameranú na väčšie prepojenia vnútroštátnej legislatívy s normami EÚ prostredníctvom schém pomoci.

Viac informácií je možné nájsť na nasledovnom odkaze: https://www.mpsr.sk/aktualne/podklad-pre-konzultacie/17836/   
Konzultácie potrvajú do 26. augusta 2022.

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:       Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
Konzultácie:    od 22.7.2022 do 19.08.2022
Kontakt:        kvetoslava.dubnickova@enviro.gov.sk, katarina.karasova@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/170

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk