Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Materiál:           Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 31.3.2023 do 17.4.2023
Kontakt:           elena.glvacova@land.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/118 

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Materiál:           Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 31.3.2023 do 17.4.2023
Kontakt:           elena.glvacova@land.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/117

 


 

Predkladateľ:  Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:          Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 
Konzultácie:    od 30.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:          helena.schmadlova@nbu.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/116

 


 

Predkladateľ:  Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:          Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu o skúške bezpečnostného zamestnanca
Konzultácie:    od 30.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:          lubomir.klacko@nbu.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/115

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 
Konzultácie:     od 31.3.2023 do 17.4.2023
Kontakt:           roman.zoller@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/114

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 
Konzultácie:     od 31.3.2023 do 17.4.2023
Kontakt:           roman.zoller@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/113

 


 

Predkladateľ:  Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:          Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti 
Konzultácie:    od 30.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:          lubomir.klacko@nbu.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/112

 


 

Predkladateľ:  Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:          Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa 
Konzultácie:    od 30.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:          lubomir.klacko@nbu.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/111

 


 

Predkladateľ: Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:         Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
Konzultácie:    od 30.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:          robert.pekarcik@nbu.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/110

 


 

Predkladateľ: Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:          Návrh vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:    od 30.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:          dalibor.snirc@nbu.gov.sk, legislativa@nbu.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/109

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 30.3.2023 do 14.4.2023
Kontakt:           david.hruska@enviro.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/107

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 27.3.2023 do 11.4.2023
Kontakt:           monika.pekova@minv.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/106

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z. 
Konzultácie:     od 27.3.2023 do 11.4.2023
Kontakt:           jaroslava.kvacalova@minv.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/105

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:           Predbežná informácia - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 24.3.2023 do 6.4.2023
Kontakt:           dominika.ogurcakova@justice.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/104

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo financií SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Konzultácie:     od 23.3.2023 do 6.4.2023
Kontakt:           janka.marekova@mfsr.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/103

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny, jeho zóny a ochranné pásmo, návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo a k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo
Konzultácie:     od 23.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:           jana.durkosova@enviro.gov.sk, simona.bordigova@enviro.gov.sk, jan.drotar@enviro.gov.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/102

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh Národného akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027
Konzultácie:     od 23.3.2023 do 5.4.2023
Kontakt:           teror@minv.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/100

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti 
Konzultácie:     od 22.3.2023 do 04.04.2023
Kontakt:           maria.milkova@minv.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/99

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo vnútra SR
Materiál:           Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
Konzultácie:     od 22.3.2023 do 04.04.2023
Kontakt:           maria.milkova@minv.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/98

 


 

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:         Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
Konzultácie:   od 20.3.2023 do 11.4.2023
Kontakt:         alena.hambalekova@justice.sk 
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/97

 


  

Štatistický úrad SR informoval o začatí konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi v súvislosti s prípravou materiálu „Návrh zákona o oficiálnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Konzultovať predmetný materiál je možné elektronickou formou, alebo na pracovných stretnutiach do 31. marca 2023.

 

Kontaktné údaje:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C

840 05 Bratislava 45

tel.: +421 2 50236 238

e-mail: bokol.viliam@statistics.sk

 

Materiál sa nachádza na nasledovnom odkaze

   

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk