Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:   Národný bezpečnostný úrad 
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 
Konzultácie:     od 12.6.2024 do 18.6.2024
Kontakt:           legislativa@nbu.gov.sk   
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/136

 


   

Predkladateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Materiál:           Návrh zákona č. ............, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 11.6.2024 do 24.6.2024
Kontakt:           roman.lach@land.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/135

 


   

Predkladateľ:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 
Konzultácie:     od 7.6.2024 do 20.6.2024
Kontakt:           monika.pelechova@employment.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/134

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 
Konzultácie:     od 7.6.2024 do 20.6.2024
Kontakt:           monika.pelechova@employment.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/133

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 
Konzultácie:     od 7.6.2024 do 20.6.2024
Kontakt:           monika.pelechova@employment.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/131

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla v znení vyhlášky č. 168/2023 Z. z. 
Konzultácie:     od 5.6.2024 do 25.6.2024 
Kontakt:           taa@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/130

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu stavebného zákona 
Konzultácie:     od 3.6.2024 do 21.6.2024 
Kontakt:           viera.rajprichova@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/128

 


 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejnil dňa 3. júna 2024 na svojom webovom sídle informáciu o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnosti sa nachádzajú na nasledovnom odkaze: https://www.indprop.gov.sk/legislativa/materialy-na-pripomienkove-konanie

Úrad priemyselného vlastníctva SR upovedomuje podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že pripravovaný návrh zákona ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že problematiku návrhu zákona môžu s ÚPV SR konzultovať formou elektronickej výmeny informácií alebo online konzultácií od 3. júna 2024 do 30. júna 2024.

Online konzultácie sa uskutočnia 7. júna 2024 (10.00 hod.) a 24. júna 2024 (14.00 hod.)

 


 

Ministerstvo financií SR v súlade s pravidlami uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov oznamuje, že v termíne od 3.6.2024 do 1.7.2024 budú prebiehať konzultácie k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa nahradia zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín na zaslanie stanovísk je do 1.7.2024 elektronickou formou. 

Bližšie informácie o konzultáciách na e-mailových adresách:

natalia.sihelnikova@mfsr.sk, miroslava.matlakova@mfsr.sk

 


 

Predkladateľ:   Štatistický úrad SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026
Konzultácie:     od 3.6.2024 do 14.6.2024
Kontakt:           sylvia.jenovcikova@statistics.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/126

 


 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informovalo o začatí konzultácií k materiálu "Návrh zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania".

Cieľom návrhu zákona je aj presné zadefinovanie sankcií, ktoré sú rámcovo určené nariadením, za porušenie povinností hospodárskych subjektov a obchodníkov.

Návrh právnej úpravy vychádza z aplikačnej praxe a podrobnejšie upravuje niektoré časti jednotlivých článkov nariadenia, najmä:

- príslušné orgány,

- povinnosť vykonávať dozory,

- predbežné opatrenia,

- sankcie.

Návrh upravuje aj pôsobnosť príslušných orgánov a povinnosti pri dovoze výrobkov z dreva z partnerských krajín určené nariadením (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT.

Doba trvania konzultácií: 24. 5. 2024 – 24. 6. 2024.

Forma konzultácií: Zástupcovia hospodárskych subjektov a obchodníkov, ktorí sú nariadením priamo dotknutí budú prizvaní na konzultácie v rámci pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona. Dotknuté subjekty sa môžu zapojiť do prípravy právneho predpisu aj formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania. 

Kontaktné údaje: eva hustakova@land.gov.sk, lubomir.hilovsky@land.gov.sk.

 


     

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 23.5.2024 do 12.6.2024 
Kontakt:           taa@mindop.sk 
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/125

 


    

Ministerstvo financií SR v súlade s pravidlami uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov informovalo, že v termíne od 24.05.2024 do 20.06.2024 uskutočňuje konzultácie v súvislosti s prípravou novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákona o správnych poplatkoch.

Podklady:  predbežná informácia https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/113

Kontaktné osoby: marek.kulka@mfsr.sk, miluse.ocovska@mfsr.sk

  


    

Predkladateľ:   Ministerstvo dopravy SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon) 
Konzultácie:     od 20.5.2024 do 2.7.2024 
Kontakt:           pscl.legislativa@mindop.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/123

  


    

Predkladateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál:           Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 17.5.2024 do 20.6.2024
Kontakt:           zuzana.foldesova@health.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/121

  


    

Predkladateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 
Konzultácie:     od 6.5.2024 do 17.6.2024
Kontakt:           zuzana.foldesova@health.gov.sk
Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/109

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk