Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Aktualizácia: 22.10.2021

 

K časti 3.1 Náklady podnikateľského prostredia

K časti 3.2 Konzultácie s podnikateľským prostredím

K časti 3.3 Konkurencieschopnosť a produktivita

K časti 3.4 Iné vplyvy

 

K Časti 3.1 Náklady podnikateľského prostredia

Tabuľka č. 1 a č. 2 sa do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vložia z Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia.

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (príloha č. 3b, xls) je povinnou samostatnou prílohou materiálu predkladaného do legislatívneho procesu, tj. je potrebné ju prikladať spolu s analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie ako samostatný súbor (xls).

Sadzby a správne poplatky (priame finančné náklady):

Pri zmene sadzby správneho poplatku sa vplyv regulácie na 1 podnikateľa v € vypočíta  rozdielu medzi pôvodnou sadzbou a navrhovanou sadzbou, čiže je potrebné uviesť rozdiel, t. j. o koľko sa zvýšia/znížia správne poplatky v € oproti pôvodnému stavu, nie celková výška navrhovanej sadzby.

Negatívne externality (priame finančné náklady):

Pod pojmom „negatívne externality“ rozumieme nepriaznivé dopady (náklady, straty) činnosti niekoho (produkcie, spotreby,..) na iných, ktoré im (ako ujmu) nikto nekompenzuje (prenesené náklady). Napríklad: znečisťovanie životného prostredia produkciou fabriky, výfukovými plynmi automobilov, vplyv fajčenia cigariet na zdravie iných.

Podľa bodu 6.1 aktualizovanej Jednotnej metodiky uplatnenie mechanizmu bude rešpektovať špecifické postavenie regulácií v oblasti životného prostredia tak, aby sa umožnilo plnohodnotné plnenie cieľov SR v oblasti štátnych environmentálnych politík.

V prípade, že v predkladanom materiáli ide o reguláciu/regulácie, ktorých existencia podporuje/umožňuje plnohodnotné plnenie cieľov SR v tejto oblasti, predkladateľ uvedie odôvodnenie tejto regulácie/regulácií vo väzbe na konkrétny cieľ  štátnej environmentálnej politiky.

V prípade materiálu, kde uplatnenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov nie je prekážkou pre plnohodnotné plnenie cieľov Slovenskej republiky v oblasti štátnych environmentálnych politík v zmysle bodu 6.1 JM, uplatní sa pri nákladoch mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.

 

K časti 3.2 Konzultácie s podnikateľským prostredím

Usmernenia k tejto časti sú uvedené v časti k bodu 5 JM.

 

K časti 3.3 Konkurencieschopnosť a produktivita

V tejto časti je potrebné, aby predkladateľ odpovedal na otázky ohľadne konkurencieschopnosti a produktivity, ktoré sú relevantné vzhľadom k predkladanému právnemu predpisu.

Vždy je potrebné znakom „x“ vyznačiť, či predkladaný materiál konkurencieschopnosť, resp. produktivitu nemení, zvyšuje alebo znižuje. V prípade posledných dvoch možností je potrebné popísať i akým spôsobom dôjde k zvýšeniu či zníženiu konkurencieschopnosti, resp. produktivity.  

 

K časti 3.4 Iné vplyvy

Všetky vplyvy, patriace do časti 3.4 Iné vplyvy majú výnimku z uplatňovania mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov, pričom ich kvantifikácia nie je nevyhnutná. To znamená, že tieto vplyvy sa nezapočítavajú do virtuálneho účtu predkladateľa (aj v prípade, že je možné tieto vplyvy kvantifikovať).

Táto skutočnosť sa vzťahuje na:

  • vplyvy uvedené v časti a) sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení – v tejto časti je potrebné popísať, ak sa mení výška sankcií alebo pokút, alebo ak sa menia (rozširujú alebo zužujú) podmienky/situácie, za akých je možné sankcie či pokuty uložiť;

    vplyvy uvedené v časti b) vplyvy súvisiace so žiadosťami a alebo prijímaním dotácií – zo strany podnikateľských subjektov ide o uchádzanie sa o podporu/dotáciu a vplyvy (administratívne náklady) vznikajú na základe prejavu vôle dotknutého subjektu. Vyčíslenie týchto admin. nákladov sa nezapočítava do mechanizmu (vo výslednej tabuľke 3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie budú pre tieto vplyvy len 0-vé hodnoty).

    vplyvy uvedené v časti c) regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách: v prípade, že ide o regulované ceny, predkladateľ odhadne ročný finančný vplyv na podnikateľské prostredie. Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií, ktoré sa týkajú regulovaných cien, aj so sprievodným popisom a doplňujúcimi informáciami predkladateľ vloží ako celok pod bod 3.4. „iné vplyvy“, tieto čísla ale nemajú byť súčasťou kalkulačky, ani tabuliek 1 a 2 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, tj. tieto hodnoty sa nemajú odzrkadliť v riadku G tabuľky č. 1.

 

 V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk