Doložka vybraných vplyvov

Aktualizácia: 22.10.2021 

 

Vkladanie novej verzie doložky, účinnej od 1.6.2021, do portálu Slov-Lex

Ktoré polia je nutné vyplniť v doložke vybraných vplyvov?

Kedy sa v doložke vyznačuje uplatnenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov?

 

Vkladanie novej verzie doložky, účinnej od 1.6.2021, do portálu Slov-Lex

Portál Slov-Lex v súčasnosti stále neposkytuje novú verziu tlačiva doložky vybraných vplyvov, účinnú od 1.6.2021.

Upozorňujeme predkladateľov, že počas trvania tejto skutočnosti, tj. kým na Slov-Lexe nebude k dispozícii nová verzia doložky vybraných vplyvov, je potrebné pred začatím medzirezortného pripomienkového konania nový formulár tejto doložky vložiť ako samostatnú prílohu.

 

Ktoré polia je nutné vyplniť v doložke vybraných vplyvov?

V doložke vybraných vplyvov, ktorej vzor sa nachádza na webovom sídle MH SR, je povinnosťou predkladateľa vyplniť všetky povinné polia čo najpodrobnejším spôsobom. Predkladateľ okrem názvu a časových lehôt musí popísať problém a cieľ materiálu. V doložke vybraných vplyvov je vždy potrebné identifikovať dotknuté subjekty a uviesť alternatívne riešenia, ktoré boli zvažované. Pri alternatívnych riešeniach je predkladateľ povinný popísať aspoň tzv. „nulový variant“ – možnosť, kedy ostáva súčasný stav zachovaný.

Od 1.6.2021 sa pre predkladateľa zmenilo vypĺňanie bodu 8. Preskúmanie účelnosti z dobrovoľného na povinné. Táto zmena súvisí s pripravovaným ex post hodnotením existujúcich regulácií. Predkladateľ v rámci tohto bodu je povinný:

  • stanoviť vhodný termín preskúmania účelnosti predkladaného materiálu (odporúča sa 3-4 roky po nadobudnutí účinnosti predkladaného materiálu),

  • vhodné indikátory, spĺňajúce SMART kritériá, na základe ktorých bude možné preskúmať jeho účelnosť (napr. počet exemplárov v držbe po zavedení opatrení navrhovaných v prípade materiálu návrh zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi).

V bode 9 Vybrané vplyvy materiálu sa od 1. 6. 2021 v prípade vplyvov na podnikateľské prostredie vyznačuje, či sa uplatňuje/neuplatňuje mechanizmus na znižovanie byrokracie a nákladov a tiež sa vyznačujú vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ku ktorým bola vytvorená analýza vplyvov a táto je novou prílohou č. 8 aktualizovanej Jednotnej metodiky.

Body 13. a 14. sa vypĺňajú v prípade, že sa uskutočnilo PPK (v zmysle bodu 8.1 JM), resp. záverečné posúdenie (v zmysle bodu 9.1 JM).

Odôvodnenie: Informácie z doložiek vybraných vplyvov a analýz vybraných vplyvov slúžia pre informované rozhodovanie vlády SR. V takomto prípade, pokiaľ sú informácie v doložke a analýzach vybraných vplyvov nedostatočné, sa tieto subjekty nemajú možnosť rozhodnúť kvalifikovane na základe všetkých dostupných informácií.

 

Kedy sa v doložke vyznačuje uplatnenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov?

V zmysle bodu 6.4 JM Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa uplatňuje, ak predkladateľ identifikoval vplyv na podnikateľské prostredie a tento vplyv sa týka nákladov podnikateľského prostredia. V tomto prípade predkladateľ vyznačí v doložke znakom „x“ že sa mechanizmus uplatňuje.

V prípade, že predkladaný materiál bude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré sa netýkajú nákladov, t. j. ide o vplyv na konkurencieschopnosť a produktivitu, alebo iné vplyvy, uvedené v časti 3.4, predkladateľ uvedie znakom „x“, že mechanizmus sa neuplatňuje.

 

 V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk