Konzultácie s podnikateľským prostredím (bod 5 JM)

 Aktualizácia: 22.10.2021

 

Ako má postupovať predkladateľ v prípade konzultácií s podnikateľskými subjektmi?

Ako dlho trvajú a ako prebiehajú konzultácie s podnikateľským prostredím?

 

Ako má postupovať predkladateľ v prípade konzultácií s podnikateľskými subjektmi?

V rámci aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 234/2021 zo dňa 5. 5. 2021, ďalej len „aktualizovaná Jednotná metodika“) sa jednotlivé ustanovenia bodu 5., týkajúceho sa konzultácií, nezmenili.

Podmienky, kedy je potrebné vykonať konzultácie, upravujú body 5.5. a 5.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“). O konzultáciách rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) automaticky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce vlády SR. Pri materiáloch, ktoré neboli zahrnuté v Pláne legislatívnych úloh vlády SR alebo v Pláne práce vlády SR, rozhoduje MH SR o konzultáciách na základe informácie o príprave materiálu (podľa bodu 5.4. písm. c) Jednotnej metodiky) alebo na základe predbežnej informácie (podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR). Týka sa to aj materiálov, akými sú podzákonné právne predpisy, napriek skutočnosti, že splnomocnenie na ich vydanie už bolo obsahom konzultovaného legislatívneho návrhu.

MH SR na základe vyššie spomenutých informácií rozhoduje o povinnosti vykonať konzultácie v lehote do 5 pracovných dní. Lehota začína plynúť prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola doručená žiadosť s otázkou k povinnosti vykonať konzultácie - doručená e-mailom na dolozka@mhsr.sk alebo zverejnená podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z.

Predbežná informácia zverejnená na portáli Slov-Lex je považovaná za jednu z foriem konzultácií (ak je zverejnená na dostatočne dlhý čas, minimálne pracovných 10 dní).

Ak dostane MH SR všetky stanoviská od relevantných subjektov (Centrum lepšej regulácie „CLR“), zástupcovia podnikateľských zväzov, inštitúcie, ktorých sa predkladaný materiál dotýka, a pod.) v dostatočnom časovom predstihu, svoje stanovisko ku konzultáciám zašle predkladateľovi bezodkladne. V prípade, že zástupcovia podnikateľského prostredia, ktorých osloví MH SR, prejavia záujem konzultovať predkladaný materiál, MH SR sprostredkuje ich kontakty predkladateľovi pre uľahčenie komunikácie. Predkladateľ má možnosť prizvať si ku konzultáciám zástupcov podnikateľov podľa vlastného uváženia v súlade so zásadami a odporúčaniami podľa časti III. Jednotnej metodiky.

Odôvodnenie: MH SR rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií podľa bodu 5.4. Jednotnej metodiky, avšak svoje celkové rozhodnutie o potrebe vykonania konzultácií opiera aj o stanovisko podnikateľských zväzov a združení, resp. samotných podnikateľských subjektov.

 

Ako dlho trvajú a ako prebiehajú konzultácie s podnikateľským prostredím?

K problematike konzultácií s podnikateľským prostredím sú naďalej v platnosti ustanovenia bodu 5. Jednotnej metodiky, ktoré po aktualizácii jednotnej metodiky ostali nezmenené.

Cieľom konzultácií je informovať dotknuté podnikateľské subjekty v dostatočnom časovom predstihu o pripravovaných zmenách, ako aj pomôcť predkladateľovi získať informácie k vyplneniu analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá zrozumiteľne konkretizuje dotknuté subjekty a podobu a rozsah vplyvu navrhovaných zmien. Zároveň, súčasťou konzultácií je hľadanie alternatívnych riešení, ktorých realizácia by mohla dosiahnuť optimálne riešenie s ohľadom na dotknuté subjekty, povinné a nielen oprávnené osoby. Výsledkom konzultácií je vypracovaná analýza vplyvov na podnikateľské prostredie, hľadanie alternatívnych riešení a navrhnutie optimálneho riešenia problému.

Konzultácie predkladateľa s podnikateľskými subjektmi trvajú minimálne 4 týždne a uskutočňujú sa v procese prípravy materiálu, t. j. pred jeho predložením na predbežné pripomienkové konanie (ďalej len „PPK“). Jednotná metodika umožňuje skrátiť proces konzultácií po dohode zúčastnených podnikateľských subjektov s predkladateľom. Prípadné skrátenie lehoty na konzultácie je bezpredmetné, ak prebieha proces vypracovania testu MSP.

Predkladateľ má možnosť prizvať si ku konzultáciám zástupcov podnikateľov podľa vlastného uváženia v súlade so zásadami a odporúčaniami podľa časti III. Jednotnej metodiky. V prípade, že si predkladateľ nie je istý, s ktorými podnikateľskými subjektmi by mal konzultovať predkladaný materiál, môže si vybrať zo Zoznamu subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia, ktorý má MH SR zverejnený na webovom sídle v časti Jednotná metodika, alebo sa obrátiť na MH SR na adrese dolozka@mhsr.sk so žiadosťou o informáciu, ktoré subjekty odporúča osloviť pri konzultáciách.

Forma konzultácií je ponechaná na predkladateľovi. Môže si zvoliť napríklad stretnutie na úrovni pracovnej skupiny, neformálne stretnutie, verejné rokovanie, seminár, internetové pripomienkovanie, pravidelné zasadanie pracovnej skupiny alebo iného zoskupenia s účasťou zástupcov podnikateľských subjektov, ktoré vzniklo s cieľom prípravy návrhu materiálu, atď. Za konzultácie je považované i vypracovanie doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Informácia o prebiehajúcich konzultáciách je zverejnená na webových sídlach predkladateľa, MH SR a zároveň v zmysle zásad a odporúčaní v časti III. Jednotnej metodiky ju proaktívne zašle dotknutým subjektom.

Informáciu o priebehu konzultácií, ich forme, dĺžke a výsledku, ako aj o ich účastníkoch a nimi prednesených alternatívnych návrhoch je potrebné uviesť do časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky je minimálna doba trvania konzultácií s podnikateľskými subjektmi štyri týždne alebo kratšia v prípade dohody predkladateľa a podnikateľských subjektov zúčastnených na konzultáciách. Zároveň sa však za konzultácie považuje aj pravidelné zasadnutie pracovnej skupiny, v ktorej sú zastúpení aj zástupcovia podnikateľov, alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Taktiež je potrebné zo strany predkladateľa zabezpečiť, aby sa konzultácií mohli zúčastniť všetci podnikatelia, podnikateľské zväzy, zástupcovia podnikateľov (profesijné združenia, atď.) alebo verejnosť, ktorí predpokladajú, že daný návrh ovplyvní ich podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu je potrebné pri konzultáciách dodržiavať časovú lehotu štyri týždne. Bližšie informácie o konzultáciách získa predkladateľ v Jednotnej metodike v bode 5. Konzultácie s podnikateľským prostredím a v časti III bod 1. Konzultácie, kde sú uvedené zásady a odporúčania vykonania konzultácií.

 

V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk