Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov (bod 6 JM)

Aktualizácia: 22.10.2021

 

Čo je mechanizmus odstraňovania byrokracie a nákladov

Aký je cieľ mechanizmu?

Aké sú výnimky z uplatňovania mechanizmu?

Poslanecké návrhy zákonov – povinnosti určeného predkladateľa pri uplatňovaní mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov

 

Čo je mechanizmus odstraňovania byrokracie a nákladov?

Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov znamená, že predkladateľ materiálu je povinný za každé zvýšenie nákladov podnikateľského prostredia (IN) znížiť náklady podnikateľského prostredia (OUT) aspoň v dvojnásobnej výške. Za každé jedno euro novej záťaže je potrebné navrhnúť zníženie záťaže aspoň v hodnote dvojnásobku. Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa aplikuje, ak je to možné tak, aby sa uplatnil vo vzťahu k dotknutým podnikateľským subjektom pôsobiacim na tej istej úrovni relevantného trhu.

Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov = pravidlo „one in – one out“ resp. „one in – two out“ (1in1out, resp. 1in2out) – ďalej len „mechanizmus“

One IN – one (two) OUT = jedno euro nákladov prijať – jedno (resp. dve) euro odstrániť

Inak povedané: zavádzané náklady kompenzovať odstraňovaním už existujúcich nákladov v rovnakej, resp. dvojnásobnej výške

Zavádzané náklady „IN“ – ide o nové regulačné náklady pre podnikateľov, ktoré navrhovaný právny predpis zavádza. Je možné im pripísať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Odstraňované náklady: „OUT“ – ide o existujúce náklady, ktoré sú navrhovaným právnym predpisom odstraňované, čím majú kompenzovať zavádzané náklady. Tomu je možné pripísať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože sa znižuje záťaž podnikateľov.

 

Aký je cieľ mechanizmu?

Uplatňovanie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov pomáha znižovať nadbytočnú administratívnu alebo inú regulačnú záťaž na podnikateľské prostredie. Cieľom je zlepšovanie podnikateľského prostredia, zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity.

 

Aké sú výnimky z uplatňovania mechanizmu odstraňovania byrokracie a nákladov?

V zmysle bodu 6.5 aktualizovanej JM:

Povinnosť uplatniť mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa nevzťahuje na regulácie, ktoré

a) v súlade s bodom 4. časti III jednotnej metodiky úplne transponujú či implementujú právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodnú zmluvu či iný́ medzinárodný́ dokument, ktorý́ má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,

tj. transpozícia alebo implementácia bez možnosti voľby, nakoľko nie je možné odstraňovať (OUTovať) náklady, vyplývajúce z EÚ legislatívy. Do tejto výnimky patria aj náklady, vyplývajúce z právnych aktov priamo uplatniteľných v členských štátoch EÚ (nariadenia EÚ). Do tejto výnimky nepatrí goldplating, to znamená, ak predkladateľ do materiálu zapracuje ustanovenia s povinnosťami nad rámec EÚ legislatívy, na takéto ustanovenia sa mechanizmus bude uplatňovať;

b) upravujú výšku či sadzbu daní, odvodov a ciel,

na tieto nástroje platí generálna výnimka, nakoľko ide o kľúčové finančné nástroje štátu pri tvorbe verejného rozpočtu. To znamená, že tento typ nákladov sa nekompenzuje („neOUTuje“);

c) s cieľom riešenia akútnych problémov sú schválené počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo v reakcii na krízovú situáciu, po dobu trvania platnosti najviac 12 kalendárnych mesiacov,

napr. právne predpisy prijaté v čase pandémie;

d) sú obsahom nelegislatívnych materiálov.

Nelegislatívne materiály nemávajú také významné vplyvy, ktoré by ovplyvňovali náklady pre podnikateľské prostredie.

 

Výnimka z uplatňovania mechanizmu (ale nie z kvantifikácie vplyvov) sa vzťahuje aj na nasledovné regulácie:

  • poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality – v zmysle bodu 3.1 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie (ale kvantifikovať ich treba),

  • regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách – v zmysle bodu 3.4 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie (ich kvantifikácia sa odporúča),

  • sankcie alebo pokuty – v zmysle bodu 3.4 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie (ich kvantifikácia nie je nevyhnutná),

  • vplyvy súvisiace so žiadosťami o dotácie, štátnu pomoc, ... – v zmysle bodu 3.4 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie (ich kvantifikácia nie je nevyhnutná).

 

Poslanecké návrhy zákonov – povinnosti určeného predkladateľa pri uplatňovaní mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa na poslanecké návrhy zákonov nevzťahujú ustanovenia JM. Poslanci NR SR teda nemajú povinnosť vypracovať doložku a analýzy vybraných vplyvov. Rovnako túto povinnosť nemá ani určený predkladateľ (v zmysle čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR) pre materiály predkladané ako poslanecké návrhy zákonov.

Pre určeného predkladateľa (v gescii ktorého je príslušný poslanecký návrh zákona) – tj. pre relevantné ministerstvo – v zmysle bodu 6.8 aktualizovanej Jednotnej metodiky však vyplýva povinnosť aktualizovať časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a túto časť zaslať na adresu dolozka@mhsr.sk do 45 dní od vyhlásenia poslaneckého návrhu zákona v Zbierke zákonov SR. Pri plnení tejto povinnosti postupuje určený predkladateľ nasledovne:

  • ak poslanecký zákon obsahoval analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie (vo verzii účinnej od 1.6.2021), tak je potrebné verifikovať a aktualizovať časť 3.1 predmetnej analýzy tak, aby správne zachytávala nárast/pokles regulačnej záťaže.

  • ak poslanecký zákon neobsahoval doložku a analýzy, je potrebné vypracovať nanovo časť 3.1 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

 

Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s poslaneckým návrhom zákona

Povinnosť aktualizovať časť 3.1 analýzy vplyvov na PP vzniká určenému predkladateľovi nezávisle od toho, či v stanovisku vyjadril súhlas alebo nesúhlas s predloženým poslaneckým návrhom zákona. Vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s predloženým poslaneckým návrhom zákona však ovplyvňuje zápis do virtuálneho účtu predkladateľa nasledovne:

  • ak určený predkladateľ vyjadril v predkladacej správe nesúhlasné stanovisko s poslaneckým zákonom, tak sa mu vznikajúce/odstraňované náklady regulácie na podnikateľské prostredie nezapíšu do virtuálneho účtu (t. j. nebude musieť kompenzovať náklady zavádzané poslancami).

  • ak určený predkladateľ vyjadril v predkladacej správe súhlasné stanovisko (či už bez pripomienok alebo s pripomienkami na dopracovanie), tak sa mu vznikajúce/odstraňované náklady regulácie na podnikateľské prostredie zapíšu do virtuálneho účtu a teda príslušný rezort musí kompenzovať („OUTovať“) náklady, ktoré vznikli prijatím poslaneckého návrhu zákona.

Táto povinnosť vzniká nezávisle od stanoviska MF SR k tomuto poslaneckému návrhu zákona.

 

Bližšie informácie k mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov v školiacich materiáloch.

 

 

 V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk