Postupnosť procesu podľa JM

Aktualizácia: 22.10.2021

 

Aká je postupnosť procesu podľa Jednotnej metodiky?

Akým spôsobom predkladateľ prikladá stanovisko Komisie k materiálu?

 

 

Aká je postupnosť procesu podľa Jednotnej metodiky?

Prvým krokom je zaslanie informácie na MH SR o príprave materiálu. Na základe tejto zaslanej informácie, MH SR rozhoduje, či je potrebné vykonať konzultácie k materiálu, prípadne test MSP. V prípade, že MH SR rozhodne o potrebe vykonať konzultácie a potrebe vykonať test MSP, tieto musí predkladateľ vykonať, v spolupráci s CLR. Tento krok predkladateľ vykonáva ešte pred vnútrorezortným pripomienkovým konaním. MH SR tiež rozhoduje o povinnosti vykonať konzultácie aj na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce vlády SR na príslušný kalendárny rok. Tieto plány, spolu s označením úloh, pri ktorých je potrebný výkon konzultácií, sú zverejnené na webovom sídle MH SR (Plán legislatívnych úloh a Plán práce vlády). Výsledkom konzultácií a testovania vplyvu na malé a stredné podniky je vyplnenie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie ako aj Správa o výsledkoch testu MSP, ak došlo k vykonaniu testu MSP. Až po vykonaní konzultácií a ich vyhodnotení v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie môže predkladateľ materiál predložiť na predbežné pripomienkové konanie "PPK" (podľa bodu 8.1. Jednotnej metodiky v prípade, že identifikoval aspoň jeden z vybraných vplyvov). Následne sa Komisia vyjadrí k vypracovaniu doložky a analýz vplyvov.

Stanovisko Komisie spolu s vyhodnotením pripomienok Komisie z PPK predkladateľ musí exaktne uviesť v doložke vybraných vplyvov v časti 13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Až po ukončení PPK je možné začať medzirezortné pripomienkové konanie. Nie je možné vykonávať PPK a MPK súbežne (ani čiastočne). V prípade, že sa počas medzirezortného pripomienkového konania zmenia vplyvy materiálu alebo sa zmenia analýzy vplyvov, je potrebné, aby po jeho skončení zaslal predkladateľ materiál na Záverečné posúdenie vybraných vplyvov Komisii. Tento záverečný krok je obdobou PPK, kedy Komisia kontroluje vypracovanie doložky a analýz vplyvov najmä v nadväznosti na obsahové zmeny materiálu v porovnaní s jeho znením v PPK resp. MPK. Predkladateľ prikladá stanovisko Komisie k materiálu, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády SR alebo na schválenie príslušnému ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu štátnej správy.

Na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Komisii zašle predkladateľ materiál aj v prípade, ak pôvodne neidentifikoval žiadne vplyvy, ale v rámci MPK niektorý z pripomienkujúcich subjektov, ktorí sú zároveň aj gestori Jednotnej metodiky, zaslal pripomienku, že materiál vplyvy má.

Jednotlivé kroky procesu podľa Jednotnej metodiky nemôžu prebiehať súčasne.

Odôvodnenie: Jednotlivé úkony procesu podľa Jednotnej metodiky majú svoju logickú postupnosť. Ich súbeh sa preto považuje za porušovanie a obchádzanie procesu podľa Jednotnej metodiky.

Podrobnejšie informácie o procese podľa JM sú v záložke Informácie pre predkladateľov.

 

Akým spôsobom predkladateľ prikladá stanovisko Komisie k materiálu?

Stanovisko Komisie z PPK, ak sa toto uskutočnilo podľa bodu 8.1 aktualizovanej jednotnej metodiky, uvedie predkladateľ v úplnom znení do doložky vybraných vplyvov, časti 13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov spolu s pripomienkami, ktoré vzniesla Komisia a ich vyhodnotením predkladateľom a takto vyplnené je nevyhnutnou súčasťou sprievodnej dokumentácie, ktorú predkladateľ predkladá na MPK ako aj na rokovanie vlády SR. Výsledky testu MSP sú zasa súčasťou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Ak je vypracovaná samostatná Správa o teste MSP, je táto priložená k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Predkladateľ je zároveň povinný vyhodnotiť pripomienky, ktoré vzniesla Komisia. Stanovisko Komisie je predkladateľovi zasielané e-mailom odbornými pracovníkmi pre potreby Komisie.

Stanovisko Komisie zo záverečného posúdenia, ak sa toto uskutočnilo podľa bodu 9.1 aktualizovanej jednotnej metodiky, uvedie predkladateľ v úplnom znení do doložky vybraných vplyvov, časti 14. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov spolu s pripomienkami a ich vyhodnotením predkladateľom, ktoré vzniesla Komisia a takto vyplnené je nevyhnutnou súčasťou sprievodnej dokumentácie, ktorú predkladateľ predkladá na rokovanie vlády SR.

Stanovisko Komisie k udeleniu výnimky sa prikladá v tlačenej podobe k materiálu, ktorý je predkladaný na rokovanie vlády SR alebo iných schvaľovacích orgánov.

Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky je stanovisko Komisie uvedené v doložke vybraných vplyvov (v prípade PPK) alebo sa prikladá v tlačenej podobe k materiálu (v prípade záverečného posúdenia).

 

V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk