Riadne predbežné stanoviská (RPS)

 Aktualizácia: 22.10.2021

 

Aký je postup predkladateľa pri riadnych predbežných stanoviskách k aktom EÚ?

RPS a mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov

 

Aký je postup predkladateľa pri riadnych predbežných stanoviskách k aktom EÚ?

Jednotná metodika sa v zmysle bodu 2.3 vzťahuje tiež na Návrhy riadnych predbežných stanovísk vypracovaných v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ.

Vzor riadneho predbežného stanoviska bol ustanovený v rámci materiálu Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 627 z 23. októbra 2013.

Tento vzor bol neskôr upravený v zmysle materiálu Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 76/2016 zo dňa 24.2.2016.

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov (2016)

Súčasťou návrhu predbežného stanoviska v časti IV. „vplyvy na vybrané oblasti“ je tabuľka predpokladaných vplyvov, ktorá obsahuje časť týkajúcu sa identifikácie vplyvov. V prípade, že v nej predkladateľ identifikuje aspoň jeden vplyv, je povinný vypracovať príslušnú analýzu vplyvov podľa Jednotnej metodiky. V zmysle bodu 4.7 jednotnej metodiky, môže v prípade návrhov riadnych predbežných stanovísk, riadne predbežné stanovisko nahradiť doložku vybraných vplyvov; v tomto prípade uvedie predkladateľ stanovisko Komisie z PPK do predkladacej správy.

V zmysle aktualizovanej JM, účinnej od 1.6.2021, medzi vybrané vplyvy sledované JM boli zaradené i vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Do doby novelizácie Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ za účelu jeho zosúladenia s aktualizovanou JM je potrebné, aby predkladatelia v rámci tlačiva pre RPS uvádzali v časti IV. i vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

RPS a mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov

V zmysle bodu 6.5 písm. a) aktualizovanej JM sa mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov nevzťahuje na transponujúcu vnútroštátnu legislatívu. Zároveň sa nevzťahuje ani na návrhy priamo aplikovateľných aktov EÚ, akým je nariadenie EÚ. Z tohto dôvodu náklady, vyplývajúce z transponovaného právneho aktu EÚ, rovnako ako z riadneho predbežného stanoviska, nie sú predmetom mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov, t. j. nie sú zahrnuté do súhrnnej tabuľky vplyvov v prípade, že je k RPS vypracovaná i analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.

 

V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk