Test vplyvov na malé a stredné podniky (bod 7 JM)

Aktualizácia 22.10.2021

 

Ako má postupovať predkladateľ v prípade testu vplyvov na malé a stredné podniky?

Aktualizovaná Jednotná metodika upravuje podmienky vykonania Testu MSP v bode č. 7, pričom sa upresňuje, že pod Testom MSP sa rozumie test vplyvov na mikropodniky, malé a stredné podniky.

O potrebe vykonania testu MSP z dôvodu predpokladu existencie vplyvov na mikropodniky, malé a stredné podniky rozhoduje MH SR spolu s rozhodnutím o vykonaní konzultácií podľa bodu 5. jednotnej metodiky a na základe odporúčaní združenia na podporu MSP (t. j. SBA – Slovak Business Agency).

Výsledkom Testu MSP je Správa o výsledkoch Testu MSP ako povinná príloha analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Test MSP vykonáva CLR ako analytické centrum SBA v spolupráci s predkladateľom. Vypracovanie Testu MSP prebieha súčasne spolu s konzultáciami, CLR má na jeho vypracovanie lehotu totožnú s minimálnou lehotou konzultácií podľa bodu 5.8. Jednotnej metodiky. Predkladateľ je pre účely Testu MSP povinný poskytnúť združeniu na podporu MSP všetky dostupné informácie o návrhu legislatívneho a nelegislatívneho materiálu v čase konzultácií.

Podľa potreby sa Test MSP môže vykonávať aj počas ďalších štádií schvaľovacieho procesu, ak zmenou znenia materiálu dôjde aj k zmene na mikropodniky, malé a stredné podniky. V tomto prípade sa v zmysle bodu 7.3 predkladateľovi odporúča v súlade so zásadami lepšej regulácie a dobrou praxou aktualizovanú Správu o výsledku testu MSP priložiť k materiálu predkladanému na rokovanie vlády Slovenskej republiky podľa bodov 2.1. a 2.2. jednotnej metodiky.

Odôvodnenie: Cieľom tohto nástroja je predovšetkým testovanie vplyvu budúcich návrhov (legislatívnej i nelegislatívnej povahy ako aj predbežných stanovísk) na mikropodniky, malé a stredné podniky, uplatňovanie osobitných ustanovení v právnych predpisoch a predchádzanie nadmernému regulačnému zaťaženiu mikropodnikov, malých a stredných podnikov.

 

 V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk