Výnimky z Jednotnej metodiky (bod 2 JM)

 

Aktualizácia: 22.10.2021

 

Aký je postup pri udeľovaní výnimky z procesu podľa Jednotnej metodiky a výnimky z Jednotnej metodiky?

 

 

Jednotná metodika rozlišuje tieto druhy výnimiek:

 

1. Podľa bodu 2.4 sa Jednotná metodika nevzťahuje na:

a) návrh zmeny a doplnenia zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,

b) návrh zákona o štátnom rozpočte vrátane jeho zmien a doplnení a návrhy rozpočtov,

c) návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky a návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky,

d) návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na základe § 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z   9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Materiály uvedené v tomto bode nepodliehajú procesu podľa Jednotnej metodiky a zároveň nemusia obsahovať doložku vybraných vplyvov a príslušné analýzy vplyvov. Informáciu o tejto výnimke je potrebné uviesť v predkladacej správe.

 

2. Podľa bodu 2.5 sa postup podľa bodov 5., 8. a 9. jednotnej metodiky neuplatňuje na:

a) návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania,

b) návrh vykonávacieho právneho predpisu, ktorého predmetom je len vyhlásenie sumy, ktorej výpočet je upravený príslušným zákonom,

c) materiál, o ktorom tak rozhodne vláda Slovenskej republiky,

d) návrh na zmenu termínu plnenia úloh, návrh na zmenu gestorstva úloh, návrh na zmenu úloh alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky,

e) materiály obsahujúce utajované skutočnosti.

Na materiály uvedené v tomto bode sa neuplatňuje postup podľa bodov 5. (konzultácie), 8. (predbežné pripomienkové konanie) a 9 (záverečné posúdenie) jednotnej metodiky. To znamená, že k týmto materiálom predkladateľ nemusí zaslať informáciu o príprave, materiál nemusí prejsť konzultáciami, ani predbežným či záverečným posúdením vplyvov. Materiál však musí obsahovať riadne vypracovanú doložku vybraných vplyvov a príslušné analýzy vybraných vplyvov.

 

3. Výnimka podľa bodu 2.6., o udelenie ktorej môže predkladateľ požiadať Komisiu.

V zmysle bodu 2.6 jednotnej metodiky môže predkladateľ požiadať Komisiu e-mailom o udelenie výnimky podľa bodov 5., 8. a 9. O takúto výnimku môže predkladateľ žiadať v prípade návrhu legislatívneho alebo nelegislatívneho materiálu, ktorý má byť predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania (ďalej „MPK“), pričom žiadosť o udelení výnimky musí byť Komisii doručená ešte pred začatím MPK. Spolu so žiadosťou o udelenie výnimky predkladateľ prikladá materiál v podobe, ako je predkladaný do MPK a s odôvodnením, prečo je nutné výnimku materiálu udeliť. Komisia rozhodne o udelení výnimky do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti a o svojom rozhodnutí informuje predkladateľa e-mailom. Lehota začína plynúť deň po dni doručenia žiadosti o udelenie výnimky na e-mailovú adresu dolozka@mhsr.sk. Predkladateľ uvedie skutočnosť, že mu bola udelená výnimka, v predkladacej správe a v doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky.

 

 V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, resp. Vás zaujíma otázka, ktorá tu nie je vysvetlená, kontaktujte nás na mailových adresách dolozka@mhsr.sk alebo 1in2out@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk