12. 08. 2016

SOI kontrolovala poistenie cestovných kancelárií proti úpadku

Slovenská obchodná inšpekcia urobila v dňoch 25. až 29. júla celoslovenskú kontrolnú akciu cestovných kancelárií. Prioritne ju zamerala na preverenie dodržiavania povinností mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku. Inšpektori preverili celkovo 85 podnikateľských subjektov. Nedostatky zistili v dvoch z nich.

Čítať viac
05. 08. 2016

Podniky sa môžu uchádzať o podporu pri slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 4. augusta Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré podporujú spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Čítať viac
05. 08. 2016

Počet investícií na Slovensku v prvom polroku prudko vzrástol

Ministerstvo hospodárstva SR spolu s rezortnou Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) hlásia mimoriadne úspešný prvý polrok 2016. Objem nových investičných projektov na Slovensku medziročne vzrástol o približne 188 percent.

Čítať viac
04. 08. 2016

MH vlani neevidovalo žiadne problémy s dodávkami plynu

Dodávka zemného plynu slovenským odberateľom bola v minulom roku bezproblémová, plynulá a bezpečná. Nevyskytli sa žiadne závažné incidenty, ktoré by ju narušili. V pravidelnej ročnej správe o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR s tým, že prepravná sieť, distribučné siete a podzemné zásobníky plynu boli prevádzkované spoľahlivo a bezpečne, pričom plne pokrývali dopyt domáceho trhu.

Čítať viac
03. 08. 2016

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie podporí sumou 175 miliónov eur rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy až do vyčerpania prostriedkov vyčlenených na výzvu. Podporu môžu dostať projekty na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

Čítať viac
25. 07. 2016

Nepoistená CK Hechter nesmie predávať zájazdy, MH chystá novú legislatívu

Slovenská obchodná inšpekcia dnes spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. doručila v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým jej nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že firma disponuje poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kým spoločnosť nebude mať uzatvorenú novú zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovú záruku.

Čítať viac
21. 07. 2016

Výzva: prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Čítať viac
21. 07. 2016

Atašé trip ukázal predstaviteľom Únie konkurencieschopné Slovensko

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ prináša okrem najvyšších ministerských zasadnutí aj príležitosť zorganizovať podujatia na rôznych pracovných úrovniach. Patrilo medzi ne aj dvojdňové stretnutie (19. a 20. júla) priemyselných atašé zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú členmi pracovnej skupiny pre konkurencieschopnosť a rast.

Čítať viac
18. 07. 2016

Ministri a komisári EÚ o zrýchlení digitálnej transformácie priemyslu a podnikov

V Bratislave bolo dnes v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ historicky prvé neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť. Šéfovia rezortov, ktoré sa zaoberajú otázkami posilnenia jednotného trhu a jednotného digitálneho trhu pre podniky, občanov a spotrebiteľov a posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, diskutovali o spoločnej vízii na podporu digitalizácie firiem a podnikov v EÚ. Zhodli sa v tom, že jedným zo spôsobov podpory inovácií sú vhodné podmienky pre investorov a nové obchodné modely.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk