Oznámenia - II. kalendárny polrok 2022

Oznámenia o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi k reguláciám, zverejneným v Registri ex post na II. kalendárny polrok 2022            UKONČENÉ  

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 1

Gestor právneho predpisu: MF SR

Názov právneho predpisu:  Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie:  Povinnosť držiteľa povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu mať v prevádzkarni k dispozícií doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia liehu alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni

Legislatívna lokalizácia: § 54 ods. 19 zákona

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (528kB)  Oznámenie + dotazník (RTF) (412kB)

Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/ 

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 2

Gestor právneho predpisu: MF SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci mesiac prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac.

Legislatívna lokalizácia: § 49 ods. 2

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (600kB) Dotazník (PDF) (432kB) Dotazník (DOCX) (24kB)

Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/ 

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 5

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: V § 106 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa vymedzuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie podzákonného predpisu, ktorým by sa mali spresniť okruhy zamestnancov taxatívne vymedzených v § 106 ods. 2 ZP. Druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MPSVR SR SR po dohode s MZ SR a MZVaEZ SR. V súčasnosti takáto vyhláška nie je vydaná. Absencia vyhlášky, ako aj skutočnosť, že veľká časť pravidiel je už v osobitných predpisoch (napr. regulácia MZ SR ohľadom chemických karcinogénov) vyvoláva v praxi aplikačné otázky pre zamestnávateľov, ak zamestnanci požadujú dodatkovú dovolenku. Zároveň je otázne, či pri všetkých oblastiach, u ktorých Zákonník práce ustanovuje dodatkovú dovolenku, je odôvodnené ju aj poskytovať vzhľadom na vývoj v ochrane práce od 60 rokov 20. storočia, kedy sa dodatková dovolenka začala priznávať, ako aj na podstatný nárast výmery dovolenky oproti danému obdobiu (2-3 týždne), v súčasnosti minimum 4-5 týždňov.

Legislatívna lokalizácia: § 106 ods. 3

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022  - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (592kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 6

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Zákon je nadriadeným právnym predpisom vyhláške, a ak by kontrolné orgány vyžadovali plnenie tejto legitímnej zákonnej požiadavky od zamestnávateľov, znamenalo by to pre nich významnú finančnú záťaž. Ide o praktickú osobitnú požiadavku pre stavebné stroje.

Legislatívna lokalizácia: § 27 ods. 4 písm. a), príloha č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (588kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 7

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Zákon je nadriadeným právnym predpisom vyhláške, a ak by kontrolné orgány vyžadovali plnenie tejto legitímnej zákonnej požiadavky od zamestnávateľov, znamenalo by to pre nich významnú finančnú záťaž. Ide o praktickú osobitnú požiadavku pre poľnohospodárske stroje.

Legislatívna lokalizácia: § 27 ods. 4 písm. a), príloha č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (588kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 8

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Zákon je nadriadeným právnym predpisom vyhláške, a ak by kontrolné orgány vyžadovali plnenie tejto legitímnej zákonnej požiadavky od zamestnávateľov, znamenalo by to pre nich významnú finančnú záťaž. Ide o praktickú osobitnú požiadavku pre lesnícke stroje.

Legislatívna lokalizácia: § 27 ods. 4 písm. a), príloha č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (588kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 9

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza.

Legislatívna lokalizácia: § 62 ods. 6

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (148kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 10

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie základnej náhrady za každý 1 km a náhrady za spotrebované pohonné látky pri použití cestného motorového vozidla zamestnancom okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom.

Legislatívna lokalizácia: § 7 ods. 1

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (328kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 12

Gestor právneho predpisu: MZ SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Ak výsledky posúdenia fyzickej záťaže pri práci preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 a 5 z dôvodu fyzickej záťaže, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.

Legislatívna lokalizácia: § 38 ods. 2

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.10.2022 - 24.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (316kB)

Web gestora: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 13

Gestor právneho predpisu: MDV SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie L3eA2 a L3eA3.

Legislatívna lokalizácia: § 47 ods. 1 písm. b) bod 1. a 2.

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 10.10.2022 - 10.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (868kB)

Web gestora:  https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/technicke-sluzby-a-kontroly-vozidiel/technicke-kontroly-vozidiel/oznamenia-o-ex-post-konzultaciach/oznamenie-o-zacati-verejnych-ex-post-konzultacii-povinnost-vykonat-pravidelnu-technicku-kontrolu-periodicky-v-dvojrocnych-lehotach-pri-vozidlach-kategorie-l3ea2-a-l3ea3

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 14

Gestor právneho predpisu: MS SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť znaleckých organizácií pri zápise právnickej osoby do zoznamu vedenom ministerstvom mať aspoň troch spoločníkov.

Legislatívna lokalizácia: § 6 ods. 1 písm. b)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 9.11.2022 - 7.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (264kB)

Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 15

Gestor právneho predpisu: MDV SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vykonať pravidelnú technickú kontrolu periodicky v dvojročných lehotách pri vozidlách kategórie T1b, T2b, T3b, T4b, R3b, R4b.

Legislatívna lokalizácia: § 47 ods. 1 písm. b) bod 10., 11. a 12.

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 10.10.2022 - 10.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (872kB)

Web gestora: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/technicke-sluzby-a-kontroly-vozidiel/technicke-kontroly-vozidiel/oznamenia-o-ex-post-konzultaciach/oznamenie-o-zacati-verejnych-ex-post-konzultacii-povinnost-vykonat-pravidelnu-technicku-kontrolu-periodicky-v-dvojrocnych-lehotach-pri-vozidlach-kategorie-l3ea2-a-l3ea3

 

 

 Číslo regulácie v Registri ex post: 17

Gestor právneho predpisu: MV SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Zrozumiteľný opis regulácie: Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Legislatívna lokalizácia: § 21 ods. 1 písm. b)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 21.11.2022 - 21.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (308kB)

Web gestora:

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 19

Gestor právneho predpisu: MS SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie pohľadávky nepodliehajúcej exekúcii

Legislatívna lokalizácia: § 111 ods. 2

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 9.11.2022 - 7.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (336kB)

Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 20

Gestor právneho predpisu: MS SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie exekúcie zrážkami z iných príjmov

Legislatívna lokalizácia: § 89 ods. 1

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 9.11.2022 - 7.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (336kB)

Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 21

Gestor právneho predpisu: ÚPV

Názov právneho predpisu: Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie pôsobnosti Slovenskej komory patentových zástupcov pri zápise do zoznamu patentových zástupcov.

Legislatívna lokalizácia: § 5

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.10.2022 - 23.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (560kB)

Web gestora: https://www.indprop.gov.sk/legislativa/materialy-na-pripomienkove-konanie

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 22

Gestor právneho predpisu: MF SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť finančného agenta alebo finančného poradcu predkladať klientovi vyhlásenie o vhodnosti finančnej služby pri všetkých produktoch

Legislatívna lokalizácia: § 35 ods. 6 zákona

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 30.11.2022 - 28.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (488kB)

Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/ex-post-hodnotenia/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 24

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie.

Legislatívna lokalizácia: § 12 ods. 1 písm. d)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (592kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 25

Gestor právneho predpisu: MF SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, je povinná viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v požadovanom členení.

Legislatívna lokalizácia: § 54 ods. 7 písm. b)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie + dotazník (PDF) (526kB)   Oznámenie + dotazník (RTF) (412kB)

Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 26

Gestor právneho predpisu: MH SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinná puncová kontrola.

Legislatívna lokalizácia: § 10 ods. 2

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (318kB)

Web gestora: https://www.mhsr.sk/priemysel/ex-post-hodnotenie-zakon-o-puncovnictve?csrt=8916732240389529826

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 27

Gestor právneho predpisu: MH SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR  č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť označovať tovar s veľmi nízkou hmotnosťou zodpovednostnou značkou a rýdzostným číslom na hlavnej časti tovaru, ak je to technicky možné.

Legislatívna lokalizácia: § 13 ods. 2

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (325kB)

Web gestora: https://www.mhsr.sk/priemysel/ex-post-hodnotenie-zakon-o-puncovnictve?csrt=8916732240389529826

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 28

Gestor právneho predpisu: MH SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru sú výrobcovia a obchodníci povinní používať určené meradlá.

Legislatívna lokalizácia: § 33 ods. 3

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:  Oznámenie (PDF) (325kB)

Web gestora: https://www.mhsr.sk/priemysel/ex-post-hodnotenie-zakon-o-puncovnictve?csrt=8916732240389529826

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 29

Gestor právneho predpisu: MF SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť Colného úradu kontrolovať spotrebnú daň na tiché víno v prípade nulových sadzieb.

Legislatívna lokalizácia: § 63 ods. 2

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.10.2022 - 20.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (665kB) Oznámenie + dotazník (RTF) (416kB)

Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 30

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie rozsahu praktického vzdelávania pre kategóriu elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton - s volantovým riadením (druh W1).

Legislatívna lokalizácia: Príloha č. 7 bod F . 2 c)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (592kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 31

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zamestnávateľa viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam.

Legislatívna lokalizácia: § 6 ods. 1 písm. n)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (584kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 32

Gestor právneho predpisu: MV SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Zrozumiteľný opis regulácie: Na inštalovanom požiarnom uzávere musí byť zabezpečené vykonávanie prehliadky požiarneho uzáveru raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky požiarneho uzáveru alebo bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru a po oprave požiarneho uzáveru.

Legislatívna lokalizácia: § 9 ods. 6 písm. b)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 21.11.2022 – 21.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (308kB)

Web gestora:

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 34

Gestor právneho predpisu: MZ SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Výnimka pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby nepredkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky (posudková činnosť) pre taxatívne určené typy prevádzok.

Legislatívna lokalizácia: § 52 ods. 1 písm. b)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 27.10.2022 - 24.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (403kB)

Web gestora: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 35

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie vydania oprávnenia Národným inšpektorátom práce na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ o oprávnenie uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo. Súčasťou písomnej žiadosti je doklad o zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými žiadateľ o oprávnenie preukáže, že na výkon bezpečnostnotechnickej služby má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah.

Legislatívna lokalizácia: § 21 ods. 9 písm. a)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (588kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 40

Gestor právneho predpisu: MK SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom.

Legislatívna lokalizácia: § 182 ods. 1

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 27.10.2022 - 25.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (184kB)

Web gestora: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/ex-post-hodnotenie/#_ftn2

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 41

Gestor právneho predpisu: MK SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany.

Legislatívna lokalizácia: § 169 ods. 2 písm. a)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 27.10.2022 - 25.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (184kB)

Web gestora: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/ex-post-hodnotenie/#_ftn2

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 42

Gestor právneho predpisu: MŽP SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Výrobca vyhradeného výrobku je povinný pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 103 ods. 22. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcu vyhradeného výrobku nesmie uvádzať výrobky na trh Slovenskej republiky.

Legislatívna lokalizácia: § 30 ods. 1

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 12.11.2022 - 12.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (466kB) Dotazník (PDF) (466kB)  Dotazník (DOC) (16kB)

Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 43

Gestor právneho predpisu: MŽP SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Držiteľ odpadu je povinný predložiť na vyžiadanie predchádajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

Legislatívna lokalizácia: § 14 ods. 1 písm. h)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 12.11.2022 - 12.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (469kB) Dotazník (PDF) (469kB)  Dotazník (DOC) (16kB)

Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 44

Gestor právneho predpisu: MŽP SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov.

Legislatívna lokalizácia: § 63 ods. 1

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 11.11.2022 - 11.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)

Web gestora:  https://www.minzp.sk/znecistovanie/konzultacie/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 45

Gestor právneho predpisu: MŽP SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Ak pripomienky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, Slovenská inšpekcia životného prostredia konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k pripomienkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, Slovenská inšpekcia životného prostredia si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Legislatívna lokalizácia: § 13 ods. 3

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 11.11.2022 - 11.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (425kB) Dotazník (PDF) (549kB)  Dotazník (DOC) (16kB)

Web gestora: https://www.minzp.sk/znecistovanie/konzultacie/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 46

Gestor právneho predpisu: MPRV SR

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín v znení vyhlášky č. 81/2018 Z. z.

Zrozumiteľný opis regulácie: Názov určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť v označení pokrmu alebo jedla v jedálnom lístku možno označiť poradovým číslom príslušnej látky alebo výrobku podľa osobitného predpisu za slovom „Obsahuje“.

Legislatívna lokalizácia: § 3a ods. 1 vyhlášky č. 243/2015 Z. z.

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 23.11.2022 - 23.12.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (587kB)

Web gestora: https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/18421/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 49

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

Legislatívna lokalizácia: § 38 ods. 1

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (331kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 50

Gestor právneho predpisu: MZ SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore, verejný zdravotník, zdravotnícki pracovníci), ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu; ak zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.

Legislatívna lokalizácia: § 30a ods. 4

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.10.2022 - 24.11.2022      UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (320kB)

Web gestora: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 51

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Legislatívna lokalizácia: § 38 ods. 4

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (331kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 52

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Zamestnanec je povinný najmä písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

Legislatívna lokalizácia: § 81 písm. g)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (331kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post: 53

Gestor právneho predpisu: MPSVR SR

Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zrozumiteľný opis regulácie: Na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

Legislatívna lokalizácia: § 224 písm. e)

Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2.11.2022 - 30.11.2022     UKONČENÉ

Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (331kB)

Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk