Jednotná metodika - znenie účinné od 1.6.2021

 

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. 

 

Cieľom materiálu je zavedenie princípu "ONE IN, ONE OUT", resp. "ONE IN, TWO OUT" v Slovenskej republike, ako i zmena niektorých ustanovení Jednotnej metodiky, ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe.

V súvislosti so zavedením princípu "ONE IN, ONE OUT", resp. "ONE IN, TWO OUT" bola upravená doložka vybraných vplyvov (príloha č. 1), analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (príloha č. 3a) a kalkulačka vplyvov na podnikateľské prostredie (príloha č. 3b). V rámci aktualizácie boli upravené i ďalšie analýzy vplyvov vrátane metodických pokynov k nim (sociálne vplyvy - príloha č. 4, vplyvy na informatizáciu - príloha č. 6) a zároveň sa zavádza nová príloha - a to analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (príloha č. 8), ktorej gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Nové znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov nadobudlo účinnosť dňa 1. 6. 2021.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - znenie účinné od 1.6.2021 (konsolidované znenie) PDF

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - zmeny účinné od 1.6.2021 (konsolidované znenie s farebne vyznačenými zmenami) PDF

 

Prílohy - znenie účinné od 1.6.2021:

Príloha č. 1: Doložka vybraných vplyvov DOC

Príloha č. 3a: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie DOC

Príloha č. 3b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia - aktualizácia 31.3.2022 XLS

Príloha č. 4: Analýza sociálnych vplyvov - aktualizácia 31.5.2021 DOC

Príloha č. 6: Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti DOC

Príloha č. 8: Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu DOC

 

Odôvodnenie k zavedeniu princípu ONE IN ONE OUT v SLovenskej republike PDF

 

Kontakt pre predkladateľov (konzultácie) k Jednotnej metodike

 

 

Sémantický strom

Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov si môžete tiež pozrieť v prehľadnom - tzv. sémantickom strome

Sémantický strom slúži na rýchle vyhľadávanie vo všetkých dokumentoch naraz.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk