Jednotná metodika - znenie účinné od 10.6.2022

Aktualizácia: 9.6.2022

 

Dňa 8. 6. 2022 vláda SR svojim uznesením č. 383/2022 schválila materiál Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Nové znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov nadobudlo účinnosť dňa 10. 6. 2022.

 

Predmetným materiálom sa v Slovenskej republike zaviedlo ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí. Ide o nástroj lepšej regulácie, ktorý je plnením záväzku z Programového vyhlásenia vlády a Plánu obnovy a odolnosti SR a zároveň vychádza aj z dobrých príkladov iných krajín a je v súlade s odporúčaniami OECD.

Každoročne pribúda na európskej i národnej úrovni veľké množstvo regulácií, ktoré sú prijímané s určitými cieľmi, pokiaľ ide o dosiahnutie žiadúcich spoločenských hodnôt a odstránenie existujúcich problémov. Regulácie by preto mali byť, po určitom čase ich pôsobenia v prostredí, podrobené ex post hodnoteniu s cieľom posúdiť, či nimi zavádzané práva, povinnosti, vymedzenia či sankcie spĺňajú svoj cieľ a či sú účinné a vhodné na riešenie daného problému. Na základe výsledku ex post hodnotenia je možné jednotlivé regulácie resp. ich časti zachovať, alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušenia tak, aby sa potrebný cieľ dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov.

Aktuálne schválené ex post hodnotenie regulácií sa člení na systematické a hĺbkové ex post hodnotenie a zameriava sa na regulácie pôsobiace v podnikateľskom prostredí.

V rámci materiálu je ďalej čiastočne riešený inštitút ochrany pred neopodstatneným goldplatingom s účinnosťou od 31. decembra 2022, ktorému bude pred jeho zavedením predchádzať úprava v Legislatívnych pravidlách vlády SR. Materiálom sa tiež zavádza ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou od 31. marca 2023.

Okrem zavedenia ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí bola upravená Doložka vybraných vplyvov (príloha č. 1), Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy (príloha č. 2) a Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (príloha č. 8). Zároveň boli v súvislosti s ex post hodnotením novelou zavedené nové prílohy, a to ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (príloha č. 9a - formulár) a kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (príloha č. 9b).

Materiál obsahuje aj zmeny a doplnenia, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe a ktorými sa precizuje aktuálne účinná úprava jednotnej metodiky.

Bližšie informácie k zmenám a doplneniam jednotnej metodiky nájdete v materiáli Odôvodnenie k zavedeniu ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (PDF).

 

Ex post hodnotenie v roku 2022

Povinnosť vykonať ex post hodnotenie regulácie zaradenej do Registra regulácií pre ex post hodnotenie (ďalej „Register ex post“) vznikne predkladateľovi v nasledujúcom kalendárnom polroku po zaradení regulácie do Registra ex post hodnotenia.

MH SR zriadilo a uverejnilo Register ex post do 30. 6. 2022 (v zmysle úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 383/2022).

 

Zmeny pre predkladateľov v rámci Jednotnej metodiky od 10.6.2022

Riadne predbežné stanoviská:

 • v zmysle úpravy bodu 4.7. jednotnej metodiky predkladateľ uvedie na konci časti IV. riadneho predbežného stanoviska stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej „Komisia“) z predbežného pripomienkového konania (PPK) vrátane vyhodnotenia jej pripomienok,
 • v zmysle úpravy písm. d) bodu 6.5. jednotnej metodiky sa na návrhy predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ nevzťahuje povinnosť uplatniť mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.

 

Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov

 • v zmysle úpravy bodu 6.7. jednotnej metodiky predkladateľ bude zasielať aktuálnu verziu časti 3.1. Náklady regulácie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie ministerstvu hospodárstva na adresu 1in2out@mhsr.sk (predtým dolozka@mhsr.sk), pričom lehota 45 kalendárnych dní od vyhlásenia právneho predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ostáva nezmenená.

 

PPK a záverečné posúdenie

 • predkladateľ môže postupovať primerane podľa čl. 8 ods. 4 Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ak stanoviskom Komisie v rámci PPK alebo záverečného posúdenia dôjde k prekročeniu pôsobnosti Komisie (tzv. kontrolný - eskalačný mechanizmus, nové body 8.12 a 9.10 jednotnej metodiky),
 • v zmysle úpravy bodu 9.3. jednotnej metodiky: Ak materiál nepodlieha záverečnému posúdeniu vybraných vplyvov (bod 9.1. jednotnej metodiky), predkladateľ túto skutočnosť uvedie v bode 10. doložky v štádiu materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu, ak ide o vykonávací právny predpis.

 

Preskúmanie účelnosti:

Povinné preskúmanie účelnosti (vypĺňanie bodu 8 doložky vybraných vplyvov) sa nevzťahuje na:

 • vykonávací právny predpis, ktorého predmetom je len vyhlásenie sumy, ktorej výpočet je upravený príslušným zákonom,
 • návrhy predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ,
 • návrh na zmenu termínu plnenia úloh, návrh na zmenu gestorstva úloh, návrh na zmenu úloh alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky,
 • materiály obsahujúce utajované skutočnosti.

 

Materiály predložené do procesu PPK alebo pripomienkového konania do 9. júna 2022 sa dokončia podľa príloh č. 1, 2 a 8 jednotnej metodiky účinnej do 9. júna 2022.

 

Úpravy v prílohe č. 1 – doložke vybraných vplyvov od 10.6.2022:

 • v bode 9 Vybrané vplyvy materiálu – vplyvy na rozpočet verejnej správy boli doplnené o vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov,
 • v bode 10 Poznámky bola doplnená sprievodná inštrukcia k uvádzaniu marginálnych (zanedbateľných) vplyvov na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9.

 

Úpravy v prílohe č. 2 – analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu od 10.6.2022:

 • tabuľka č. 1 bola upravená v súvislosti s vplyvmi na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, v tejto súvislosti bol upravený i Metodický postup pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, ktorý je súčasťou prílohy č. 2.

 

Úpravy v prílohe č. 8 – analýze vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu od 10.6.2022:

 • ide o formálne úpravy prílohy.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Úplné (konsolidované) znenie Jednotnej metodiky, účinné od 10.6.2022 (PDF)

Materiál schválený vládou SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27303/1

 

Prílohy Jednotnej metodiky - účinné od 10.6.2022:

Príloha č. 1: Doložka vybraných vplyvov (PDF) (DOC)

Príloha č. 2: Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy (PDF) (DOC)

Príloha č. 8: Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (PDF) (DOC)

 

Príloha č. 9a: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (DOC)

Príloha č. 9b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS)

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk